Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.).

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh Vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh Vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh Vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh Vịnh 23Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa VọngThánh Vịnh 79Lời Bài Hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngThánh Vịnh 84Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Luca, 1Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThánh Vịnh 88Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa VọngThánh Vịnh 24Lời Bài Hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThánh Vịnh 125Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngIsaia 12Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThánh Vịnh 79Lời Bài Hát
+++
Lễ Vọng Giáng SinhThánh Vịnh 88Lời Bài Hát
Lễ Giáng Sinh – Lễ ĐêmThánh Vịnh 95Lời Bài Hát
Giáng Sinh – Lễ Ban NgàyThánh Vịnh 96Lời Bài Hát
Lễ Thánh GiaThánh Vịnh 127Lời Bài Hát
Lễ Hiển LinhThánh Vịnh 71Lời Bài Hát
+++
Thứ Tư Lễ TroThánh Vịnh 50Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh Vịnh 50Lời Bài Hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh Vịnh 32Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh Vịnh 94Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh Vịnh 22Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh Vịnh 129Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa ChayThánh Vịnh 24Lời Bài Hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayThánh Vịnh 115Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayThánh Vịnh 18Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayThánh Vịnh 136Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayThánh Vịnh 50Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThánh Vịnh 90Lời Bài Hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayThánh Vịnh 26Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayThánh Vịnh 102Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayThánh Vịnh 33Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThánh Vịnh 125Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh Vịnh 21Lời Bài Hát
Lễ Truyền Dầu Thánh Vịnh 88Lời Bài Hát
Lễ Tiệc LyThánh Vịnh 115Lời Bài Hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh Vịnh 30Lời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1Thánh Vịnh 32Lời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2Thánh Vịnh 15Lời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3Xuất Hành 15Lời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4Thánh Vịnh 29Lời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5Isaia 12Lời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6Thánh Vịnh 18Lời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7aThánh Vịnh 41Lời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7bThánh Vịnh 50Lời Bài Hát
Lễ Vọng Phục Sinh – Bài Thánh ThưThánh Vịnh 117Lời Bài Hát
Chúa Nhật Phục SinhThánh Vịnh 117Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật 2A Phục SinhThánh Vịnh 117Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh Vịnh 15Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhThánh Vịnh 22Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh Vịnh 32Lời Bài Hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhThánh Vịnh 65Lời Bài Hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhThánh Vịnh 26Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật 2B Phục SinhThánh Vịnh 117Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhThánh Vịnh 4Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhThánh Vịnh 117Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhThánh Vịnh 21Lời Bài Hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhThánh Vịnh 97Lời Bài Hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhThánh Vịnh 102Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật 2C Phục SinhThánh Vịnh 117Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhThánh Vịnh 29Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThánh Vịnh 99Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhThánh Vịnh 144Lời Bài Hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhThánh Vịnh 66Lời Bài Hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhThánh Vịnh 96Lời Bài Hát
+++
Lễ Chúa Lên TrờiThánh Vịnh 46Lời Bài Hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện XuốngThánh Vịnh 103Lời Bài Hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện XuốngCa tiếp liênLời Bài Hát
+++
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửaThánh Vịnh 28Lời Bài Hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênThánh Vịnh 39Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênThánh Vịnh 26Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênThánh Vịnh 145Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênThánh Vịnh 111Lời Bài Hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênThánh Vịnh 118Lời Bài Hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênThánh Vịnh 102Lời Bài Hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênThánh Vịnh 61Lời Bài Hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênThánh Vịnh 30Lời Bài Hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh Vịnh 49Lời Bài Hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh Vịnh 99Lời Bài Hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh Vịnh 68Lời Bài Hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênThánh Vịnh 88Lời Bài Hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh Vịnh 144Lời Bài Hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh Vịnh 64Lời Bài Hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh Vịnh 85Lời Bài Hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh Vịnh 118Lời Bài Hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh Vịnh 144Lời Bài Hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThánh Vịnh 84Lời Bài Hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh Vịnh 66Lời Bài Hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênThánh Vịnh 137Lời Bài Hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênThánh Vịnh 62Lời Bài Hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh Vịnh 94Lời Bài Hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh Vịnh 102Lời Bài Hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh Vịnh 144Lời Bài Hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh Vịnh 24Lời Bài Hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh Vịnh 79Lời Bài Hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh Vịnh 22Lời Bài Hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênThánh Vịnh 95Lời Bài Hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh Vịnh 17Lời Bài Hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh Vịnh 130Lời Bài Hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênThánh Vịnh 62Lời Bài Hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh Vịnh 127Lời Bài Hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênThánh Vịnh 22Lời Bài Hát
