Nhạc sĩ Ngọc Linh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THEO THÁNH LỄ.
Bốn mùa yêu thương Album
Trên đỉnh yêu thương Album
+
Bước vào cung thánh 1Nhập LễLời bài hát
Con sẽ vàoNhập LễLời bài hát
Đến trước Nhan NgàiNhập LễLời bài hát
Đi về nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Hãy đếnNhập LễLời bài hát
Hãy đến dâng khúc cảm tạ (*)Nhập LễLời bài hát
Hãy đến tôn vinhNhập LễLời bài hát
Hân hoan bước vàoNhập LễLời bài hát
Hồn con biết bao mừng vuiNhập LễLời bài hát
Muôn lời chúc tụng (*)Nhập LễLời bài hát
Nhịp nhàng từng bướcNhập LễLời bài hát
Tiến vào Nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Trẩy hội lên đền (Tv. 121)Nhập LễLời bài hát
Về đây hátNhập LễLời bài hát
+++
Ai sống đời công chính (Tv. 49) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ân tình Chúa (Tv. 102) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Bước vào cung thánh 1Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Bước vào cung thánh 2Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con xin phó thác (Tv. 30) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con xin tạ ơn Ngài (Tv 117) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là chủ trái đất (Tv. 23) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là Vua 1 (Tv. 96) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là Vua 2 (Tv. 96) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa (Tv 23) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Dòng dõi người tìm Chúa (Tv. 23) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Giữ gìn hồn con (Tv. 130) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hạnh phúc thay dân tộc (Tv. 32) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hạt gieo trong đất tốt (Tv. 64) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy kể cho các dân (Tv. 95) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy ký thác (Tv. 36) *Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy mừng vui (Tv. 117) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy nghiệm xem (Tv 33) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy nhìn coi (Tv. 33) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Chúa xin lượng thứ (Tv. 31) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Này con xin đến (Tv. 39) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Niềm vui vinh quangThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nương bóng Chúa (Tv. 90) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngước mắt trông (Tv. 21) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Người ở giữa ngươi (Is. 12)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phúc thay Chúa chọn (Tv. 32) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Reo vui mừng Chúa (Tv. 80) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ta đã chọn (Tv. 121) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi luôn ước mong (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi sẽ chúc tụng (Tv. 144) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Trời xanh tường thuật (Tv. 18) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin dâng kính (Thánh ca Daniel) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin đáp lại (Tv. 68) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin hãy dạy con (Tv. 24) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin hãy nghe (Tv. 44) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin rước Chúa (Tv. 131) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin tán dương Ngài (Tv. 29) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin tỏ ra lòng Ngài (Tv. 84) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66) (*)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Của lễ tình yêu (*)Dâng LễLời bài hát
Của lễ tình yêu 1Dâng LễLời bài hát
Của lễ tình yêu 2 (*)Dâng LễLời bài hát
Dâng lời cảm mếnDâng LễLời bài hát
Dâng lời nguyện cầu (*)Dâng LễLời bài hát
Dâng Trời cuộc đời (*)Dâng LễLời bài hát
Hương dâng nguyện cầu 1 (*)Dâng LễLời bài hát
Hương dâng nguyện cầu 2 (*)Dâng LễLời bài hát
Là đây của lễ (*)Dâng LễLời bài hát
Lấy gì đáp đền (*)Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng cuộc sống (*)Dâng LễLời bài hát
Lễ vật tạ ơnDâng LễLời bài hát
Lời kinh hiến dângDâng LễLời bài hát
Lời nguyện dâng lênDâng LễLời bài hát
Ngàn lời chúc tụng (*)Dâng LễLời bài hát
Nguyện dâng lên Chúa (*)Dâng LễLời bài hát
Như áng hương trầm (*)Dâng LễLời bài hát
Tiến dâng lên Ngài (*)Dâng LễLời bài hát
Tựa của lễ dâng (*)Dâng LễLời bài hát
Tựa trầm hương (*)Dâng LễLời bài hát
Xin dâng cuộc đời con (*)Dâng LễLời bài hát
+
Bài ca cảm mến (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bài ca yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Biển trời yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bốn mùa hiến dâng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bước trong tin yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con không xin (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xưng tụng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa đã yêu con (2 bè)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là cuộc sống của con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là gia nghiệp conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Gần lòng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giêsu Người đã đến đây (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy chúc tụng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đến dâng khúc cảm tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy ký thác (Tv. 36) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy nhìn coi *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy vui mừngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hương trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hy vọng vào Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kinh nguyện chiều hôm (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khúc ca cảm tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng thương xót Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mở lòng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mơ về yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mời gọi yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muôn lời chúc tụngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Người ở giữa