Nhạc sĩ Thiên Lý – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA 
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Magnificat Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79Lời bài hát
+
Lễ Vọng Giáng Sinh Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh Thánh vịnh 96
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97Lời bài hát
+
Lễ Thánh Gia Thất Thánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01) Thánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh Thánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh Thánh vịnh 30Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 1 Thánh vịnh 32Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 2 Thánh vịnh 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3 Xuất Hành 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 4 Thánh vịnh 29Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 5 Isaia12Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 6 Thánh vịnh 18Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7 Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66Lời bài hát
+
Lễ Thăng Thiên Thánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Thánh vịnh 103Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Thánh vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi Thánh Ca DanielLời bài hát
Mình Máu Chúa Thánh vịnh 147Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa Thánh vịnh 102Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 92Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi Thánh vịnh 32Lời bài hát
Mình Máu Chúa Thánh vịnh 115Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa Thánh Ca IsaiaLời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Thánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Thánh vịnh 121Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi Thánh vịnh 8Lời bài hát
Mình Máu Chúa Thánh vịnh 109Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa Thánh vịnh 22Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH.
+
Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (01.01) Thánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Dâng Con (02.01) Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse (19.03) Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24.06) Thánh vịnh 135Lời bài hát
Thánh Phêrô & Thánh Phaolô (29.06) Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Vọng) Thánh vịnh 131Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 (15.08) Thánh vịnh 44Lời bài hát
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14.09) Thánh vịnh 77Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11) Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn Thánh vịnh 26Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo Thánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh vịnh 45Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhễm (08.12) Thánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Minh Niên (Mồng Một Tết) Thánh vịnh 36Lời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG.
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTỉnh thức sẵn sàng (Mt. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngHãy dọn đường Chúa (Mt. 3)
Chúa Nhật 3A Mùa VọngĐấng phải đến (Mt. 11)
Chúa Nhật 4A Mùa VọngĐể Chúa hiện diện (Mt. 1)
Lễ Thánh GiaGia đình Na-za-ret (Mt. 2)
+++
Chúa Nhật 1A Mùa ChayQua Cơn Cám Dỗ (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayCon Ta Dấu Yêu (Mt. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayNguồn Nước Hằng Sống (Ga. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayÁnh Sáng Ban Sự Sống (Ga. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa Là Sự Sống Lại (Ga. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayQua Cơn Cám Dỗ (Lc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayCon Ta Dấu Yêu (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ LáThánh Giá Vô Tội (Mt. 26)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhNhư Thầy Đã Yêu (Ga. 13)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1ABC Phục SinhLời Hứa Phục Sinh (Ga. 20)
Chúa Nhật 2ABC Phục SinhBình An Cho Các Con (Ga. 20)
Chúa Nhật 3A Phục SinhNhận Biết Thiên Chúa (Lc. 24)
Chúa Nhật 4A Phục SinhTa Là Cửa Chuồng Chiên (Ga. 10)
Chúa Nhật 5A Phục SinhĐường Sự Sống (Ga. 14)
Chúa Nhật 6A Phục SinhGiới Răn Của Thầy (Ga. 14)
Lễ Thăng Thiên Trao Ban Sứ Mạng (Mt. 28)
Lễ Hiện XuốngBình An Chúa Thánh Thần (Ga. 20)
Lễ Chúa Ba NgôiBa Ngôi Nhiệm Mầu (Ga. 3)
Lễ Mình Máu Thánh ChúaMình Máu Châu Báu (Ga. 6)
+++
Chúa Nhật 2A Thường NiênChiên Thiên Chúa (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênTin Mừng Nước Trời (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênHiến Chương Nước Trời (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênMuối Đất Và Ánh Sáng (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênLuật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênNhư Đấng Trọn Lành (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênLo Chi Ngày Mai (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênLời Chúa Răn Dạy (Mt. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênChúa Thương Tội Nhân (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênSai Con Đi (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênĐừng Sợ (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênChân Lý Yêu Thương (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênÁch Ta Êm Ái (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt Giống Nước Trời (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênNhư Nước Trời (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênChọn Lựa Khôn Ngoan (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênChạnh Lòng Thương Xót (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênVững Tin Nơi Chúa (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênĐức Tin Vững Vàng (Mt. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênXưng Tụng Danh Chúa (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênBỏ Mình Theo Chúa (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênTrách Nhiệm Tình Thương (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênMở Lòng Tha Thứ (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênCùng Một Đồng Lương (Mt. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênNgôn Hành Thống Nhất (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênVườn Nho Dân Chúa (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênYến Tiệc Hồng Ân (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênHãy Trao Trả (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênGiới Luật Mến Yêu (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênLời Nói Việc Làm (Mt. 23)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênĐèn Canh Thức (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênNén Bạc Cho Con (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênLạy Chúa Uy Quyền (Mt. 25)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 4B Phục SinhChủ Chiên Tốt Lành (Ga. 10)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Lễ LáThánh Giá Vô Tội (Mc. 14)
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayQua Cơn Cám Dỗ (Lc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayCon Ta Dấu Yêu (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênCải Hối Tâm Hồn (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayTấm Lòng Cha (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayHối Tội Mình Trước Đi (Ga. 8)Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh Giá Vô Tội (Lc. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 1 Phục SinhLời Hứa Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Phục SinhBình An Cho Các Con (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênHãy Tỏ Lòng Nhân Từ (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênĐà Trong Mắt (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênLời kinh Chúa dạy (Lc. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênĐừng tham lam (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênChuẩn bị sẵn sàng (Lc. 12)Lời bài hát
CHỦ ĐỀ KHÁC
AlbumSinh Ký Tử Quy
+++
25 Năm hồng ân Thiên ChúaThánh ca Tạ ƠnLời bài hát
+
AbrahamThánh ca Tin MừngLời bài hát
Alleluia – Lễ Đêm Giáng SịnhAlleluiaLời bài hát
Alleluia – Lễ Hiện XuốngAlleluiaLời bài hát
Alleluia – Lễ Phục SinhAlleluiaLời bài hát
Alleluia – Lễ Minh NiênAlleluiaLời bài hát
Alleluia – Lễ CT Tử đạo Việt NamAlleluiaLời bài hát
Alleluia – Hôn PhốiAlleluiaLời bài hát
Ánh Sáng Ban Sự Sống (Ga. 9)
Ánh sáng FatimaAlleluiaLời bài hát
+
Bà đã thấy gì?
Bao la tình Chúa
Bầu trời BêlemMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Bêlem năm nào Mùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Bên sông Gio-đan
Bến bờ yêu thương (Tv. 22)
Bốn mươi năm Linh mục
Bụi tro thân conMùa ChayLời bài hát + Mp3
Bước chân hiên ngang
Bước chân hoang đàng 
+
Cảm tạ hồng ân
Câu kinh chiều tímThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Con muốn dâng NgàiDâng LễLời bai hát
Công đức Mẹ Cha
Của lễ con dângDâng LễLời bài hát
Của lễ hằng sốngDâng LễLời bài hát
Của lễ nương đồng
Cung đàn huyền siêu
+
Chân lý Đaminh
Chân lý yêu thương
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1).
Cho người nằm xuốngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
Chúa chính là tình yêu 
Chúa là sức mạnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Là Sự Sống Lại (Ga. 11)
Chúa ngự về Trời Mùa Phục SinhLời bài hát
Chuyện chiều xưaMùa ChayLời bài hát
Chứng tích anh linhCác ThánhLời bài hát
+
Dâng 
Dâng tiến Ngài
Dâng trao tình conTận HiếnLời bài hát + Mp3
Dấu lạ Hiển Linh
Duyên tình yêu thương
+
Đại Lễ Giáng Sinh (Tv. 97)
Đấng phải đến (Mt. 11) 
Để Chúa hiện diện (Mt. 1) 
Đời con dâng NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
+
Gia đình Na-gia-rét (Mt. 2)
Gieo bước cậy trông
Gương Thánh Gia
+
Hãy dọn đường Chúa (Mt. 3)
Hát mừng Chúa xuânMùa XuânLời bài hát
Hát mừng Nữ Vương
Hoan ca Têrêsa
Hoan hô Đức Vua
Hồi tâm
Hôn lễ 50 năm
Hồng phúc Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Hướng về cung thánh (Tv. 83)
+
Kinh cáo mình
Kinh dâng 
Kinh Giáng Sinh
Khúc hát dâng MẹĐức MẹLời bài hát
Khúc nhạc lòng
+
Lạy Mẹ Maria 
Lạy Ngài xin đến
+++
Mẹ Về An Nghỉ Hiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát + Mp3
+
Niềm Vui Đêm ThánhMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Nguyện cầu trời caoMùa VọngLời bài hát + Mp4
Như Giấc Mơ HoaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
+++
Phút Biệt LyHiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát + Mp3
+
Qua Cơn Cám Dỗ (Mt. 4)
+++
Sinh Ký Tử QuyThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát + Mp3
+++
Tiếng Khóc Linh HồnCầu HồnLời bài hát + Mp3
Tin Mừng Nước Trời (Mt. 4)
Tình Trời Giáng Sinh.Mùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Tỉnh Thức Sẵn Sàng (Mt. 24)
Thai Nhi Oán KhúcBảo Vệ Sự SốngLời bài hát + Mp3
Thương Nhớ Mẹ HiềnHiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát + Mp3

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s