+++
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửaThánh Vịnh 28Lời Bài Hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênThánh Vịnh 39Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênThánh Vịnh 24Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênThánh Vịnh 94Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênThánh Vịnh 146Lời Bài Hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênThánh Vịnh 31Lời Bài Hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênThánh Vịnh 40Lời Bài Hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênThánh Vịnh 102Lời Bài Hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênThánh Vịnh 80Lời Bài Hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh Vịnh 129Lời Bài Hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênThánh Vịnh 91Lời Bài Hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênThánh Vịnh 106Lời Bài Hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênThánh Vịnh 29Lời Bài Hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênThánh Vịnh 122Lời Bài Hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênThánh Vịnh 84Lời Bài Hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênThánh Vịnh 22Lời Bài Hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênThánh Vịnh 144Lời Bài Hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênThánh Vịnh 77Lời Bài Hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênThánh Vịnh 33Lời Bài Hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênThánh Vịnh 33Lời Bài Hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênThánh Vịnh 33Lời Bài Hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênThánh Vịnh 14Lời Bài Hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênThánh Vịnh 145Lời Bài Hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênThánh Vịnh 114Lời Bài Hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênThánh Vịnh 53Lời Bài Hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênThánh Vịnh 18Lời Bài Hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênThánh Vịnh 127Lời Bài Hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênThánh Vịnh 89Lời Bài Hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênThánh Vịnh 32Lời Bài Hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênThánh Vịnh 125Lời Bài Hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênThánh Vịnh 17Lời Bài Hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênThánh Vịnh 145Lời Bài Hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênThánh Vịnh 15Lời Bài Hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênThánh Vịnh 92Lời Bài Hát
+++
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửaThánh Vịnh 28Lời Bài Hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThánh Vịnh 95Lời Bài Hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThánh Vịnh 18Lời Bài Hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThánh Vịnh 70Lời Bài Hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThánh Vịnh 137Lời Bài Hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThánh Vịnh 1Lời Bài Hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThánh Vịnh 102Lời Bài Hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThánh Vịnh 91Lời Bài Hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh Vịnh 116Lời Bài Hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh Vịnh 29Lời Bài Hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThánh Vịnh 31Lời Bài Hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThánh Vịnh 62Lời Bài Hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh Vịnh 15Lời Bài Hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThánh Vịnh 65Lời Bài Hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThánh Vịnh 68Lời Bài Hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThánh Vịnh 14Lời Bài Hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThánh Vịnh 137Lời Bài Hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThánh Vịnh 94Lời Bài Hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThánh Vịnh 32Lời Bài Hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThánh Vịnh 39Lời Bài Hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThánh Vịnh 116Lời Bài Hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThánh Vịnh 67Lời Bài Hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThánh Vịnh 89Lời Bài Hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThánh Vịnh 50Lời Bài Hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThánh Vịnh 112Lời Bài Hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThánh Vịnh 145Lời Bài Hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThánh Vịnh 94Lời Bài Hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThánh Vịnh 97Lời Bài Hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThánh Vịnh 120Lời Bài Hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThánh Vịnh 33Lời Bài Hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThánh Vịnh 144Lời Bài Hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThánh Vịnh 16Lời Bài Hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThánh Vịnh 97Lời Bài Hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThánh Vịnh 89Lời Bài Hát
+++
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm ADanien 3Lời Bài Hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm BThánh Vịnh 32Lời Bài Hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm CThánh Vịnh 8Lời Bài Hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm AThánh Vịnh 102Lời Bài Hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm BIsaia 12Lời Bài Hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm CThánh Vịnh 22Lời Bài Hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm AThánh Vịnh 147Lời Bài Hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm BThánh Vịnh 109Lời Bài Hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm CThánh Vịnh 115Lời Bài Hát
+++
Chúa Nhật Truyền GiáoThánh Vịnh 18Lời Bài Hát
THEO THÁNH LỄ.