ngươi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nhạc khúc yêu thương (2 bè)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Như nai rừng khát khao (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Phúc cho ai hằng giữ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống trong ân tình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tạ ơn Cha (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tán tụng tình yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình ca muôn thuởCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa dẫn đưaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa vô biên (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu của Chúa 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôi luôn ước mong (Tv. 27)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôi ngước mắt (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôi sẽ chúc tụng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôi sợ gì (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thắp sáng niềm tin (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thiên trường ca tạ ơnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trên đỉnh yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tri ân tình Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trọn đời theo Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trời xanh tường thuật (Tv. 18)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trường ca tạ ơnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vì Chúa yêu con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin cho cả đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ở mãi bên con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin tình yêu dạy con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+++
Cùng vui bướcKết LễLời bài hát
Chúa sai tôi đi (*)Kết LễLời bài hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Kết LễLời bài hát
Ra về an bìnhKết LễLời bài hát
Theo bước NgườiKết LễLời bài hát

THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Ân tình Đêm Thánh Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Bên máng cỏ Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm ánh sáng Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm hôm nay  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm lành thánh  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đêm thanh bình  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Đồng Bêlem Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Giáng sinh đã về  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Hôm nay Đấng Cứu Thế Giáng Sinh Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Lời mẹ ru  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Lời Mẹ ru trong đêm thánh Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Một tin vui  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Mùa cứu thế  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Này Ngài đã đến Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Noel hồng ân  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Noel mùa hồng ân  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Tiếng chuông ngân  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Trời mùa đông  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Trước nôi rơm hèn  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Vinh Danh Thiên Chúa  Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
+++
Các trẻ Do Thái Mùa Chay Lời bát hát
Cảm tạ Thánh Giá Mùa Chay Lời bát hát
Chỉ có Chúa Mùa Chay Lời bát hát
Chúa tiến vào Mùa Chay Lời bát hát
Lời nguyện sám hối Mùa Chay Lời bát hát
Nương bóng Chúa (Tv. 90) Mùa Chay Lời bát hát
Thân phận Mùa Chay Lời bát hát
Thập giá tình yêu và hy vọng Mùa Chay Lời bát hát
Trở về con đường chính  Mùa Chay Lời bát hát
Xin Ngài thứ tha  Mùa Chay Lời bát hát
+++
Thập giá minh chứng tình yêuTuần Thánh Lời bát hát
+++
Ánh sáng vinh quang Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Bài ca Alleluia Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Bài ca Đức Tin Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Ca mừng hoan hỉ (Ca tiếp liên) Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Chúa đã từ cõi chết sống lại 1 Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Chúa đã từ cõi chết sống lại 2 Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Chúa từ cõi chết sống lại Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Dâng lời cảm mến  Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Để ở với con Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Đức Kitô đã sống lại Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hallêluia Vượt Qua (*) Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hát mừng chiến thắng Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy hân hoan Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy loan tin Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy loan tin Chúa sống lại Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy tạ ơn Chúa Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hãy vui lên Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Hoan hô con Vua Đavít Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Lễ dâng Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Mừng Chúa Kitô (*) Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Mừng Chúa sống lại Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Mừng vui lên lạy Nữ Hoàng Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Nâng chén tạ ơn Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Niềm vinh dự (*) Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Niềm vui sống lại (*) Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Ngày Chúa lập ra Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Ngày Chúa thống trị Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Ngày rực rỡ Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Phó thác Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Tôi đã sống lại Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Tôi sẽ sống lại Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Trên bàn thờ trần thế Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Vinh quang và Phục sinh Mùa Phục Sinh Lời bát hát
+++
Mùa xuân lại về 2 (Hòa âm)
Tạ ơn Chúa Xuân  Mùa Xuân Lời bát hát
Xuân đã về Mùa Xuân Lời bát hát
Xuân tạ ơn Mùa Xuân Lời bát hát

CHỦ ĐỀ KHÁC.
