Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THEO THÁNH LỄ 
Ai đây sẽ đến (Tv. 14) – 22BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – 16CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Bài ca Allêluia (Tv 145) – 26CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68) – 15CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) – 19BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12) – LTTBThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22) – LTTCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con ca ngợi Ngài (Tv 29) – 3CPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con ca tụng Chúa (Tv 29) – 13BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con ca tụng Chúa (Tv. 29) – 10CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con là Thượng Tế (Tv. 109) – LMMTCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con phó linh hồn con (Tv. 30) – TSTTThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con sẽ chúc tụng (Tv 144) – 31CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con sẽ tán dương (Tv 144) – 5CPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chén chúc tụng (Tv. 115) – LTLThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22) – 16BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa chỉ cho tôi (Tv 15) – 3APSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa đã tỏ bày (Tv. 97) – 6BPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa hãy thương tình (Tv. 84) – 15BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là ánh sáng (Tv. 26) – 5CMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31) – 6BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – 31BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – 3CMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – 7ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – 13CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là Vua (Tv. 92) – 34BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) – 18ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa mở rộng tay (Tv. 144) – 17BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa nâng đỡ (Tv. 53) – 25BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa ngự tới (Tv. 97) – 33CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa ở gần (Tv. 144) – 25ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85) – 16ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa rộng lượng (Tv. 129) – 5AMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28) – 1ABCTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa xử đại lượng (Tv. 125) – 30BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66) – 20ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Dân tộc trên địa cầu (Tv. 71) – LHLThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61) – 8ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) – 5CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đây Thiên Chúa (Is. 12) – 3CMVThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đồng cỏ tươi (Tv. 22) – 4APSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Giới răn Chúa (Tv. 18) – 26BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hạt giống nào (Tv. 64) – 15ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97) – 28CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (Tv 117) – 2CPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) – 5BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy đến (Tv. 33) – 21BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy đi (Tv. 116) – 21CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy hát lên (Tv 95) – GSĐThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy kính tặng (Tv. 95) – 29ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy nếm thử (Tv 33) – 4CMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – 25CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy reo mừng (Tv. 65) – 6APSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy tán tạ (Tv. 106) – 12BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy tường thuật (Tv. 95) – 2CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117) – 2BPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hoàng Hậu đứng (Tv. 44) – 15.08Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hồn tôi khát khao Chúa (Tv. 62) – 12CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hồn tôi ơi (Tv. 145) – 23BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hỡi Giêrusalem (Tv. 147) – LMMTAThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Kìa ai đau khổ (Tv. 33) – 30CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Khắp nơi địa cầu (Tv. 97) – GSNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Khi thức giấc (Tv. 16) – 32CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Chúa chúng tôi (Tv. 8) – LCBNCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) – 22ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv 145) – 3AMVThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Linh hồn tôi ơi (Tv. 145) – 32BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137) – 21ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lòng yêu thương Chúa (Tv 102) – LTTAThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lời tôi ca ngợi (Tv. 21) – 5BPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Luật pháp Chúa (Tv. 18) – 3BMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Miệng tôi loan truyền (Tv. 70) – 4CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mừng vui lên đền (Tv 121) – 1AMVThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nầy con xin đến (Tv 39) – LTTThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nầy người bạn ơi (Tv. 33) – 20BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nầy tôi xin đến (Tv 39) – 2ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – 27BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nguyện chư dân (Tv 66) – 6CPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nguyện thương (Tv 50) – Lễ TroThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nguyện thương (Tv 50) – 1AMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nguyện thương xót (Tv. 50) – 5BMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ôi Chúa ôi (Tv 62) – 32ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21) – Lễ LáThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ôi Lạy Chúa (Tv 50) – 24CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ôi Thiên Chúa (Tv 67) – 22CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ơn phù trợ (Tv 120) – 29CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phiến đáThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phúc cho người (Tv. 31) – 11CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phúc cho những ai (Tv 145) – 4ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phúc Thay (Tv 32) – 19CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phúc thay (Tv 127) – LTGThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – LCBNAThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phước đức cho ai (Tv 118) – 6ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ta là dân Chúa (Tv 99) – 4CPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tình thương của Chúa (Tv 88) – 13ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Toàn thể đất nước (Tv 65) – 14CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi mừng vui (Tv 121) – 34CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi ngước nhìn (Tv. 122) – 14BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi sẽ ca ngợi (Tv 88) – LTGThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi sẽ chúc tụng (Tv 144) – 14ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi sẽ kêu cầu (Tv. 115) – LMMTBThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi sẽ tiến đi (Tv 115) – 2BMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi sợ gì ai! (Tv 26) – 3ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi yêu Chúa (Tv. 144) – 24BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thân lạy Chúa (Tv 89) – 23CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thiên Chúa ta (Tv. 46) – LTTThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thiện hảo thay (Tv. 91) – 11BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thương nhớ Sion (Tv 136) – 4BMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Triều đại Người (Tv 71) – 2AMVThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Trọn đời tôi (Tv. 23) – (29.06)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Trong nhà Chúa (Tv 22) – 28ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Trong u tối (Tv 111) – 5ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ước chi hôm nay (Tv 94) – 18CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ước chi hôm nay (Tv. 94) – 27CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vườn nho Chúa (Tv 79) – 27ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin bảo toàn tôi (Tv. 15) – 33BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin chỉ cho con (Tv. 24) – 1CMVThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin chiếu sáng (Tv 4) – 3BPSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin cho chúng tôi (Tv. 89) – 28BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Chúa xót thương (Tv 66) – LMTCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) – 29BTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin được phục hồi (Tv. 79) – 4CMVThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin hãy nhớ lại (Tv 24) – 26ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin nhậm lời con (Tv 68) – 12ATNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin ở với con (Tv 90) – 1CMCThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin phù trợ (Tv 39) – 20CTNThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – LHXThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin tỏ lòng từ bi (Tv 32) – 5APSThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin tỏ lượng từ bi (Tv 84) – 2BMVThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin tỏ nhan thánh (Tv 79) – 1BMVThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
