Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca. (Pdf.)

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Lc. 1Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia 12, 2-6Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79Lời bài hát
+
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Thánh Gia – A Thánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Thánh Gia – B Thánh vịnh 104Lời bài hát
Lễ Thánh Gia – C Thánh vịnh 83Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh Thánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30Lời bài hát
*
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66Lời bài hát
+++
Lễ Chúa Thăng Thiên Thánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh vịnh 103Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Chịu Phép Rửa A Thánh vịnh 28 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Thánh vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát + Mp4
Lễ Kitô Vua – Năm A Thánh vịnh 22Lời bài hát + Mp4
***
Lễ Chúa Ba Ngôi A Tôn Vinh ChúaLời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa A Thánh vịnh 147Lời bài hát
+
Chúa Chịu Phép Rửa B Đấng cứu độ tôi (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15Lời bài hát
Lễ Kitô Vua B Thánh vịnh 92Lời bài hát
***
Lễ Chúa Ba Ngôi B Thánh vịnh 32Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa B Thánh vịnh 115Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm B Isaia 12Lời bài hát
+
Chúa Chịu Phép Rửa C Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Thánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Kitô Vua – Năm C Thánh vịnh 121 Lời bài hát
***
Lễ Chúa Ba Ngôi C Thánh vịnh 8Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa C Thánh vịnh 109Lời bài hát
+*
Cung điện Ngài khả ái Thánh vịnh 83Lời bài hát
Dâng Chúa Vào Đền Thánh 02.02 Thánh vịnh 23Lời bài hát + Mp4
Lễ Truyền Tin 25.03 (Tv. 39) Thánh vịnh 39Lời bài hát + Mp4
Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thánh vịnh 44 Lời bài hát
Đức Mẹ Mân Côi MagnificatLời bài hát
Lễ Thánh Phêrô Phaolô Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11) Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02.11) Thánh vịnh 22Lời bài hát + Mp4
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thánh vịnh 144Lời bài hát
Mùng Một Tết Thánh vịnh 8Lời bài hát
Mùng Hai Tết Thánh vịnh 127Lời bài hát
Mùng Ba Tết Thánh vịnh 89Lời bài hát
+++
Thánh vịnh 1Như cây bên suốiLời bài hát
Thánh vịnh 4Con kêu cầu ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 4Khi con khẩn cầuLời bài hát
Thánh vịnh 5Nương mình trong ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 5Nhờ ơn Chúa bao laLời bài hát
Thánh vịnh 8Vạn lạy Thương ĐếLời bài hát
Thánh vịnh 12Cho tới bao giờ?Lời bài hát
Thánh vịnh 14Ai được cư ngụ Lời bài hát
Thánh vịnh 14Ai sẽ được lênLời bài hát
Thánh vịnh 14Ai vào nhà ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 15Chúa là gia nghiệpLời bài hát
Thánh vịnh 15Xin giữ gìn conLời bài hát
Thánh vịnh 16Xin Chúa giữ con Lời bài hát
Thánh vịnh 21Sao Chúa bỏ conLời bài hát
Thánh vịnh 22Con sợ gìLời bài hát