Hãy thắp lên trong con Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Lòng thương xót ChúaChúa Thánh ThầnLời bài hát
Nguyện xin Chúa Thánh Thần Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin sai Thánh Thần tới (Tv. 103)Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Lòng thương xót Chúa Lòng thương xót ChúaLời bài hát
***************
Con cùng Mẹ ra khơi Đức MẹLời bài hát
Chiều nay con có hoa 1 Đức MẹLời bài hát
Chiều nay con có hoa 2 Đức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ đời con Đức MẹLời bài hát
Kính Thánh Mẫu La Vang Đức MẹLời bài hát
Lạy ơn Đức Mẹ sao sángĐức MẹLời bài hát
Mẹ đầy ơn phúc Đức MẹLời bài hát
Mẹ đồng hành chỉ lối con đi (2 bè) Đức MẹLời bài hát
Mẹ đồng hành chỉ lối con đi (4 bè)Đức MẹLời bài hát
Mẹ là mùa xuân Đức MẹLời bài hát
Mẹ viếng thăm Đức MẹLời bài hát
Mẹ vô nhiễm Đức MẹLời bài hát
Nép bên tòa MẹĐức MẹLời bài hát
Quỳ bên nhan MẹĐức MẹLời bài hát
Tình yêu bất tử Đức MẹLời bài hát
Tình yêu giáng thế Đức MẹLời bài hát
Tình yêu hy tế Đức MẹLời bài hát
Tình yêu vào đời Đức MẹLời bài hát
Vinh danh Thiên Chúa 1Đức MẹLời bài hát
Vinh danh Thiên Chúa 2Đức MẹLời bài hát
Vinh danh Thiên Chúa 3Đức MẹLời bài hát
Vinh danh Thiên Chúa 4 Đức MẹLời bài hát
Xin Mẹ chở che Đức MẹLời bài hát
Dâng hoa Tin Cậy Mến Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Dâng ngọn nến hồng 1 Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Dâng ngọn nến hồng 2 Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Hái hoa dâng Mẹ Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến 7 hoa Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến bảy hoa 1Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến bảy hoa 2Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến hoa 1Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến hoa năm sắc 1 Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến hoa năm sắc 2Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến hoa năm sắc 3 Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến Mẹ hoa nến hương 1 Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tiến Mẹ hoa nến hương 2 Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tình con ngọn nếnĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tràng hoa Mân Côi Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
***************
Anh hùng Việt Nam Các ThánhLời bài hát
Ca mừng Thánh Pi-ô X Các ThánhLời bài hát
Giuse gương sáng lao độngCác ThánhLời bài hát
Hướng về Cha Thánh Đaminh Các ThánhLời bài hát
Inhaxiô Thánh Hiệp Sĩ Các ThánhLời bài hát
Kinh nguyện Thánh Martinô Các ThánhLời bài hát
Lạy Cha Thánh Martinô Các ThánhLời bài hát
Mônica người mẹ mẫu gươngCác ThánhLời bài hát
Mừng Thánh Mônica Các ThánhLời bài hát
Rosa Lima nguyện cầu cho chúng con Các ThánhLời bài hát
Thánh Nữ Catarina Các ThánhLời bài hát
***************
25 Năm hồng ânHợp XướngLời bài hát
Alleluia Chúa Sống LạiHợp XướngLời bài hát
Ân tình Đêm ThánhHợp XướngLời bài hát
Bài ca cảm mếnHợp XướngLời bài hát
Bài ca khải hoànHợp XướngLời bài hát
Bánh các Thiên ThầnHợp XướngLời bài hát
Ca khúc thượng tiến Hợp XướngLời bài hát
Ca ngợi tình Chúa yêu thươngHợp XướngLời bài hát
Ca vang mừng Chúa Giáng SinhHợp XướngLời bài hát
Cao cung lên (4 bè) Hợp XướngLời bài hát
Con đến trình diệnHợp XướngLời bài hát
Con là Linh mục Hợp XướngLời bài hát
Con sẽ ca tụng (Tv. 88) Hợp XướngLời bài hát
Con tiến lênHợp XướngLời bài hát
