Nhạc sĩ Thanh Nhàn – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv 21)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 1 (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 2 (Tv 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 3 (Ex 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 4 (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 5 (Is 12)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 6 (Tv 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 7 (Tv 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Bài Thánh Thư (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm A (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A (Tv 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm A (Tv 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B (Tv 4)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B (Tv 21)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B (Tv 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm B (Tv 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm C (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C (Tv 99)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C (Tv 66)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm C (Tv 96)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên(Tv. 111)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 33A Thương Niên (Tv. 127)Hạnh phúc người kính sợ Chúa
+
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 91)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)+ 4C Mùa ChayLời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 29B Thường Nirn (Tv. 32)+ 2A Mùa Chay
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)+ 2C Mùa Vọng
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)+ Bài đọc 2 Vọng Phục Sinh
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 103)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 40)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)+ Lễ Tạ ơn + 14A TN
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)
+
+++
Lễ Giao Thừa (Tv 120)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mùng 1 Tết (Tv 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mùng 2 Tết (Tv 127)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mùng 3 Tết (Tv 103)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tv. 18)
Lễ Truyền Giáo(Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Của lễ tiến dâng Dâng Lễ
+++
Bao la tình yêu ChúaMùa ChayLời bài hát
Lễ dâng thống hốiMùa ChayLời bài hát
Sám hối trở vềMùa ChayLời bài hát
Tâm tình Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thân tro buiMùa ChayLời bài hát
Vì yêu Chúa đếnMùa ChayLời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc ca Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Chúa Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Lễ chung về Đức Mẹ (Lc 1)Đức MẹLời bài hát
Lễ Mẹ Mân Côi (Lc 1)Đức MẹLời bài hát
Mẹ chính nguồn cậy trôngĐức MẹLời bài hát
Tiến dâng Mẹ ngàn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Mẹ Hằng Cứu Giúp quê hương Bảo LongNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
+++
Giuse thầm lặngCác ThánhLời bài hát
Ngợi khen Thánh AntônCác ThánhLời bài hát
+
50 Năm hồng ânThanh Ca Tạ Ơn
+++
Chúa thương chọn con
Ơn gọi Tận HiếnTận HiếnLời bài hát
+++
Dâng Mẹ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Vào Thánh Điện ChúaHôn PhốiLời bài hát
Vinh phúc cho bạn (Tv 127)Hôn PhốiLời bài hát
+++
Tuổi trẻ Bảo Long tiếp bướcNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
+_
Ca tụng tình Chúa (Tv. 137)Lễ Tạ Ơn
Chúa thương hồn tôi (Tv. 22)Lễ An táng
Chúa Nhật 4A Mùa Chay
Chúa Nhật 4A Phục Sinh
Chúa Nhật 16B Thường Niên
Lễ Thánh Tâm – Năm C
Hạnh phúc người kính sợ Chúa (Tv. 127)Lễ Hôn Phối
Mùng 2 Tết
Lễ Gia thất
Chúa Nhật 33A Thường Niên
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s