Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thánh Vịnh – Đáp Ca (Pdf.)

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.

Chúa Nhật 1A Mùa VọngVui chừng nào (Tv. 121)Lời bài hát
Về nhà Chúa (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTriều đại Người (Tv. 71)
Sự công chính (Tv. 71)
Chúa Nhật 3A Mùa VọngLạy Chúa (Tv. 145)
Nguyện xin Chúa đến (Tv. 145)
Chúa Nhật 4A Mùa VọngChúa đến (Tv. 23)
Này Ngài hãy đến (Tv. 23)
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin đoái nhìn chúng con (Tv. 79)
Ánh tôn nhan (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Chúa Nhật 3B Mùa VọngHồn tôi reo vui (Lc. 1)
Linh hồn tôi 1 (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Chúa Nhật 1C Mùa VọngHướng tâm hồn lên (Tv. 24)
Hướng lòng lên (Tv. 24)
Chúa Nhật 2C Mùa VọngChúa đối xử 2 (Tv. 125)
Chúa Nhật 3C Mùa VọngHãy nhảy mừng (Is. 12)
Chúa Nhật 4C Mùa VọngXin tỏ Nhan Thánh Chúa (Tv. 19)
+++
Giáng Sinh Đêm A.B.C.Ngày hôm nay (Tv.95)
Đấng Cứu Thế Giáng Sinh (Tv.95)
Hôm nay 1 (Tv. 95)
Hôm nay 2 (Tv. 95)
Nầy đây Chúa Cứu Tinh (Tv. 95)
Giáng Sinh Ngày A.B.C.Toàn dân (Tv. 97)
Muôn dân khắp trần gian (Tv. 97)
Mọi dân 1 (Tv. 97)
Mọi dân 2 (Tv. 97)
Mọi dân 3 (Tv. 97)
Lễ Thánh Gia A.B.C.Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Phúc cho ai 1 (Tv. 127)Lời bài hát
Hạnh phúc 1 (Tv. 121)Lời bài hát
Hạnh phúc 2 (Tv. 121)Lời bài hát
Phúc cho ai 2 (Tv. 121)Lời bài hát
Lễ Hiển Linh A.B.C.Sự công chính 2 (Tv. 71)Lời bài hát
Đây thái bình (Tv. 71)Lời bài hát
Sự công chính 3 (Tv. 71)Lời bài hát
Sự công chính 4 (Tv. 71)Lời bài hát

MÙA CHAY & PHỤC SINH.