Alleluia Vọng 1AllêluiaLời bài hát
Alleluia Vọng 2AllêluiaLời bài hát
+++
Đàn ca lênNhập LễLời bài hát
Lên đềnNhập LễLời bài hát
Nối liền trời với đấtNhập LễLời bài hát
+++
Con vươn hồn lên (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hỡi cửa (Tv. 23)
Hỡi linh hồn tôi (Tv. 102)
Thánh vịnh 28Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 88Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Con muốn dângDâng LễLời bài hát
Dâng lên ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng Ngài hy lễDâng LễLời bài hát
Lễ yêu thươngDâng LễLời bài hát
Tâm tình hạt lúa mìDâng LễLời bài hát
Tình yêu mếnDâng LễLời bài hát
Vì muôn hồng ânDâng LễLời bài hát
+++
Biết khi nào chủ vềCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tin vào ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chân dung Thượng ĐếCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là khát vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa muốn con làm gìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chung tấm bánhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường hy vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc được thứ thaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lối Ngài bước điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời mừngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Muôn tâu thánh thượngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm tin bất diệtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nơi nào có tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sẵn sàng chờ đợiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Suối trường sinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm tình khiêm hạCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tinh hoa lúa mìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu đếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Từ chân trời góc biển (Tv. 64)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vàng châu ngọc báuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vào lúc không biếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin chiếu ánh vinh quangCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Chúa là sự sống lạiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Địa cầu đầy ân sủngThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Giờ cứu rỗi (Lc. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hạt giống thối điThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Không thấy mà tin (Ga. 20)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Năm chiếc bánh lúa mạchThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu không có tình yêuThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phêrô con là đáThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tôi biết tôi tinThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Từ JordanôThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thập tự đời conThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vàng châu ngọc báuThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin cho con nước trường sinhThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin một khẽ chạmThánh Ca Tin MừngLời bài hát
THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Alleluia Vọng. 1Mùa VọngLời bài hát
Alleluia Vọng. 2Mùa VọngLời bài hát
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136)Mùa VọngLời bài hát
Chúa hãy đếnMùa VọngLời bài hát
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng taMùa VọngLời bài hát
Giờ cứu rỗiMùa VọngLời bài hát
Hỡi các tầng trời hãy đổ sương maiMùa VọngLời bài hát
Hỡi dân SionMùa VọngLời bài hát
Lời vọng từ sa mạcMùa VọngLời bài hát
Tiếng kêu trong hoang địaMùa VọngLời bài hát
Trời đất không còn xaMùa VọngLời bài hát
+++
Ánh sáng cứu rỗiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa hãy đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Gia đình của ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ dâng Giáng sinh Việt NamMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ dâng yêu thươngMùa Giáng SinhLời bài hát
Một mùa Giáng Sinh đẹpMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Theo bước chân Ba VuaMùa Giáng SinhLời bài hát
Ước vọng nhỏMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Chỉ vì yêu thôiMùa ChayLời bài hát
Chốn xưa là bụi troMùa ChayLời bài hát
Dưới chân ChúaMùa ChayLời bài hát
Em chưa về sao em?Mùa ChayLời bài hát
Hạt bụi hồngMùa ChayLời bài hát
Kinh cuối mùa sám hốiMùa ChayLời bài hát
Kinh sám hối 1Mùa ChayLời bài hát
Kinh sám hối 4Mùa ChayLời bài hát
Những linh hồn phản bộiMùa ChayLời bài hát
+++
Một chiều xưaTuần ThánhLời bài hát
Ôi gỗ êm áiTuần ThánhLời bài hát
Rửa chânTuần ThánhLời bài hát
Sao Cha đành im lặng?Tuần ThánhLời bài hát
+++
Nhìn về xaMùa Phục SinhLời bài hát
Hỡi người GalilêMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Xuân ra đờiXuânLời bài hát
THEO CHỦ ĐỀ.