Thánh vịnh 22Chúa chiên lànhLời bài hát
Thánh vịnh 22Chúa là Mục tửLời bài hát
Thánh vịnh 23Cửa kia ngước đầuLời bài hát
Thánh vịnh 23Cửa ơi Lời bài hát
Thánh vịnh 23Chúa chăn nuôi tôi Lời bài hát
Thánh vịnh 23Hãy ngước đầu lênLời bài hát
Thánh vịnh 24Con nâng hồn lênLời bài hát
Thánh vịnh 24Xin chỉ cho conLời bài hát
Thánh vịnh 26Chúa là ánh sáng 1Lời bài hát
Thánh vịnh 26Chúa là ánh sáng 2Lời bài hát
Thánh vịnh 26Chúa là ánh sáng 3Lời bài hát
Thánh vịnh 26Chúa là nơi tựa nương Lời bài hát
Thánh vịnh 26Chúa là sức mạnhLời bài hát
Thánh vịnh 26Chúa trọn niềm thươngLời bài hát
Thánh vịnh 26Tôi chỉ ước mongLời bài hát
Thánh vịnh 26Tôi chỉ muốnLời bài hát
Thánh vịnh 26Tôi không sợLời bài hát
Thánh vịnh 30Ẩn náu bên ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 30Con đến nương nhờLời bài hát
Thánh vịnh 30Tình yêu thương của ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 32Được cất gánh tộiLời bài hát
Thánh vịnh 33Người hiền đứcLời bài hát
Thánh vịnh 41Linh hồn con khao khátLời bài hát
Thánh vịnh 41Như con nai 1Lời bài hát
Thánh vịnh 41Như con nai 2Lời bài hát
Thánh vịnh 43Xin Chúa thức giấcLời bài hát
Thánh vịnh 44Tôi đã tìm thấyLời bài hát
Thánh vịnh 45Dù đất chuyển rungLời bài hát
Thánh vịnh 46Vỗ tay điLời bài hát
Thánh vịnh 51Cảm tạ hồng ânLời bài hát
Thánh vịnh 53Lạy Chúa TrờiLời bài hát
Thánh vịnh 54Ai sẽ cho con Lời bài hát
Thánh vịnh 54Đôi cánh chim bằngLời bài hát
Thánh vịnh 55Tin cậy nơi ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 56Mau trỗi dậyLời bài hát
Thánh vịnh 58Con muốn xưng tụngLời bài hát
Thánh vịnh 60Con được sống vuiLời bài hát
Thánh vịnh 62Con tìm ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 62Từ hừng sángLời bài hát
Thánh vịnh 65Xin đến mà ngheLời bài hát
Thánh vịnh 65Xin hãy đến ngheLời bài hát
Thánh vịnh 66Con xin cảm tạLời bài hát
Thánh vịnh 66Muôn dân nàoLời bài hát
Thánh vịnh 66Nguyện chư dân tán tụngLời bài hát
Thánh vịnh 67Xin Chúa đứng dậyLời bài hát
Thánh vịnh 68Nhiệt thành Nhà ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 69Ai trông tìm ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 70Cho con ẩn trúLời bài hát
Thánh vịnh 70Lục huyền cầm tấu vangLời bài hát
Thánh vịnh 79Thánh vịnh 79Lời bài hát
Thánh vịnh 82Đừng làm thinh hoàiLời bài hát
Thánh vịnh 83Con khao khát mỏi mònLời bài hát
Thánh vịnh 83Cung điện Ngài khả áiLời bài hát
Thánh vịnh 87Muôn tâu Thượng ĐếLời bài hát
Thánh vịnh 87Tiếng con nghẹn ngàoLời bài hát
Thánh vịnh 88Tán dương tình yêu ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 89Đời nọ tới đời kiaLời bài hát
Thánh vịnh 89Từ sớm maiLời bài hát
Thánh vịnh 90Ai ẩn mình nơi ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 92Chúa ngự trị cõi trờiLời bài hát
Thánh vịnh 93Trời hân hoanLời bài hát
Thánh vịnh 94Hãy đến cung chúcLời bài hát
Thánh vịnh 94Hãy đến reo mừngLời bài hát
Thánh vịnh 94Hãy đến ta reo mừngLời bài hát
Thánh vịnh 96Đây Chúa thống trịLời bài hát
Thánh vịnh 97Bài ca mớiLời bài hát
Thánh vịnh 97Hát lên ca tụngLời bài hát
Thánh vịnh 97Hát lên mừng ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 99Toàn cầu tán dương Lời bài hát