Lễ Tro A.B.C.Nguyện thương con (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa ChayNguyện Chúa (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayXin Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayNếu các ngươi (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayChúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayBởi vì Chúa 1 (Tv. 129)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa ChayMọi đường lối Chúa (Tv. 24)
Chúa Nhật 2B Mùa ChayCon sẽ tiến đi (Tv. 115)
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLời ban Sự Sống (Tv. 18)
Chúa Nhật 4B Mùa ChayLưỡi tôi (Tv. 136)
Chúa Nhật 5B Mùa ChayXin tạo cho con (Tv. 50)
+++
Chúa Nhật 1C Mùa ChayChúa ở cùng tôi (Tv. 90)
Chúa Nhật 2C Mùa ChayChúa là sự sáng (Tv. 26)
Chúa Nhật 3C Mùa Chay
Chúa Nhật 4C Mùa Chay
Chúa Nhật 5C Mùa Chay
+++
Lễ Lá A.B.C.Ôi lạy Chúa 2 (Tv. 21)Lời bài hát
Sao Ngài bỏ con (Tv. 21)Lời bài hát
Lễ Dầu A.B.C.Đến muôn đời 1 (Tv. 88)Lời bài hát
Con sẽ hát ca (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh A.B.C.Chén chúc tụng 1 (Tv. 115)Lời bài hát
Chén chúc tụng 2 (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh A.B.C.Lạy Cha 1 (Tv. 30)Lời bài hát
Con xin phó thác (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh A.B.C.++
Bài đọc 1Địa cầu (Tv. 32)Lời bài hát
Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Bài đọc 2Lạy Chúa Trời (Tv. 15)Lời bài hát
Xin bảo toàn con 1 (Tv. 15)Lời bài hát
Bài đọc 3Hãy chúc tụng (Xh. 15)Lời bài hát
Ta sẽ hát vang (Xh. 15)Lời bài hát
Bài đọc 4Con ca tụng 1 (Tv. 29)Lời bài hát
Nầy con sẽ ca tụng (Tv. 29)Lời bài hát
Con sẽ ca tụng (Tv. 29)Lời bài hát
Bài đọc 5Ta hân hoan (Is. 12)Lời bài hát
Hãy hân hoan (Is. 12)Lời bài hát
Bài đọc 6Chúa có lời (Tv. 18)Lời bài hát
Bài đọc 7Ôi lạy Chúa 3 (Tv. 50)Lời bài hát
Sau Thánh ThưAlleluia (Tv. 117)Lời bài hát
Hoan ca Alleluia (Tv. 117)Lời bài hát
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Phục Sinh A.B.C.Đây là ngày 1 (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhChúa sẽ dạy con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhChúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhXin Chúa tỏ lòng 1 (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhToàn thể trái đất (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhTôi tin (Tv. 26)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 2B Phục SinhHãy cảm tạ Chúa 2 (Tv. 117)
Chúa Nhật 3B Phục SinhXin toả ánh tôn nhan (Tv. 4)
Chúa Nhật 4B Phục SinhĐá góc tường (Tv. 117)
Chúa Nhật 5B Phục SinhBởi vì Chúa 2 (Tv. 21)
Chúa Nhật 6B Phục SinhChúa biểu dương (Tv. 97)
Chúa Nhật 7B Phục SinhChúa thiết lập (Tv. 102)
+++
Chúa Nhật 1C Phục Sinh
Chúa Nhật 2C Phục SinhHay cảm tạ (Tv. 177)
Chúa Nhật 3C Phục Sinh
Chúa Nhật 4C Phục SinhTa là dân tộc (Tv. 99)
Chúa Nhật 5C Phục SinhHãy chúc tụng 2 (Tv. 144)
Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Chúa Nhật 7C Phục SinhChúa là Đấng Tối Cao (Tv. 96)
+++
Lễ Thăng Thiên A.B.C.Chúa ngự lên 1 (Tv. 46)
Chúa ngự lên 2 (Tv. 46)
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống A.B.C.Xin sai Thánh Thần 1 (Tv. 103)
Xin sai Thánh Thần 2 (Tv. 103)
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm AChúa đáng ca ngợi (Dan. 3)
Lễ Mình Thánh Chúa – Năm ANào hỡi Giêrusalem (Tv. 147)
Lễ Thánh Tâm – Năm ALòng yêu thương 1 (Tv. 102)
Tình thương của Chúa (Tv. 102)
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm BPhúc thay dân tộc (Tv. 32)
Lễ Mình Thánh Chúa – Năm BCon sẽ lãnh chén cứu độ (Tv. 115)
Nâng chén mừng (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm – Năm B