***************
Cùng Cha dâng lễDâng LễLời bài hát
***************
Cát bụi (Lễ tro B)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có gì cao quýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời cầu bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một lần sống một lần chếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu một lầnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm tin hôm nayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Cha thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu Mình MáuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
***************
Ai Mong Sống Đời Đời (Ga. 6) – 20BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai Theo Ngài? (Mc. 8) – 24BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14) – 6CPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6) – 19BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
César Và Thiên Chúa (Mt. 22) – 29ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Có Ai Theo Ngài? (Lc. 9) – 13CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Có Ngài Sợ Chi (Mt. 14) – 19ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con Đường Từ Bỏ (Lc. 14) – 23CTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Con Mãi Là Chiên Của Ngài (Ga. 10) – 4APSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con Muốn Làm Cây Nho (Mt. 21) – 27ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1) – 2ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cho Con Niềm Tin (Mt. 15) – 20ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cho Con Nhận Ra Chúa (Mt. 2) – LHLBThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Cho Con Tinh Sạch (Mc. 1) – 6BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cho Con Yêu Người (Mt. 5) – 7ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Đã Sống Lại (Ga. 20) – 1CPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Đã Tha Thứ (Mt. 18) – 24ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Đã Thứ Tha (Mt. 18) – 24ATNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chúa Là Đền Thờ (Ga. 2) – 3BMCThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chúa Là Kho Tàng (Mt. 13) – 17ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Là Sự Sống (Lc. 20) – 32CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Là Vua (Ga. 18) – 34BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Nơi Quê Hương (Mc. 6) – 14BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chúa Ở Với Tôi (Mt. 10) – 12ATNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chúa Thương Yêu Ta – LMMTCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chuyện Cơm Bánh (Ga. 6) – 17BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Dâng Hiến Một Đời (Mc. 12) – 32BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dầu Con Đã Biết (Lc. 16) – 25CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dầu Đến Giờ Nào (Mt. 20) – 25ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13) – 16ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dụ Ngôn Mười Trinh Nữ (Mt. 25) – 32ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dụ Ngôn Nước Trời (Mc. 4) – 11BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Dụ Ngôn Người Phú Hộ (Lc. 12) – 18CTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Đức Kitô Nguồn Hy Vọng (Lc. 21) – 33CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đừng Quá Lo Lắng (Mt. 6) – 8ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đường Đến Vinh Quang – 29BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đường Đi Cõi Phúc (Lc. 13) – 21CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đường Emmau Gieo Bước (Lc. 24) – 3APSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đường Thập Giá (Mt. 16) – 22ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đường Về Nhà Cha (Ga. 14) – 5APSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Emmanuel (Mt. 1) – 4AMVThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Giêsu, Ngài Là Ai? (Lc. 9) – 12CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Giới Luật Chúa (Lc. 7) – 22BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Cho Con Niềm Tin (Lc. 17) – 27CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Đến Với Ta (Mt. 11) – LTTAThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Đến Với Ta Đi (Mt. 11) – 14ATNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Đi (Mc. 16) – LTTBThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Nghe Lời Ngài (Mt. 17) – 2CMCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24) – 1AMVThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Sửa Lỗi Nhau (Mt. 18) – 23ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Tỉnh Thức (Mc. 13) – 1BMVThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Thức Tỉnh (Lc. 12) – 19CTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Trỗi Dậy Đi (Lc. 7) – 10CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Trở Về Thống Hối (Mt. 3) – 2AMVThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Yêu Người Thân Cận (Lc. 10) – 15CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Yêu Nhau (Ga. 15) – 6BPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hoan Ca Chứng Nhân (Lc. 4) – 3CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hoan Hô Chúa (Mc. 14) – Lễ Lá BThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Làm Vườn Nho Chúa (Mt. 21) – 26BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lề Luật Chúa (Mt. 5) – 6ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lệnh Lên Đường (Mc. 6) – 15BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Lệnh Sám Hối (Lc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời Cầu Bên Chúa (Lc. 10) – 16CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời Kinh Cho Gia Đình (Mt. 2) – LTGAThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời Kinh Tuyệt Vời (Lc. 11) – 17CTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Lời Tâm Niệm (Mc. 9) – 26BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời Tự Tình (Lc. 15) – 4CMCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lửa Hồng Xin Thắp Lên (Lc. 12) – 20CTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Miền Quê Galilê (Mt. 4) – 3ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Một Lần Sống Một Lần Chết (Mc. 5) – 13BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Một Người Cha Tình Thương (Ga. 8) – 5CMCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Một Tiếng Kêu (Ga. 1) – 3BMVThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Mơ Ước Trời Cao (Lc. 24) – LTTCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu ai yêu Thầy (Ga. 14) – 6APSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu Một Lần (Mc. 1) – 5BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu Vắng Thánh Linh (Ga. 20) – LHXAThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Niềm Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28) – LCBNBThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Niềm Tin Xin Vâng (Lc. 1) – 4BMVThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Niềm Vui Chúa Đến (Mt. 11) – 3AMVThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20) – LPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Noi Gương Thánh Gia (Lc. 2) – LTGBThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Nước Mắt Và Vinh Quang (Ga. 12) – 5BMCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngài Đã Thương (Mt. 14) – 18ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngài Là Ai? Mc. 4) – 12BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Ngài Là Sự Sống Lại (Ga. 11) – 5AMCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngài Là Vua (Lc. 23) – 34CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngài Vẫn Thứ Tha (Lc. 7) – 11CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nguồn Nước Trường Sinh (Ga. 4) – 3AMCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nguyện Cầu (Lc. 18) – 29CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Con Dấu Yêu (Mc. 9) – 2BMCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Giàu Người Nghèo (Lc. 16) – 26CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Giàu Và Nước Trời (Mc. 10) – 28BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Gieo Giống (Mt. 13) – 15ATNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Người mục tử tốt lànhThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phúc Cho Ai (Ga. 20) – 2CPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phúc Thay (Lc. 1) – 4CMVThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Quê Hương Trời Cao (Mt. 28) – LTTAThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Rabbuni! Xin Cho Con Thấy (Mc. 10) – 30BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tạ Ơn Ba Ngôi (Ga. 16) – LCBNCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) – 4ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tâm Ca Người Làm Chứng (Lc. 4) – 4CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiệc Cưới Cana (Ga. 1) – 2CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiệc Thánh Gọi Mời (Mt. 22) – 28ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiếng Gọi Thống Hối (Mc. 3) – 2BMVThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Tin Chúa Sống Lại (Ga. 20) – 1BPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình Cha (Lc. 15) – 24CTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Tình Ngài Thương (Mc. 6) – 16BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Tình yêu của Ngài (Ga. 19) – LTTBThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Từ Ánh Mắt (Lc. 19) – 31CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Từ Xưa Từ Xưa (Mc. 