Con phủ phục tôn thờThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Hỡi miệng lưỡiThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Lạy Chúa Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Lạy Chúa xin ban Thánh LinhChúa Thánh ThầnLời bài hát
Tôn vinh Lòng Thương Xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Thánh Thể gọi con vềThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thần Linh yêu thươngChúa Thánh ThầnLời bài hát
Trái tim Chúa GiêsuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Xin ban Thánh LinhChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin băng qua các tầng trờiChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Ngài hãy đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
Chiều cuối năm bên MẹĐức MẹLời bài hát
Chuỗi Mân Côi, chuỗi liên kếtĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Dâng hoa tạ ơnĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Đến với Mẹ TàPaoNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Đức Bà an ủi kẻ âu lo 1Đức MẹLời bài hát
Đức Bà an ủi kẻ âu lo 2Đức MẹLời bài hát
Đức Bà bàu chữa kẻ có tộiĐức MẹLời bài hát
Đức Bà La Vang phù hộ các giáo hữuĐức MẹLời bài hát
Đức Bà TàPao phù hộ các giáo hữuNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lànhĐức MẹLời bài hát
Đức Mẹ dâng Chúa GiêsuĐức MẹLời bài hát
Giữa yêu thương của MẹĐức MẹLời bài hát
Hãy đến La VangĐức MẹLời bài hát
Hoan ca trái tim Người MẹNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức VuaĐức MẹLời bài hát
Kính chào Mẹ La VangĐức MẹLời bài hát
Kính chào trinh nữĐức MẹLời bài hát
Khấn xin Mẹ TàPaoNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Lạy Mẹ La VangĐức MẹLời bài hát
Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân LànhĐức MẹLời bài hát
Linh hồn tôi nhảy mừngĐức MẹLời bài hát
Mẹ các Thánh NhânĐức MẹLời bài hát
Mẹ đẹp mãiĐức MẹLời bài hát
Mẹ đồng hành 1Đức MẹLời bài hát
Mẹ đồng hành 2Đức MẹLời bài hát
Mẹ được truyền tin Mẹ truyền tinĐức MẹLời bài hát
Mẹ Giáo HộiĐức MẹLời bài hát
Mẹ Hằng Cứu GiúpĐức MẹLời bài hát
Mẹ hy vọngĐức MẹLời bài hát
Mẹ La Vang Mẹ bình anĐức MẹLời bài hát
Mẹ La Vang Mẹ người đau khổ bất hạnhĐức MẹLời bài hát
Mẹ là cung điệnĐức MẹLời bài hát
Mẹ Maria trong lòng Việt NamĐức MẹLời bài hát
Mẹ ở đây với conĐức MẹLời bài hát
Mẹ ơi hãy đếnĐức MẹLời bài hát
Mẹ TàPaoNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Mẹ TàPao cứu kẻ liệt kẻ khốnNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Mẹ tiên phongĐức MẹLời bài hát
Mẹ thông ơn Thiên ChúaĐức MẹLời bài hát
Mừng lễ MẹĐức MẹLời bài hát
Năm Đức Tin khấn xin MẹĐức MẹLời bài hát
Nơi Mẹ Chúa quang lâmĐức MẹLời bài hát
Những kỷ niệm hồngĐức MẹLời bài hát
Trong bóng chiều cuộc đờiĐức MẹLời bài hát
Xin ký thác cho MẹĐức MẹLời bài hát
+++
Dâng tạ ơn cuối nămThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Lời nguyện trong cơn dịch bệnhThánh Ca Nguyện CầuLời bài hát
+++
Lâm Bích Nha Trang tình yêu của conTruyền giáoLời bài hát
Lâm Bích tạ ơn 40 nămTruyền giáoLời bài hát
Người làm chứngTruyền giáoLời bài hát
+++
Bao giờ con được nghỉ ngơiCầu HồnLời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi 3Cầu HồnLời bài hát
Chúa không hẹnCầu HồnLời bài hát
Chúa sẽ đến lúc không ngờCầu HồnLời bài hát
Dâng lễ an táng 1Cầu HồnLời bài hát
Dâng lễ an táng 2Cầu HồnLời bài hát
Dâng lễ an táng 3Cầu HồnLời bài hát
Dâng lễ an táng 4Cầu HồnLời bài hát
Để con hướng tới NgàiCầu HồnLời bài hát
Hòa trong hương khóiCầu HồnLời bài hát
Ngày trở vềCầu HồnLời bài hát
Phù hoaCầu HồnLời bài hát
Xin thương xót những linh hồn 1Cầu HồnLời bài hát
Xin thương xót những linh hồn 2Cầu HồnLời bài hát
+++
Một mái nhàCha MẹLời bài hát
+++
Bạn ơi vui lênHôn PhốiLời bài hát
Bạn tình ơi! Hãy hátHôn PhốiLời bài hát
Có Chúa trong tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Con đường tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Chuyện tình Tobia và SaraHôn PhốiLời bài hát
Đồng hành trong cõi sống và cõi chếtHôn PhốiLời bài hát
Đời ta cần có nhauHôn PhốiLời bài hát
Hãy dìu nhau bước đềuHôn PhốiLời bài hát
Khi tình yêu lên ngôiHôn PhốiLời bài hát
Một tình yêu dâng ChúaHôn PhốiLời bài hát
Mơ ước trường sinhHôn PhốiLời bài hát
Niềm vui hôm nayHôn PhốiLời bài hát
Sống bên nhau và hạnh phúcHôn PhốiLời bài hát
Sống chết cho nhauHôn PhốiLời bài hát
Trầu cau với vôi nồngHôn PhốiLời bài hát
Vì Ngài là tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Xin cùng dâng tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Xin định nghĩa tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Xin giữ nguyên màu áoHôn PhốiLời bài hát
Xin tình yêu bao laHôn PhốiLời bài hát
Yêu ngườiHôn PhốiLời bài hát
+++
Có chí thì nênThiếu NhiLời bài hát
Như ngàn saoThiếu NhiLời bài hát
Những người có côngThiếu NhiLời bài hát
Thông phần dângThiếu NhiLời bài hát
Nhìn về tương laiNhạc Giới trẻLời bài hát
Tuổi trẻ vào đờiNhạc Giới trẻLời bài hát
Bà mẹ Công giáo tạ ơnNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
+++
Hãy xóa tên mình trong hư vôThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Người ở giữa chúng taThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Xin được gọi tên NgườiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
+++
Địa đàng của chúng taThánh Ca Phụng Vụ khácLời bài hát
Tin yêu Thập TựThánh Ca Phụng Vụ khácLời bài hát
THEO THÁNH LỄ.