Của lễ con dângHợp XướngLời bài hát
Của lễ giao hòaHợp XướngLời bài hát
Chén Ngọc Bánh ThánhHợp XướngLời bài hát
Cho con mang Thánh GiáHợp XướngLời bài hát
Chúa chính là gia nghiệpHợp XướngLời bài hát
Chúa đã chọn conHợp XướngLời bài hát
Chúa đã yêu con (4 bè) Hợp XướngLời bài hát
Chúa từ cõi chết Sống lạiHợp XướngLời bài hát
Dâng về BêlemHợp XướngLời bài hát
Đây mùa kinh mở hộiHợp XướngLời bài hát
Đêm ánh sángHợp XướngLời bài hát
Đêm mầu nhiệmHợp XướngLời bài hát
Đến trước Nhan NgàiHợp XướngLời bài hát
Điềm lạ vĩ đạiHợp XướngLời bài hát
Đức Kitô đã sống lạiHợp XướngLời bài hát
Giáng Sinh an bìnhHợp XướngLời bài hát
Hát mừng Chúa bài ca mới (Tv. 97) Hợp XướngLời bài hát
Hãy vui lên Hợp XướngLời bài hát
Hiến lễ tinh tuyềnHợp XướngLời bài hát
Hương nguyện dângHợp XướngLời bài hát
Hy lễ hồng ânHợp XướngLời bài hát
Kinh ngợi caHợp XướngLời bài hát
Kính mừngHợp XướngLời bài hát
Khát vọng phục vụHợp XướngLời bài hát
Khuôn mặt tình yêuHợp XướngLời bài hát
Lạy Chúa nguồn ủi anHợp XướngLời bài hát
Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đếnHợp XướngLời bài hát
Lạy ơn Đức Mẹ sao sángHợp XướngLời bài hát
Lễ dâng thành tâmHợp XướngLời bài hát
Linh hồn tôi ngợi khen ChúaHợp XướngLời bài hát
Lời Mẹ ru trong Đêm ThánhHợp XướngLời bài hát
Maria Mẹ Vô NhiễmHợp XướngLời bài hát
Mẹ đầy ân phúcHợp XướngLời bài hát
Mẹ đồng hành chỉ lối Hợp XướngLời bài hát
Mùa xuân ước mơHợp XướngLời bài hát
Muôn lời chúc tụngHợp XướngLời bài hát
Mừng Con Chúa Giáng SinhHợp XướngLời bài hát
***************
Cánh cửa Thiên đàngCầu HồnLời bài hát
Cánh hạc hoài hươngCầu HồnLời bài hát
Cát bụi mong manh Cầu HồnLời bài hát
Con luôn trông cậy Cầu HồnLời bài hát
Hạnh phúc cho người Cầu HồnLời bài hát
Hãy lắng nghe Cầu HồnLời bài hát
Hoài vọng Thánh Nhan Cầu HồnLời bài hát
Hy lễ Vượt QuaCầu HồnLời bài hát
Linh mục người đã đến đâyCầu HồnLời bài hát
Lời kinh cho Mẹ.Cầu HồnLời bài hát
Lời tạ từ Cầu HồnLời bài hát
Một lần nằm xuốngCầu HồnLời bài hát
Mở cánh vươn lênCầu HồnLời bài hát
Nay con đến bên ChaCầu HồnLời bài hát
Ngài yêu con con yêu NgàiCầu HồnLời bài hát
Nhịp nhàng tiến bướcCầu HồnLời bài hát
Như nai rừng khát khaoCầu HồnLời bài hát
Tôi sẽ sống lại Cầu HồnLời bài hát
Tôi sẽ tiến lên Cầu HồnLời bài hát
Tôi sợ gì Cầu HồnLời bài hát
Vực thẳm xa mờ Cầu HồnLời bài hát
Xin Chúa mở cửa thiên đàng Cầu HồnLời bài hát
Xin dẫn đưa Cầu HồnLời bài hát
Xin hãy mở Cầu HồnLời bài hát
Xin tạm biệt Cầu HồnLời bài hát
Xin thương đến con Cầu HồnLời bài hát
Ý nghĩa cuộc đời Cầu HồnLời bài hát
***************
25 năm hồng ân 1Tận HiếnLời bài hát
25 Năm hồng ân 2Tận HiếnLời bài hát
Bước chân nữ tỳTận HiếnLời bài hát
Con đã chọn NgàiTận HiếnLời bài hát
Con đây là Linh mục Tận HiếnLời bài hát
Của lễ thanh cao Tận HiếnLời bài hát
Chúa đã chọn conTận HiếnLời bài hát
Chúa đã gọi conTận HiếnLời bài hát
Chúa đã gọi con điTận HiếnLời bài hát
Chúa đã yêu con Tận HiếnLời bài hát
Chúa đã yêu con (3 bè)Tận HiếnLời bài hát
Đời con dâng hiếnTận HiếnLời bài hát
Đường Chúa muốn con điTận HiếnLời bài hát
Gởi Chúa GiêsuTận HiếnLời bài hát
Hãy thắp sáng niềm tin Tận HiếnLời bài hát
Hy lễ hồng ânTận HiếnLời bài hát
Lạy Các Thánh Thiên ThầnTận HiếnLời bài hát
Lời kinh hiến dângTận HiếnLời bài hát
Lời nguyện cho Linh mục Tận HiếnLời bài hát
Lời nguyện dâng ConTận HiếnLời bài hát
Một lần dâng hiến Tận HiếnLời bài hát
Này con tiến dângTận HiếnLời bài hát
