Nhạc sĩ Tường Ân – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Đn. 3Chúa đáng ca ngợi (Chúa Ba Ngôi A) Lời bài hát
Mừng vui lên Lời bài hát
Is. 12Mừng vui lên Lời bài hát
Vui mừng múc nước Lời bài hát
Lc. 1Linh hồn tôi nhảy mừng Lời bài hát
Tv. 1Phúc thay người tin cậy Chúa Lời bài hát
Tv. 4Xin chiếu sáng Lời bài hát
Tv. 8Lạ lùng thay danh Chúa Lời bài hát
Tv. 14Ai sẽ được vào nhà Chúa Lời bài hát
Tv. 15Chúa là phần gia nghiệp Lời bài hát
Gia nghiệp đời con Lời bài hát
Lối trường sinh Lời bài hát
Xin giữ gìn con Lời bài hát
Tv. 16Nhìn chân dung Chúa Lời bài hát
Tv. 17Chúa là dũng lực Lời bài hát
Tv. 18Giới răn Chúa  Lời bài hát
Lời ban sự sống Lời bài hát
Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống Lời bài hát
Tv. 21Ca vang giữa đại hội Lời bài hát
Sao Ngài bỏ con Lời bài hát
Tv. 22Chúa chăn dắt tôi Lời bài hát
Chúa chăn nuôi và giữ gìn Lời bài hát
Định cư nhà Chúa (B16) Lời bài hát
Tv. 23Chúa ngự qua Lời bài hát
Để Chúa ngự đến  Lời bài hát
Những người tìm Chúa Lời bài hát
Tv. 24Hồn con nâng lên tới Chúa Lời bài hát
Tất cả nẻo đường Lời bài hát
Xin chỉ bảo con Lời bài hát
Xin nhớ lòng thương xót Chúa Lời bài hát
Tv. 26Ánh sáng cứu độ Lời bài hát
Chúa là sự sáng Lời bài hát
Nguồn ánh sáng cứu độ Lời bài hát
Tv. 28Chúa sẽ chúc phúc dân Người  Lời bài hát
Tv. 29Chúa đã giải thoát con Lời bài hát
Tv. 30Con xin phó thác Lời bài hát
Xin Ngài là núi đá Lời bài hát
Tv. 31Chúa là chốn tựa nương Lời bài hát
Xin thứ tha tội con Lời bài hát
Tv. 32Dân tộc Chúa chọn Lời bài hát
Như chúng con cậy trông Lời bài hát
Phúc thay dân tộc  Lời bài hát
Tình thương Chúa dư tràn Lời bài hát
Tv. 33Chúa đã thương đáp lời Lời bài hát
Chúa luôn cạnh kề Lời bài hát
Hãy nếm thử 1  Lời bài hát
Hãy nếm thử 2 Lời bài hát
Hãy nếm thử 3 Lời bài hát
Tv. 36Ký thác đường đời Lời bài hát
Tv. 39Này con xin đến Lời bài hát
Xin đến phù trợ con Lời bài hát
Tv. 44Hoàng hậu bên hữu Đức Vua  Lời bài hát
Tv. 45Nước dòng sông Lời bài hát
Tv. 46Chúa ngự lên Lời bài hát
Tv. 49Ai đi đường thẳng ngay Lời bài hát
Tv. 50Nguyện thương con Lời bài hát
Quả tim trong sạch Lời bài hát
Về cùng Cha tôi Lời bài hát
Tv. 61Chỉ trong Thiên Chúa Lời bài hát
Tv. 62Linh hồn con khao khát (B12) Lời bài hát
Tv. 64Hạt giống Lời bài hát
Hạt giống nào Lời bài hát
Tv. 65Cõi đất hãy reo mừng Chúa Lời bài hát
Tv. 66Chư dân hãy ca tụng Ngài Lời bài hát
Xin Thiên Chúa xót thương Lời bài hát
Tv. 67Chúa chuẩn bị chỗ định cư Lời bài hát
Tv. 68Được hồi sinh Lời bài hát
Lạy Chúa xin nhậm lời con Lời bài hát
Tv. 70Loan truyền sự Chúa công minh  Lời bài hát
Tv. 71Mọi dân nước thờ lạy Chúa Lời bài hát
Triều đại Người Lời bài hát
Tv. 77Bánh bởi trời Lời bài hát
Đừng quên công trình Chúa Lời bài hát