Thánh vịnh 99Tung hô Chúa TrờiLời bài hát
Thánh vịnh 100Con muốn ca ngợi 1Lời bài hát
Thánh vịnh 100Con muốn ca ngợi 2Lời bài hát
Thánh vịnh 101Tiếng con van nàiLời bài hát
Thánh vịnh 102Hãy tán dương ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 107Lòng con sẵn sàngLời bài hát
Thánh vịnh 109Con là Tư tếLời bài hát
Thánh vịnh 110Giữa nhóm chính nhânLời bài hát
Thánh vịnh 112Bầy tôi Chúa hãy tán dươngLời bài hát
Thánh vịnh 112Từ bình minhLời bài hát
Thánh vịnh 113Không phải vì chúng conLời bài hát
Thánh vịnh 114Cúa cứu conLời bài hát
Thánh vịnh 114Thánh vịnh 144Lời bài hát
Thánh vịnh 115Biết lấy gìLời bài hát
Thánh vịnh 115Tôi sẽ lấy gìLời bài hát
Thánh vịnh 116Muôn dân ơiLời bài hát
Thánh vịnh 117Cửa công chính Lời bài hát
Thánh vịnh 117Hãy cảm tạ Chúa 1Lời bài hát
Thánh vịnh 117Hãy cảm tạ Chúa 2Lời bài hát
Thánh vịnh 119Gặp thời gian nanLời bài hát
Thánh vịnh 119Giữa cơn khốn cùngLời bài hát
Thánh vịnh 119Khi gặp bước cơ cùngLời bài hát
Thánh vịnh 120Ngước mắt tôi nhìnLời bài hát
Thánh vịnh 120Tôi ngước mắt caoLời bài hát
Thánh vịnh 120Trông về phía núiLời bài hát
Thánh vịnh 121Ôi! Tôi vui sướngLời bài hát
Thánh vịnh 121Tôi mừng vuiLời bài hát
Thánh vịnh 122Nhìn về ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 122Ôi vui sướngLời bài hát
Thánh vịnh 123Nếu Chúa không bang trợLời bài hát
Thánh vịnh 123Nếu Chúa không hiện diện 1Lời bài hát
Thánh vịnh 123Nếu Chúa không hiện diện 2 Lời bài hát
Thánh vịnh 124Như núi SionLời bài hát
Thánh vịnh 125Khi Chúa dẫn tù nhân.Lời bài hát
Thánh vịnh 125Khi Chúa dẫn vềLời bài hát
Thánh vịnh 125Ngày về 2Lời bài hát
Thánh vịnh 125Ngày về 3Lời bài hát
Thánh vịnh 125Người tựa vào ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 125Tù Sion được dẫn vềLời bài hát
Thánh vịnh 125Tựa trong giấc mơLời bài hát
Thánh vịnh 126Nếu Chúa không xây nhàLời bài hát
Thánh vịnh 126Ví như Chúa chẳng xây nhàLời bài hát
Thánh vịnh 127Hạnh phúc cho ngườiLời bài hát
Thánh vịnh 128Từ hồi niên thiếuLời bài hát
Thánh vịnh 129Nếu Chúa chấp tộiLời bài hát
Thánh vịnh 130Lòng con không kiêu căng Lời bài hát
Thánh vịnh 130Như trẻ thơLời bài hát
Thánh vịnh 132Anh em sống chung một nhàLời bài hát
Thánh vịnh 132Vui sống một nhàLời bài hát
Thánh vịnh 136Bên bờ sông Babylon 1Lời bài hát
Thánh vịnh 136Bên bờ sông Babylon 2Lời bài hát
Thánh vịnh 136Bên bờ sông Babylon 3Lời bài hát
Thánh vịnh 136Ngồi tựa dòng sôngLời bài hát
Thánh vịnh 136Trên sông BabylonLời bài hát
Thánh vịnh 138Chúa đã dò xét conLời bài hát
Thánh vịnh 138Chúa xét dò conLời bài hát
Thánh vịnh 140Nguyện cho lời conLời bài hát
Thánh vịnh 140Như hương thơmLời bài hát
Thánh vịnh 140Xin cho lời conLời bài hát
Thánh vịnh 141Cho con lắng ngheLời bài hát
Thánh vịnh 146Lời tụng caLời bài hát
Thánh vịnh 147Gia-liêm hỡi! Hãy ca tụng ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 148Ca tụng Chúa điLời bài hát
Thánh vịnh 148Ngàn dân ơiLời bài hát
Thánh vịnh 150Hãy ca khen ChúaLời bài hát

Ca khúc Lm. Kim Long.

Thánh Vịnh Đáp Ca – Theo Nhạc sĩ.
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s