Như một hiến lễ Tận HiếnLời bài hát
Như một hiến lễ 2Tận HiếnLời bài hát
Sao Cha lại gọi con Tận HiếnLời bài hát
Sống trong ân tìnhTận HiếnLời bài hát
Tán tụng tình yêuTận HiếnLời bài hát
Tình một nhà Tận HiếnLời bài hát
Tôi đã chọn NgàiTận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 1 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 2 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 3 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 4 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 5 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 6 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 7 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 8 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 9 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời dâng hiến 10 Tận HiếnLời bài hát
Trọn đời hiến dângTận HiếnLời bài hát
Trọn đời theo ChúaTận HiếnLời bài hát
Vì Tin Mừng tôi làm tất cả Tận HiếnLời bài hát
Vì yêu con hiến dângTận HiếnLời bài hát
***************
25 Năm hồng ânHôn Phối Lời bài hát
AlleluiaHôn Phối Lời bài hát
Ca khúc tình yêuHôn Phối Lời bài hát
Chiều nayHôn Phối Lời bài hát
Cho nhau ân tình (3/4)Hôn Phối Lời bài hát
Chúa đã cho conHôn Phối Lời bài hát
Chung kết ân tìnhHôn Phối Lời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 2Hôn Phối Lời bài hát
Dâng tìnhHôn Phối Lời bài hát
Dâng tình yêu mớiHôn Phối Lời bài hát
Đưa nhau Hôn Phối Lời bài hát
Hôm nay hân hoan Hôn Phối Lời bài hát
Khúc đàn dạo chiều nayHôn Phối Lời bài hát
Lễ dâng thành tínHôn Phối Lời bài hát
Lễ vật tạ ơnHôn Phối Lời bài hát
Lời nguyện dâng conHôn Phối Lời bài hát
Một ngày hân hoanHôn Phối Lời bài hát
Nắm tay bước vàoHôn Phối Lời bài hát
Ngày hạnh phúcHôn Phối Lời bài hát
Phúc cho ai hằng giữHôn Phối Lời bài hát
Phúc thayHôn Phối Lời bài hát
Phúc thay Chúa chọnHôn PhốiLời bài hát
Tạ ơn ChaHôn PhốiLời bài hát
Tiến vào cung thánhHôn PhốiLời bài hát
Tình Chúa dẫn đưaHôn PhốiLời bài hát
Tình Chúa vô biênHôn PhốiLời bài hát
Tôi ngước mắtHôn PhốiLời bài hát
Tôi sẽ chúc tụngHôn PhốiLời bài hát
Thắp sáng niềm tinHôn Phối Lời bài hát
Trăm năm đưa nhauHôn PhốiLời bài hát
***************
Hiệp nhất nên một 1Hội Thánh – Hiệp NhấtLời bài hát
Hiệp nhất nên một 2Hội Thánh – Hiệp NhấtLời bài hát
***************
Hòa bình ân banThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Hòa bình từ trong con timThánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Khúc nhạc yêu thươngThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Mến Chúa yêu người (*)Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Muôn đời cảm tạ (*)Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Nối rộng vòng tayThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Ơn Chúa cao vời (*)Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Ơn nghĩa Sinh Thành (*)Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Phúc lộc Chúa Ban (*)Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tám mối phúc thật (*)Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình Ngài yêu con (*)Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Viên ngọc Nước Trời (*)Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
***************
Ai hỏi vì sao? Nhạc Công Giáo khácLời bài hát
Chúa chăn nuôi tôiNhạc Công Giáo khácLời bài hát
12-19

Advertisement

One thought on “Nhạc sĩ Ngọc Linh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s