10) – 27BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Từng Bước Theo Ngài (Ga. 6) – 21BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thầy Là Cây Nho (Ga. 15) – 5BPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Theo Chúa Vào Thành Đô (Mt. 21) – Lễ Lá AThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trái Tim Ngài (Lc. 15) – LTTCThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trên Cánh Đồng Xanh (Ga. 10) – 4CPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trên Sông Giođan (Lc. 3) – 1CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trọn Đời Cảm Tạ (Lc. 17) – 28CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vinh Quang Ngày Thế Mạt (Mc. 13) – 33BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vinh Quang Phục Vụ (Mc. 9) – 25BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Cho Con Khiêm Tốn (Lc. 18) – 30CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Là Muối Là Men (Mt. 5) – 5ATNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Là Người Khiêm Hạ (Lc. 14) – 22CTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Xin Mở Mắt Con (Mc. 7) – 23BTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Theo Ba Vua (Mt. 2) – LHLAThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Vâng Lời Thầy (Lc. 5) – 5CTNThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Yêu Chúa Thật Tâm (Mt. 10) – 13ATNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Xin Yêu Chúa Nhiều (Ga. 21) – 3CPSThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Yêu Chúa Yêu Người (Mc. 12) – 31BTNThánh Ca Tin MừngLời bát hát
THEO MÙA PHỤNG VỤ
Chúa sẽ ngự đến (Tv. 23)Mùa VọngLời bài hát
EmmanuelMùa VọngLời bài hát
Hãy dọn đườngMùa VọngLời bài hát
Hãy sẵn sàngMùa VọngLời bài hát
Hãy tỉnh thứcMùa VọngLời bài hát
Hãy trở về thống hốiMùa VọngLời bài hát
Một tiếng kêuMùa VọngLời bài hát
Niềm vui Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Phải làm gì Mùa VọngLời bài hát
Phúc thayMùa VọngLời bài hát
Tiếng gọi thống hốiMùa VọngLời bài hát
***************
Bên hang đá con dângMùa Giáng SinhLời bài hát
Hãy hát lên (Tv. 95)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Khắp nơi địa cầu (Tv. 97)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Nhìn về Thánh giaMùa Giáng SinhLời bài hát
Theo ánh saoMùa Giáng SinhLời bài hát
Xin theo Ba VuaMùa Giáng SinhLời bài hát
***************
Cát bụiMùa Chay Lời bài hát
Cuộc đời là chiMùa Chay Lời bài hát
Hãy nghe lời NgàiMùa Chay Lời bài hát
Mùa chay sa mạcMùa Chay Lời bài hát
Ngài là sự sống lạiMùa Chay Lời bài hát
Nguồn nước trường sinhMùa Chay Lời bài hát
Nguyện thươngMùa Chay Lời bài hát
Sống đời bụi troMùa Chay Lời bài hát
Thập giá Chúa KitôMùa Chay Lời bài hát
Theo đường lối ChúaMùa Chay Lời bài hát
Tin vào Tin MừngMùa Chay Lời bài hát
***************
Con phó linh hồn con (Tv. 30)Tuần ThánhLời bài hát
Chén chúc tụngTuần ThánhLời bài hát
ExsultetTuần ThánhLời bài hát
Hoan hô Chúa (Lễ lá)Tuần ThánhLời bài hát
Nào ca hátTuần ThánhLời bài hát
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 129)Tuần ThánhLời bài hát
Theo Chúa vào thành đôTuần ThánhLời bài hát
Vạn tuế Đức VuaTuần ThánhLời bài hát
***************
Con mãi là chiên của NgàiMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã sống lạiMùa Phục SinhLời bài hát
Chứng nhân Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Đây chính là ngàyMùa Phục SinhLời bài hát
Đường Emmau gieo bước Mùa Phục SinhLời bài hát
Đường về nhà ChaMùa Phục SinhLời bài hát
Hãy điMùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Quê hương trời caoMùa Phục SinhLời bài hát
Tin Chúa sống lạiMùa Phục SinhLời bài hát
***************
Có một điềuMùa XuânLời bài hát
Đầu xuân dâng ChúaMùa XuânLời bài hát
Mẹ ơi! Mùa xuân đếnMùa XuânLời bài hát
Xuân về Mùa XuânLời bài hát
THEO CHỦ ĐỀ
Nhập lễ – Kết lễ T. Giuse 19/3Các ThánhLời bài hát
Lời kinh cho gia đìnhCha MẹLời bài hát
.A.B.C.D.Đ.E
Ai đây sẽ đếnThánh Vịnh – Đáp Ca
Ai được cư ngụ (Tv. 14)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ai mong sống đời đời (Ga. 6)Thánh Ca Tin Mừng
Ai theo Ngài (Mc. 8)Thánh Ca Tin Mừng
Ai yêu mến Thầy (Ga. 14)Thánh Ca Tin Mừng
*
Bài ca Allêluia (Tv 145)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Bạn hãy nếm thửThánh Vịnh – Đáp Ca
Bánh ban sự sống (Ga. 6)Thánh Ca Tin Mừng
Bên hang đá con dâng Mùa Giáng SinhLời bài hát
*
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Cát bụi Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cát bụiMùa Chay
César và Thiên Chúa (Mt. 22)Thánh Ca Tin Mừng
Có ai theo Ngài (Lc. 9)Thánh Ca Tin Mừng
Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Có gì cao quýCa Nguyện – Hiệp Lễ
Có Mẹ lo gìĐức MẹLời bài hát
Có Mẹ lo gì (Hòa âm: Liên Bình Định)Đức Mẹ
Có một điều (Tv 48 – Mt 6, 32)Xuân
Có Ngài sợ chi (Mt. 14) Thánh Ca Tin Mừng
Con ca ngợi Ngài (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con ca tụng Chúa (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con đường từ bỏ (Lc. 14)Thánh Ca Tin Mừng