MÙA THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật 1A Thường NiênHân hoan ngợi mừng (Tv. 28)Lời bài hát
Nầy muôn dân (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênCon xin đến 1 (Tv. 39)Lời bài hát
Con xin đến 2 (Tv. 39)Lời bài hát
Con xin đến 3 (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênChúa là ánh sáng 1 (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa là ánh sáng 2 (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênLạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênTrong u tối (Tv. 111)Lời bài hát
Nầy người đến (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênHạnh phúc 3 (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênChúa là Đấng xót thương (Tv. 102)Lời bài hát
Ân tình Chúa (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênHỡi hồn tôi (Tv. 61)Lời bài hát
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênXin Ngài 1 (Tv. 30)Lời bài hát
Xin Ngài 2 (Tv. 30)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênAi đi đường ngay thẳng (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênChúng ta là (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênXin nhận lời con (Tv. 66)Lời bài hát
Xin đáp lời con (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênCon sẽ ca ngợi 1 (Tv. 88)Lời bài hát
Con sẽ ca ngợi 2 (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênCon sẽ chúc tụng (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống (Tv. 64)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa nhân hậu 1 (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênLuật pháp Chúa (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênKhi Ngài (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênXin Chúa tỏ lòng 2 (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênNgàn dân (Tv. 66)Lời bài hát
Nầy ngàn dân ơi (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênĐến muôn đời 2 (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênÔi Thiên Chúa của con (Tv. 62)Lời bài hát
Hồn con khát khao (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênHãy nghe tiếng Người (Tv. 94)Lời bài hát
Đừng cứng lòng nữa (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênChúa từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa ở gần (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa hằng ở bên ta (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênXin hãy nhớ (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênNầy vườn nho Thiên Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênTrong cung điện của Chúa (Tv. 22)Lời bài hát
Tôi sẽ ở trong nhà Chúa (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênNào hỡi các nước (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênNgài là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênLạy Chúa, xin giữ gìn (Tv. 130)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênNgài là Thiên Chúa (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênHạnh phúc 4 (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênNgười chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Thường NiênChúa chúc lành (Tv. 28)
Nguyện xin Chúa 2 (Tv. 28)
Chúa Nhật 2B Thường NiênCon xin đến 5 (Tv. 39)
Chúa Nhật 3B Thường NiênĐường lối Chúa (Tv. 24)
Đường Ngài đi (Tv. 24)
Chúa Nhật 4B Thường Niên
Chúa Nhật 5B Thường NiênHãy ca ngợi (Tv. 146)
Chúa chữa trị (Tv. 146)
Chúa Nhật 6B Thường NiênChính Chúa (Tv. 31)
Chốn dung thấn (Tv. 31)
Chúa Nhật 7B Thường NiênXin chữa lành con (Tv. 40)
Xin cứu chữa (Tv. 40)
Chúa Nhật 8B Thường NiênLòng yêu thương 2 (Tv. 102)
Chúa Nhật 9B Thường NiênHãy reo mừng 1 (Tv. 80)
Hãy reo mừng 2 (Tv. 80)
Chúa Nhật 10B Thường NiênBởi vì Chúa rộng lượng (Tv. 129)
Chúa Nhật 11B Thường NiênTạ ơn Chúa 1 (Tv. 91)
Chúa Nhật 12B Thường NiênHãy tạ ơn (Tv. 106)
Lòng từ bi Chúa (Tv. 106)
Chúa Nhật 13B Thường NiênCon ca tụng Chúa (Tv. 29)
Chúa Nhật 14B Thường NiênMắt chúng con 1 (Tv. 122)
Mắt chúng con 2 (Tv. 122)
Chúa Nhật 15B Thường NiênXin Chúa tỏ lòng 3 (Tv. 84)
Lòng Ngài nhân ái (Tv. 84)