Tv. 79Vườn nho Thiên Chúa Lời bài hát
Xin Ngài phục hồi Lời bài hát
Tv. 84Xin tỏ lòng từ bi 2 (A19)
Xin tỏ lòng từ bi (B2) Lời bài hát
Xin tỏ lòng từ bi 2 (B2)
Tv. 85Đấng nhân hậu Lời bài hát
Tv. 88Ca ngợi tình thương Chúa Lời bài hát
Tv. 89Dư đầy tình Chúa Lời bài hát
Nơi con ẩn náu Lời bài hát
Tv. 90Xin ở cùng con Lời bài hát
Tv. 91Việc ca ngợi Chúa (Chúa Nhật 8C Thường Niên) Lời bài hát
Tv. 92Vua hiển trị Lời bài hát
Tv. 94Đừng cứng lòng 1 Lời bài hát
Đừng cứng lòng 2 Lời bài hát
Tv. 95Đấng Cứu Thế Giáng sinh Lời bài hát
Hãy tường thuật phép lạ Chúa Lời bài hát
Hôm nay Chúa Giáng sinh  Lời bài hát
Kính tặng Thiên Chúa Lời bài hát
Tv. 96Thiên Chúa hiển trị  Lời bài hát
Tv. 97Ca tụng Chúa bài ca mới  Lời bài hát
Chúa đã công bố ơn cứu độ Lời bài hát
Chúa ngự đến cai trị  Lời bài hát
Dân tộc của Chúa Lời bài hát
Xem thấy ơn cứu độ Lời bài hát
Tv. 102Chúa là Đấng từ bi (B8)Lời bài hát
Chúa là Đấng từ bi (Chúa Nhật 7C Thường Niên) Lời bài hát
Chúa là Đấng xót thương Lời bài hát
Ôi Đấng từ bi Lời bài hát
Tv. 103Xin sai Thánh Thần Lời bài hát
Tv. 106Hãy tán tạ Chúa  Lời bài hát
Tv. 109Thượng tế Menkisêđê Lời bài hát
Tv. 111Trong u tối Người xuất hiện Lời bài hát
Tv. 112Ngợi khen Thiên Chúa Lời bài hát
Tv. 114Đi trước thiên nhan Lời bài hát
Tv. 115Chén chúc tụng Lời bài hát
Lãnh chén cứu độ Lời bài hát
Trong miền đất nhân sinh Lời bài hát
Tv. 116Loan báo Tin Mừng (Chúa Nhật 21C Thường Niên) Lời bài hát
Tv. 117Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa Lời bài hát
Đây ngày Chúa lập Lời bài hát
Ngày Chúa lập ra Lời bài hát
Phiến đá bỏ rơi Lời bài hát
Vì Chúa hảo tâm Lời bài hát
Tv. 118Phúc thay ai tiến thân  Lời bài hát
Yêu luật Chúa Lời bài hát
Tv. 120Ơn phù trợ con Lời bài hát
Tv. 121Tôi vui mừng 1  Lời bài hát
Tôi vui mừng 2 Lời bài hát
Tv. 122Mắt nhìn lên Chúa Lời bài hát
Tv. 125Lớn lao việc Chúa làm Lời bài hát
Tv. 127Nguyện Chúa chúc phúc Lời bài hát
Phúc cho người tôn sợ Chúa (B27) Lời bài hát
Tv. 129Bởi vì Chúa xót thương Lời bài hát
Tv. 130Xin gìn giữ linh hồn con Lời bài hát
Tv. 136Thương nhớ Sion Lời bài hát
Tv. 137Ca tụng lòng nhân hậu Chúa Lời bài hát
Chúa đã nhậm lời con (C17) Lời bài hát
Đàn ca kính Chúa (C17) Lời bài hát
Lòng nhân hậu tồn tại Lời bài hát
Tv. 138Ngài dựng nên con (Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả)
Tv. 144Chúa ở bên Lời bài hát
Chúc tụng danh Chúa Lời bài hát
Chúc tụng danh Ngài Lời bài hát
Rộng mở bàn tay Lời bài hát
Xin mở tay Ngài Lời bài hát
Tv. 145Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen (C26) Lời bài hát
Phúc cho người khó nghèo (C26) Lời bài hát
Xin đến cứu độ (C26) Lời bài hát
Tv. 146Hãy chúc tụng Chúa Lời bài hát
Ôi Giêrusalem Lời bài hát
A.B.C.
Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ánh sáng cứu độ (Tv. 26) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ân tình không đổi thay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
* *
Bánh bởi trời (Tv. 77) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Bánh rượu tiến Chúa Dâng Lễ Lời bài hát + Mp4
Biết dâng gì hơn Dâng Lễ Lời bài hát
Bộ Lễ Hồng Ân Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ca tụng Chúa bài ca mới (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ca vang giữa đại hội (Tv. 21) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Câu xướng Mùa Chay Mùa Chay Lời bài hát
Cõi đất hãy reo mừng Chúa (Tv. 65) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Con xin phó thác (Tv. 30) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Của lễ tin yêu Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
**
Chén chúc tụng (Tv. 115) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chăn nuôi và giữ gìn (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chuẩn bị chỗ định cư (Tv. 67) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa đã công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa đã giải thoát con (Tv. 29) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa đã thương đáp lời (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa đáng ca ngợi (Đn 3) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là chốn tựa nương (Tv. 31) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là dũng lực (Tv. 17) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là sự sáng (Tv. 26) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa luôn cạnh kề (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa ngự đến cai trị (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa ngự lên (Tv. 46) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa ngự qua (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa ở bên (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa sẽ chúc phúc dân Người (Tv. 28) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúc tụng danh Ngài (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Dân tộc của Chúa (Tv. 99) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Dâng niềm đợi mong Dâng Lễ Lời bài hát
Dư đầy tình Chúa (Tv. 89) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Đàn ca kính Chúa (Tv. 137) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Đấng Cứu Thế Giáng sinh (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Đấng nhân hậu (Tv. 85) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Đây ngày Chúa lập (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Để con đẹp lòng Cha (Chúa Chịu Phép Rửa)Thánh Ca Tin Mừng
Để Chúa ngự đến (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Đi trước thiên nhan (Tv. 114) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Định cư nhà Chúa (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Đừng cứng lòng 1 (Tv. 94) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Đừng cứng lòng 2 (Tv. 94) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Đừng quên công trình Chúa (Tv. 77) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Được hồi sinh (Tv. 68) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Gia nghiệp đời con (Tv. 15) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giới răn Chúa (Tv. 18) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Hạt giống (Tv. 64) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hạt giống nào (Tv. 64) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy nếm thử 1 (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy nếm thử 2 (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy nếm thử 3 (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy tán tạ Chúa (Tv. 106) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hiến lễ trọn đời Dâng Lễ Lời bài hát
Hoàng hậu bên hữu Đức Vua (Tv. 44) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hôm nay Chúa Giáng sinh (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hồn con nâng lên tới Chúa (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ký thác đường đời (Tv. 36) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Lạ lùng thay danh Chúa (Tv. 08) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lãnh chén cứu độ (Tv. 115) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lạy Chúa xin nhậm lời con (Tv. 68) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Linh hồn con khao khát (Tv. 62) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Linh hồn tôi nhảy mừng Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen (Tv. 145) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Loan báo Tin Mừng (Tv. 116) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Loan truyền sự Chúa công minh (Tv. 70) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lòng nhân hậu tồn tại (Tv. 137) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lối trường sinh (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lời ban sự sống (Tv. 18) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống (Tv. 18) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lớn lao việc Chúa làm (Tv. 125) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Mắt nhìn lên Chúa (Tv. 122) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Mọi dân nước thờ lạy Chúa (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Mừng vui lên (Is 12) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Này con đâyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Này con xin đến (Tv. 39) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nơi con ẩn náu (Tv. 89) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nước dòng sông (Tv. 45) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nước trời bền vững (Mc 4)Thánh Ca Tin Mừng
**
Ngày Chúa lập ra (Tv 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ngày đó giờ đó (Mc 13)Thánh Ca Tin Mừng
Ngợi khen Thiên Chúa (Tv. 112) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nguồn ánh sáng cứu độ (Tv. 26) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nguyện thương con (Tv. 50) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Nhìn chân dung Chúa (Tv. 16) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Như chúng con cậy trông (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Những người tìm Chúa (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Ôi Đấng từ bi (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ôi Giêrusalem (Tv. 146) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ở lại với con (Lc. 24) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ơn phù trợ con (TV. 120) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Phiến đá bỏ rơi (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Phúc cho người khó nghèo (Tv. 145) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Phúc cho người tôn sợ Chúa (Tv. 127) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Phúc thay ai tiến thân (Tv. 118) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Phúc thay người tin cậy Chúa (Tv. 1) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Quả tim trong sạch (Tv. 50) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Rộng mở bàn tay (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Sao Ngài bỏ con (Tv. 21) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Sống không bởi bánh (Câu xướng Mùa Chay)Mùa Chay
**
Tất cả nẻo đường (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tiến bước lên nhà Cha Nhập Lễ Lời bài hát
Tình thương Chúa dư tràn (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tôi vui mừng 1 (Tv. 121) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tôi vui mừng 2 (Tv. 121) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Thần lương cứu độ (Ga 6)Thánh Ca Tin Mừng
Thấy Chúa trong mọi ngườiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thiên Chúa hiển trị (Tv. 96) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Thương nhớ Sion (Tv. 136) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Thượng tế Menkisêđê (Tv. 109) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Triều đại Người (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Trong miền đất nhân sinh (Tv. 115) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Trong u tối Người xuất hiện (Tv. 111) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Về cùng bên Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Về cùng Cha tôi (Tv. 50) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Vì Ngài vẫn biết Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Việc ca ngợi Chúa (Tv. 91) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Vua hiển trị (Tv. 92) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Vui mừng múc nước (Is 12) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Vườn nho Thiên Chúa (Tv. 79) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Xem thấy ơn cứu độ (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin chỉ bảo con (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin chiếu sáng (Tv. 04) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin đến cứu độ (Tv. 145) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin đến phù trợ con (Tv. 39) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin gìn giữ linh hồn con (Tv. 130) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin giữ gìn con (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin mở tay Ngài (Tv 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Ngài là núi đá (Tv. 30) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin nhớ lòng thương xót Chúa (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin ở cùng con (Tv. 90) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin thứ tha tội con (Tv. 31) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xuất hành ca Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
**
Yêu luật Chúa (Tv. 118) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát

__________________________________Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s