Con hỡi con ơiCầu Hồn
Con là Thượng Tế (Lễ Mình Máu Thánh Chúa – C)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con mãi là chiên của NgàiMùa Phục Sinh
Con muốn làm cây nho (Mt. 21)Thánh Ca Tin Mừng
Con nhớ mẹ yêuCầu Hồn
Con phó linh hồn con (Tv 30)Tuần Thánh
Con sẽ chúc tụng (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con sẽ tán dương (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con xin theo chaCác Thánh
Cùng Cha dâng lễDâng Lễ
Cuộc đời là chiMùa Chay
Cuộc sốngThánh Ca Tin Mừng
*
Chén chúc tụngTuần Thánh
Chị ra điCầu Hồn
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Thánh Ca Tin Mừng
Chính là ngàyThánh Vịnh – Đáp Ca
Cho con niềm tin (Mt. 15)Thánh Ca Tin Mừng
Cho con tinh sạch (Mc. 1)Thánh Ca Tin Mừng
Cho con yêu người (Mt. 5)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa chỉ cho tôi (Tv 15)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đã sống lạiMùa Phục Sinh
Chúa đã tỏ bày (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đã thứ tha (Mt. 18)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa hãy thương tình (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là ánh sángThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là dũng lựcThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là Đấng từ bi 2 (Tv 102)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là đền thờ (Ga. 2)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là gia nghiệp (TV. 15)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là kho tàng (Mt. 13) *Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là sự sốngThánh Ca Tin Mừng
Chúa là Vua (Ga. 18)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là Vua (Tv. 92)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa mở bàn tay (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa mở rộng tayThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nâng đỡThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nơi quê hươngThánh Ca Tin Mừng
Chúa ngự tới (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa ở gần (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa ở với tôi Thánh Ca Tin Mừng
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa rộng lượng (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa rộng lượng từ bi (Tv 129)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa sẽ chúc phúcThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa sẽ ngự đến (Tv 23)Mùa Vọng
Chúa thương yêu taMình Máu Thánh
Chúa xử đại lượngThánh Vịnh – Đáp Ca
Chuyện cơm bánhThánh Ca Tin Mừng
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chứng nhân Phục SinhMùa Phục Sinh
*
Dân tộc trên địa cầu (Tv 71)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Dâng Chúa người thânCầu Hồn
Dâng hiến một đờiThánh Ca Tin Mừng
Dầu con đã biếtThánh Ca Tin Mừng
Dầu đến giờ nàoThánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn cỏ lùngThánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn mười trinh nữ (Mt. 25)Thánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn Nước TrờiThánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn người phú hộThánh Ca Tin Mừng
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Đàn ca mừng Chúa (Tv 137)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đầu xuân dâng ChúaXuân
Đây chính là ngàyMùa Phục Sinh
Đây Thiên ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Đồng cỏ tươi (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đồng hành cùng Mẹ La VangĐức Mẹ
Đời đôi lứa bên MẹHôn Phối
Đức Kitô nguồn hy vọngThánh Ca Tin Mừng
Đừng quá lo lắngThánh Ca Tin Mừng
Đường đến vinh quangThánh Ca Tin Mừng
Đường đi cõi phúcThánh Ca Tin Mừng
Đường Emmau gieo bướcMùa Phục Sinh
Đường thập giáThánh Ca Tin Mừng
Đường theo ChúaThánh Ca Tin Mừng
Đường về nhà Cha Mùa Phục Sinh
*
EmmanuelMùa Vọng
ExsultetTuần Thánh
Exsultet (Bản đầy đủ)Tuần Thánh
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
G.H.I.K.L.M
Giêsu Ngài là ai?Thánh Ca Tin Mừng
Giới luật ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Giới răn ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Giới răn mớiThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
*
Hạt giống nào (Tv. 64)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy cho con niềm tinThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Hãy chỗi dậy điThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Hãy chúc tụng ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy dọn đườngMùa Vọng
Hãy đếnThánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy đến cùng Thánh GiuseCác Thánh
Hãy đến với TaThánh Thể – Thánh Tâm
Hãy đến với Ta điThánh Ca Tin Mừng
Hãy điMùa Phục Sinh
Hãy đi (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy hát lên (Tv 95)Mùa Giáng Sinh
Hãy kính tặng (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy nếm thử (Tv 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy nghe lời NgàiMùa Chay