Chúa Nhật 16B Thường NiênNgười chăn giữ tôi (Tv. 22)
Chúa Nhật 17B Thường NiênKhi Ngài rộng mở (Tv. 144)
Chúa Nhật 18B Thường NiênBánh bởi Trời (Tv. 77)
Chúa Nhật 19B Thường NiênHãy nếm thử 1 (Tv. 33)
Chúa tốt lành (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường NiênHãy nếm 1 (Tv. 33)
Hãy nêm thử 2 (Tv. 33)
Chúa Nhật 21B Thường NiênHãy nếm thử 3 (Tv. 33)
Hãy nếm 2 (Tv. 33)
Chúa Nhật 22B Thường NiênAi được cư ngụ (Tv. 14)
Chúa Nhật 23B Thường NiênHãy ngợi khen (Tv. 144)
Hồn tôi ơi (Tv. 145)
Chúa Nhật 24B Thường NiênTôi sẽ tiến đi (Tv. 114)
Chúa Nhật 25B Thường NiênChúa đỡ nâng (Tv. 53)
Vận mạng con (Tv. 53)
Chúa Nhật 26B Thường NiênGiới răn Chúa (Tv. 18)
Chúa Nhật 27B Thường NiênNguyện xin Chúa 3 (Tv. 127)
Chúa Nhật 28B Thường NiênXin cho con (Tv. 89)
Từ sớm mai (Tv. 89)
Chúa Nhật 29B Thường NiênLạy Chúa xin thương xót (Tv. 32)
Chúa Nhật 30B Thường NiênTôi vui mừng (Tv. 125)
Chúa Nhật 31B Thường NiênLạy Chúa là dũng lực (Tv. 17)
Chúa là sức mạnh (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường NiênHỡi linh hồn tôi (Tv. 145)
Ca tụng Chúa đi (Tv. 145)
Chúa Nhật 33B Thường NiênXin bảo toàn con 2 (Tv. 15)
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa hiển trị 2 (Tv. 92)
Chúa hiển trị 3 (Tv. 92)
+++
Chúa Nhật 1C Thường NiênNầy Chúa chúc phúc (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênHãy loan truyền (Tv. 95)Lời bài hát
Việc lạ lùng (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời Chúa 3 (Tv. 18)Lời bài hát
Lời Chúa 4 (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênMiệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Suốt ngày (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênTrước mặt các thiên thần (Tv. 137)Lời bài hát
Con đàn ca (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênPhúc cho người (Tv. 1)Lời bài hát
Ai tin vào Chúa (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênChúa nhân hậu 2 (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênTạ ơn Chúa 2 (Tv. 91)Lời bài hát
Được tạ ơn Thiên Chúa (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênHãy đi 1 (Tv. 116)Lời bài hát
Hãy đi 2 (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênCon ca tụng 2 (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênTội lỗi con (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênKhao khát Chúa (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênChúa chính là gia nghiệp (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênHỡi trái đất (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênNhững người tìm Chúa (Tv. 68)Lời bài hát
Hỡi người nghèo khổ (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênAi được cư ngụ (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênKhi con kêu cầu (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênƯớc chi hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênHạnh phúc thay 3 (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênXin Ngài thương (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênHãy đi 1 (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênChúa đã chuẩn bị (Tv. 67)Lời bài hát
Nào ai được vào (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênQua bao thế hệ (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênTôi sẽ chỗi dậy 1 (Tv. 50)Lời bài hát
Tôi sẽ chỗi dậy 2 (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênLinh hồn tôi 2 (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênƯớc gì (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênƠn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênƠn phù trợ 2 (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênNgười đau khổ (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênCon sẽ chúc tụng (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênKhi thức giấc (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênChúa ngự đến 1 (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa ngự đến 2 (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênVề nhà Chúa 2 (Tv. 121)Lời bài hát

