Nhạc sĩ Hồng Ngự – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A.)
MÙA PHỤC SINH.
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (10 -> 34)
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm A (Dn. 3)Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Nâm A (Tv. 147)Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm A (Tv. 102)Lời bài hát
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) – 1/1Lời bài hát
Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh (Tv. 23) – 2/2Lời bài hát
Lập Tông Tòa Thánh Phêrô (Tv, 22) – 22/2Lời bài hát
Thánh Giuse (Tv. 88) – 19/3Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (Tv. 39) – 25/3Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ (Tv. 89) – 1/5Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (Tv. 138) – 24/6Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (Tv. 33) – 29/6Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (Tv. 96) – 6/8Lời bài hát
Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44) – 15/8Lời bài hát
Thánh Mônica (Tv. 130) – 27/8Lời bài hát
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Tv. 70) – 29/8Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) – 14/9Lời bài hát
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (Tv. 130) – 01/10Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ (Tv. 23) – 1/11Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) – 24/11Lời bài hát
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tv. 97) – 08/12Lời bài hát
*
Lễ Tất Niên (Tv. 135)Lời bài hát
Lễ Giao Thừa (Tv. 120)Lời bài hát
Mồng Một Tết – Mẫu A (Tv. 36)Lời bài hát
Mồng Một Tết – Mẫu B (Tv. 29)Lời bài hát
Mồng Một Tết – Mẫu C (Tv. 71)Lời bài hát
Mồng Hai Tết (Tv. 127)Lời bài hát
Mồng Ba Tết (Tv. 103)Lời bài hát

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA. (NĂM B)
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH.
Thánh Lễ Ban Sáng (Tv. 88) – 24.12Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh 24.12 (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng Sinh – Ban Đêm (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng Sinh – Ban Ngày (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật Sau Giáng Sinh (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm A (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm B (Tv. 104)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm C (Tv. 83)Lời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (1 -> 9)
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Lời bài hát
MÙA CHAY.
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ Năm sau Lễ Tro (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18b)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
TUẦN THÁNH.
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 1 (Tv. 103)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 2Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 3 (Xh. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 4 (Tv. 29)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 5 (Is. 12)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 6 (Tv. 18b)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 7 (Tv. 41 & 42)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Thánh Thư (Tv. 117)Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH.
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (10 -> 34)
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv/ 106)Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18b)Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm B (Tv. 32)Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm B (Tv. 115)Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm B (Is. 12)Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA. (NĂM C)
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (1 – > 9)
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18b)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)Lời bài hát
MÙA CHAY.
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ Năm sau Lễ Tro (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH.
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (10 -> 34)
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Ba ngôi – Năm C (Tv. 8)Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm C (Tv. 109)Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm C (Tv. 22)Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A.)
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Lời bài hát 
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (1 -> 9)
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Lời bài hát
MÙA CHAY.
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ Năm sau Lễ Tro (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Lời bài hát
CA NGUYỆN.
Bên bờ sông Gio-đanThánh ca Tin MừngLời bài hát
Dòng máu thắm Đất ViệtCác ThánhLời bài hát
Hiến tếMùa ChayLời bài hát
Mẹ quang ánh Sao MaiĐức MẹLời bài hát
Nước mắt hồng ânMùa ChayLời bài hát

__________________________

Nhạc sĩ Thánh ca Mẫu tự H.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Theo Nhạc sĩ)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s