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy reo mừng (Tv. 65)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy sẵn sàng (CN I mùa vọng – A)Mùa Vọng
Hãy sửa lỗi nhauThánh Ca Tin Mừng
Hãy tán tạ (Tv. 106)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy tỉnh thứcMùa Vọng
Hãy tường thuậtThánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy thức tỉnhThánh Ca Tin Mừng
Hãy trở về thống hốiMùa Vọng
Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy yêu người thân cậnThánh Ca Tin Mừng
Hãy yêu nhauThánh Ca Tin Mừng
Hiệp cùng với MẹĐức Mẹ
Hoan ca chứng nhânThánh Ca Tin Mừng
Hoan hô Chúa (Lễ lá)Tuần Thánh
Hoàng Hậu đứngThánh Vịnh – Đáp Ca
Hồn tôi khát khao Chúa (Tv. 62)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hồn tôi ơiThánh Vịnh – Đáp Ca
Hỡi Giêrusalem (Tv. 147)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Kìa ai đau khổ (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Kinh nguyện Mẹ Măng ĐenĐức Mẹ
Khắp nơi địa cầu (Tv 97)Mùa Giáng Sinh
Khi con kêu cầu (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Khi Chúa đem những người (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Khi thức giấc (Tv. 16)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Làm vườn nho ChúaThánh Ca Tin Mừng
Lạy Chúa chúng tôi (Tv 8)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv 62)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lạy Chúa Thánh ThầnChúa Thánh Thần
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv 145)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lạy Mẹ Hội ThánhĐức Mẹ
Lạy Mẹ Măng ĐenĐức Mẹ
Lạy Mẹ TàPaoĐức Mẹ
Lạy Thánh Gioakim – AnnaCác Thánh
Lạy Thiên Chúa ngôi BaChúa Thánh Thần
Lề luật ChúaThánh Ca Tin Mừng
Lệnh lên đườngTruyền giáo
Lệnh sám hốiThánh Ca Tin Mừng
Linh hồn tôi ơiThánh Vịnh – Đáp Ca
Linh hồn tôi reo mừngThánh Vịnh – Đáp Ca
Linh mục ôi linh mụcCầu Hồn
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lòng yêu thương Chúa (Tv 102)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lời cầu bên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời kinh cho gia đìnhCha Mẹ
Lời kinh cho gia đìnhThánh Ca Tin Mừng
Lời kinh tuyệt vờiThánh Ca Tin Mừng
Lời tâm niệmThánh Ca Tin Mừng
Lời tôi ca ngợiThánh Vịnh – Đáp Ca
Lời tự tìnhThánh Ca Tin Mừng
Luật pháp ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Lửa hồng xin thắp lênThánh Ca Tin Mừng
*
Mẹ Bãi DâuĐức Mẹ
Mẹ La Vang Mẹ Việt NamĐức Mẹ
Mẹ La Vang ngày xưaĐức Mẹ
Mẹ La Vang xin giúp conĐức Mẹ
Mẹ Núi Cúi Đức Mẹ
Mẹ ơi! Mùa xuân đếnXuân
Mẹ ơi thương bao linh hồnCầu HồnLời bài hát
Mẹ Trà Kiệu mến yêuĐức Mẹ
Miền quê GalilêThánh Vịnh – Đáp Ca
Miệng tôi loan truyềnThánh Vịnh – Đáp Ca
Một lần sống một lần chếtCa Nguyện – Hiệp Lễ
Một người Cha tình thươngThánh Ca Tin Mừng
Một tiếng kêuMùa Vọng
Mơ ước trời caoThánh Ca Tin Mừng
Mùa chay sa mạcMùa Chay
Mừng vui lên đền (Tv 121)Thánh Vịnh – Đáp Ca
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
N.O.P.Q.R.S
Nào ca hát (Pange Lingua)Tuần Thánh
Nào ca hát (Pange Lingua – Bản rõ)Tuần Thánh
Nầy con xin đến (Tv 39)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nầy người bạn ơiThánh Vịnh – Đáp Ca
Nầy tôi xin đến (Tv 39)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nếu ai yêu ThầyThánh Ca Tin Mừng
Nếu một lầnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nếu vắng Thánh LinhChúa Thánh Thần
Niềm tin Chúa Ba NgôiChúa Ba Ngôi
Niềm tin hôm nayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm vui Chúa đếnMùa Vọng
Niềm vui Phục SinhMùa Phục Sinh
Nước mắt và vinh quangThánh Ca Tin Mừng
*
Ngài đã thươngThánh Ca Tin Mừng
Ngài là ai?Thánh Ca Tin Mừng
Ngài là sự sống lạiMùa Chay
Ngài là VuaThánh Ca Tin Mừng
Ngài vẫn thứ thaThánh Ca Tin Mừng
Nguồn nước trường sinhMùa Chay
Nguyện cầuThánh Ca Tin Mừng
Nguyện Chúa chúc phúcThánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện chư dân (Tv 66)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện thương (Đáp ca Lễ tro + CN 1 MC a,b,c)Mùa Chay
Nguyện thương (Tv 50)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện thương xót (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Người Con dấu yêuThánh Ca Tin Mừng
Người giàu người nghèoThánh Ca Tin Mừng
Người giàu và người nghèoThánh Ca Tin Mừng
Người gieo giốngThánh Ca Tin Mừng
Người mục tử tốt lànhThánh Ca Tin Mừng
Người nằm đóCầu HồnLời bài hát
*
Nhập lễ – Kết lễ Thánh Giuse 19/3Các Thánh
Nhìn về Thánh GiaMùa Giáng Sinh
Nhớ người chaHiếu kính Mẹ Cha
*
Ôi Chúa ôi (Tv 62)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv 129)Tuần Thánh
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv 21)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ôi Lạy Chúa (Tv 50)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ôi Thiên Chúa (Tv 67)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ơn phù trợ (Tv 120)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Phải làm gì?Mùa Vọng
Phận con người (Lễ T. Phêrô – Phaolô)Các Thánh