LỄ THEO NGÀY TRONG NĂM PHỤNG VỤ.

Lễ Mẹ Thiên Chúa (01.01)Xin Thiên Chúa (Tv. 66)Lời bài hát
Thánh Phaolô trở lại (25.01)Hãy đi 1 (Tv. 116)Lời bài hát
Lễ dâng Chúa Giêsu (02.02)Vua vinh hiển 1 (Tv. 23)Lời bài hát
Vua vinh hiển 2 (Tv. 23)Lời bài hát
Thánh Giuse, bạn Đức Mẹ (19.03)Dòng dõi Người (Tv. 88)Lời bài hát
Miêu duệ Người (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25.03)Con xin đến 4 (Tv. 39)Lời bài hát
Thánh Mác-cô (25.04)Đến muôn đời 3 (Tv. 88)Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ (01.05)Việc tay chúng con (Tv. 89)Lời bài hát
Xin củng cố (Tv. 89)Lời bài hát
Thánh Phi-líp-phê (03.05)Tiếng chúng 1 (Tv. 18)
Thánh Mát-thi-a (14.05)Chúa đặt người (Tv. 112)
Lễ Mẹ Đi Viếng (31.05)Đấng Thánh cao cả (Is. 12)
Thánh Bác-na-ba (11.06)Chúa đã công bố (Tv. 97)
Thánh Gioan Tẩy Giả (24.06)Con cảm tạ Ngài (Tv. 138)
Con cảm tạ Chúa (Tv. 138)
Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô (29.06)Thiên Thần Chúa (Tv. 33)
Sứ Thần của Chúa (Tv. 33)
Nầy Thiên Binh (Tv. 33)
Thánh Tôma (03.07)Hãy đi 1 (Tv. 116)
Hãy đi 2 (Tv. 116)
Thánh Gia-cô-bê (25.07)Chúa đối xử 1 (Tv. 125)
Thánh Anna (26.07)Chúa là Thiên Chúa (Tv. 131)
Lễ Chúa Giêsu Biến Hình (06.08)Chúa Hiển Trị 1 (Tv. 96)
Lễ Mẹ Lên Trời (15.08)Hoàng Hậu đứng bên hữu (Tv. 44)
Bên hữu Ngài (Tv. 44)
Thánh Ba-tô-lô-mê-ô (24.08)Các bạn hữu Chúa (Tv. 144)
Sinh nhật Đức Mẹ (08.09)Con vui mừng (Tv. 12)
Con hớn hở (Tv. 12)
Suy Tôn Thánh Giá (14.09)Nào ta đừng quên (Tv. 77)
Đừng quên lãng (Tv. 77)
Thánh Mát-thêu (21.09)Tiếng chúng 2 (Tv. 18)
Thánh Mi-ca-e (29.09)Trước mặt (Tv. 137)
Lễ Mân Côi (07.10)Chúa đã làm 1 (Lc. 1)
Chúa đã làm 2 (Lc. 1)
Lạy Đức Trinh Nữ (Lc. 1)
Mẹ đầy ơn phúc (Lc. 1)
Thánh Luca (18.10)Con cái Chúa (Tv. 144)
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)Nầy là dòng dõi 1 (Tv. 23)
Nầy là dòng dõi 2 (Tv. 23)
Nầy là dòng dõi 3 (Tv. 23)
Đây là dòng dõi (Tv. 23)
Lễ Các Đẳng Linh Hồn – Lễ 1 (02.11)
Lễ Các Đẳng Linh Hồn – Lễ 2 (02.11)Con nâng linh hồn 1 (Tv. 24)
Con nâng linh hồn 2 (Tv. 24)
Con hướng tâm hồn (Tv. 24)
Con nâng hồn lên (Tv. 24)
Lễ Các Đẳng Linh Hồn – Lễ 3 (02.11)Tôi tin vững vàng (Tv. 26)
Lễ Cung Hiến (18.11)Chúa đã mạc khải (Tv. 97)
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình (21.11)
Thánh An-rê (30.11)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)Hãy hát lên (Tv. 97)
Thánh Stê-pha-nô (26.12)Lạy Cha 2 (Tv. 30)
Thánh Gioan (27.12)Người hiền đức (Tv. 96)

LỄ NGOẠI LỊCH.

Lễ truyền giáoĐi khắp thế gian (Tv. 95)Lời bài hát
Nào đến với Người (Tv. 95)Lời bài hát
Các Thánh Tử ĐạoNgười ra đi (Tv. 125)Lời bài hát
Lễ Tất Niên Muôn ngàn đời 1 (Tv. 135)Lời bài hát
Lễ Giao Thừa Ơn phù trợ 1 (Tv. 120)Lời bài hát
Mồng 1 Tết Tiên vàn (Tv. 48)Lời bài hát
Lạy Chúa 2 (Tv. 48)Lời bài hát
Mồng 2 TếtHạnh phúc 4 (Tv. 127)Lời bài hát
Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Phúc cho ai (Tv. 127)Lời bài hát
Mồng 3 Tết Nguyện xin Chúa 1 (Tv. 126)Lời bài hát
Tết Trung ThuMuôn ngàn đời 2 (Tv. 135)Lời bài hát

Hát Lời Chúa – Mi Trầm
Sách Đáp Ca – Mi Trầm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s