Alleluia Vọng 1AllêluiaLời bài hát
Alleluia Vọng 2AllêluiaLời bài hát
+++
Con vươn hồn lên (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa chúc phúc (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (Tv 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đồng xanh thơ (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hỡi cửa (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hỡi linh hồn tôi (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh Hồn (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Các Linh Hồn (Tv 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Các Linh Hồn (Tv 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Các Thánh (Tv 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Các Thánh Anh Hài (Tv 123)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt NamThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ (Tv 90)
Lễ Cung hiến Thánh Đường Laterano (Tv 45)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Cung hiến Thánh Đường Phêrô và Phaolô (Tv 45)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình (1 Sam 2)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhễm (Tv 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Kỷ niệm Cung hiến Nhà Thờ (Tv 45)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Mẹ Mân Côi (1 Sam 2)
Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Anrê Tông Đồ (Tv 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Fautina (Tv 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tông Đồ (Tv 96)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Luca Thánh Sử (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Phanxicô Asisi (Tv 15)
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (Tv 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Simon và Giuda (Tv 18) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Stephano (Tv 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Têrêxa Avila (Tv 18)
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng (Tv 130)
Ơn cứu độ của Chúa (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phút tương phùng giờ giao duyên (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Sao Cha bỏ con (Tv. 21)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Sao Cha đành im lặng?* (Tv. 21)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tâm hồn mới tinh thần mới (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi vui mừng (Tv. 121)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 30*Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vinh phúc thay (Tv. 127)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
++,+
Biết khi nào chủ về*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con muốn dângDâng LễLời bài hát
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tin vào ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chân dung Thượng ĐếCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là khát vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là sự sống lại*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa muốn con làm gìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chung tấm bánh*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng Lễ: Thánh Lễ trong cơn Đại dịch*Dâng LễLời bài hát
Dâng lên ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng Ngài hy lễ*Dâng LễLời bài hát
Đàn ca lên*Nhập LễLời bài hát
Địa cầu đầy ân sủngThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đường hy vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc được thứ thaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạt giống thối điThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Không thấy mà tin (Ga. 20)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lễ yêu thươngDâng LễLời bài hát
Lên đền*Nhập LễLời bài hát
Lối Ngài bước đi*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời mừngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Muôn tâu thánh thượngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Năm chiếc bánh lúa mạchThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu không có tình yêuThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Niềm tin bất diệtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nối liền trời với đất*Nhập LễLời bài hát
Nơi nào có tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhập Lễ: Thánh Lễ trong cơn Đại dịch*Nhập LễLời bài hát
Phêrô con là đáThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sao Cha bỏ con (Tv. 21)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Sẵn sàng chờ đợiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Suối trường sinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm tình hạt lúa mìDâng LễLời bài hát
Tâm tình khiêm hạCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tinh hoa lúa mìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu đếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu mến*Dâng LễLời bài hát
Tôi biết tôi tinThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Từ chân trời góc biển (Tv. 64)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Từ JordanôThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thập tự đời con*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vàng châu ngọc báu*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vàng châu ngọc báu*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vào lúc không biết*Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì muôn hồng ânDâng LễLời bài hát
Xin chiếu ánh vinh quangCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con nước trường sinhThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin một khẽ chạm*Thánh Ca Tin MừngLời bài hát

__________________________________

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s