Phiến đáThánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc cho aiThánh Ca Tin Mừng
Phúc cho ngườiThánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc cho những ai (Tv 145)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay (Lc. 1)Mùa Vọng
Phúc Thay (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay (Tv 127)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay (Lễ Thánh gia)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay dân tộcChúa Ba Ngôi
Phước đức cho ai (Tv 118)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Quê hương trời caoMùa Phục Sinh
*
Rabbuni – Xin cho con thấyThánh Ca Tin Mừng
Ra đi trong MẹĐức Mẹ
*
Sống đời bụi troMùa Chay
Sống ở đờiCầu Hồn
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
T.U.V.X.Y
Ta là dân Chúa (Tv 99)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tạ ơn Ba NgôiThánh Ca Tin Mừng
Tạ ơn Mẹ Măng ĐenĐức Mẹ
Tám mối phúc thậtThánh Ca Tin Mừng
Tâm ca người làm chứngThánh Ca Tin Mừng
Tất cả đường nẻo Chúa (Tv 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tiệc cưới CanaThánh Ca Tin Mừng
Tiệc thánh gọi mờiThánh Ca Tin Mừng
Tiếng gọi thống hốiMùa Vọng
Tin Chúa sống lạiMùa Phục Sinh
Tin vào Tin Mừng (CN 1 mùa chay – B)Mùa Chay
Tình ChaThánh Ca Tin Mừng
Tình Cha thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình thương của Chúa (Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tình yêu của NgàiThánh Thể – Thánh Tâm
Tình yêu Mình MáuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Toàn thể đất nước (Tv 65)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi mừng vui (Tv 121)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi ngước nhìnThánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sẽ ca ngợi (Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sẽ chúc tụng (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sẽ kêu cầuThánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sẽ tiến đi (Tv 115)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sợ gì ai! (Tv 26)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi yêu ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Từ ánh mắtThánh Ca Tin Mừng
Từ xưa, từ xưaThánh Ca Tin Mừng
Từng bước theo NgàiThánh Ca Tin Mừng
*
Thân lạy Chúa (Tv 89)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thập giá Chúa KitôMùa Chay
Thầy là cây nhoThánh Ca Tin Mừng
Theo ánh saoMùa Giáng Sinh
Theo Chúa vào thành đôTuần Thánh
Theo đường lối ChúaMùa Chay
Thiên Chúa ta (Tv. 46)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thiện hảo thayThánh Vịnh – Đáp Ca
Thương nhớ Sion (Tv 136)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Trái tim NgàiThánh Ca Tin Mừng
Trên cánh đồng xanhThánh Ca Tin Mừng
Trên sông Gio-đanThánh Ca Tin Mừng
Triều đại người (Tv 71)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trọn đời cảm tạThánh Ca Tin Mừng
Trọn đời tôi (Lễ T. Phêrô – Phaolô)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trong nhà Chúa (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trong u tối (Tv 111)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Ước chi hôm nay (Tv 94)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Vạn tuế Đức VuaTuần Thánh
Vinh quang ngày thế mạtThánh Ca Tin Mừng
Vinh quang phục vụThánh Ca Tin Mừng
Vườn nho Chúa (Tv 79)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Xin bảo toàn tôiThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin chỉ cho con (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin chiếu sáng (Tv 4)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin cho con khiêm tốnThánh Ca Tin Mừng
Xin cho chúng tôiThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Chúa xót thương (Tv 66)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin dạy bảo con (Tv 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin đổ lòng từ biThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin được phục hồiThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin hãy nhớ lại (Tv 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin là muối là menThánh Ca Tin Mừng
Xin là người khiêm hạThánh Ca Tin Mừng
Xin mở mắt conThánh Ca Tin Mừng
Xin người nhớ rằngCầu Hồn
Xin nhậm lời con (Tv 68)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin ở với con (Tv 90)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin phù trợ (Tv 39)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin sai chúng conThánh Ca Tin Mừng
Xin sai Thánh ThầnThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin tỏ lòng từ bi (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin tỏ lượng từ bi (Tv 84)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin tỏ nhan thánh (Tv 79)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin theo ba vuaMùa Giáng Sinh
Xin vâng lời ThầyThánh Ca Tin Mừng
Xin yêu Chúa nhiềuThánh Ca Tin Mừng
Xin yêu Chúa thật tâmThánh Ca Tin Mừng
Xuân vềXuân
*
Yêu Chúa yêu ngườiThánh Ca Tin Mừng
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s