Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Luca 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia. 12 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
*
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
*
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125 Lời bài hát
*
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Làm Phép Dầu Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30 Lời bài hát
*
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 1 Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 2 Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 3 Xuất Hành 15 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 4 Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 5 Isaia 12 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 6 Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 7 Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 7 Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài Thánh Thư Thánh vịnh 117 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66 Lời bài hát
*
Lễ Thăng Thiên Thánh vịnh 46 Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Thánh vịnh 103 Lời bài hát
*
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 23 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 114 Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64 Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85 Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1B Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 81 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40 Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80 Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129 Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106 Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 8 Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114 Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 58 Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 82 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1C Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh 132 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65 Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67 Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112 Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16 Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Thánh vịnh 121 Lời bài hát
*
Mình Máu Thánh – Nâm B Thánh vịnh 115 Lời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG.
Lên Đường Như Mẹ (Lc. 1)Chúa Nhật 4C MVLời bài hát
Xin mở cho con (Ga. 9)Chúa Nhật 4A MCLời bài hát
Cám dỗ đời con (Lc. 4)Chúa Nhật 1C MCLời bài hát
Dụ Ngôn Cây Vả (Lc. 13)Chúa Nhật 3C MCLời bài hát
Ôi Tình Yêu ChúaChúa Nhật 4C MCLời bài hát
Người thiếu phụ ngoại tình (Ga. 8)Chúa Nhật 5C MCLời bài hát
Không Thấy Mà Tin (Ga. 20)Chúa Nhật 2A PSLời bài hát + Mp3
Đường về Emmaus (Lc. 24)Chúa Nhật 3A PSLời bài hát + Mp3
Tình Chúa  chăn nuôiChúa Nhật 4A PSLời bài hát + Mp3
Chỉ tại vì conChúa Nhật 5A PSLời bài hát + Mp3
Con Yêu Mến Chúa (Ga. 14)Chúa Nhật 6A PSLời bài hát + Mp3
Yêu Thương Là Điều Răn MớiChúa Nhật 5B PSLời bài hát
Yêu Thương Luật Chúa Ban TruyềnChúa Nhật 5B PSLời bài hát
+++
Sự sáng thế gian (Mt. 5)Chúa Nhật 5A TNLời bài hát
Ai vả má này… (Mt. 5)Chúa Nhật 7A TNLời bài hát
Tuyên xưng danh Thầy (Mt. 10)Chúa Nhật 12A TNLời bài hát
Con yêu Chúa (Mt. 10)Chúa Nhật 13A TNLời bài hát
Hãy đến với ta (Mt. 11)Chúa Nhật 14A TNLời bài hát
Người gieo giống (Mt. 13)Chúa Nhật 15A TNLời bài hát
Cỏ lùng và hạt giống tốt (Mt. 13)Chúa Nhật 16A TNLời bài hát
Nước Trời giống kho tàng ngọc quý (Mt. 13)Chúa Nhật 17A TNLời bài hát
Hóa bánh ra nhiều (Mt. 14)Chúa Nhật 18A TNLời bài hát
Phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt. 14)Chúa Nhật 18A TNLời bài hát
Cho con thêm lòng tin (Mt. 14)Chúa Nhật 19A TNLời bài hát
Lạy Ngài xin cứu con (Mt. 15)Chúa Nhật 20A TNLời bài hát
Vững tin vào Ngài (Mt. 15)Chúa Nhật 20A TNLời bài hát
Thầy là Đức Kitô (Mt. 16)Chúa Nhật 21A TNLời bài hát
Từ bỏ mình đi theo Chúa (Mt. 16)Chúa Nhật 22A TNLời bài hát
Cùng nhau hoàn thiện (Mt. 18)Chúa Nhật 23A TNLời bài hát
Tha bảy mươi lần bảy (Mt. 18)Chúa Nhật 24A TNLời bài hát
Vườn nho Chúa (Mt. 1)Chúa Nhật 25A TNLời bài hát
Hai đứa con làm vườn nho (Mt. 21)Chúa Nhật 26A TNLời bài hát
Vườn nho Chúa Viên đá góc (Mt. 21)Chúa Nhật 27A TNLời bài hát
Đến dự tiệc cưới (Mt. 22)Chúa Nhật 28A TNLời bài hát
Hãy trả cho Thiên Chúa (Mt. 22)Chúa Nhật 29A TNLời bài hát
Điều răn trọng nhất (Mt. 22)Chúa Nhật 30A TNLời bài hát
Làm lớn là phục vụ (Mt. 23)Chúa Nhật 31A TNLời bài hát
Hãy sinh lợi ra (Mt. 25)Chúa Nhật 33A TNLời bài hát
Chúa là Chúa muôn loàiChúa Nhật 34A TNLời bài hát
+++
Sám hối ăn năn theo Chúa (Mc. 1)Chúa Nhật 3B TNLời bài hát
Thiên Chúa uy quyền (Mc. 1)Chúa Nhật 4B TNLời bài hát
Về bên Chúa (Mc. 1)Chúa Nhật 5B TNLời bài hát
Tình Chúa chữa lành (Mc. 1)Chúa Nhật 6B TNLời bài hát
Nước của Chúa (Mc. 4)Chúa Nhật 11B TNLời bài hát
Biển sóng lặng yên (Mc. 4)Chúa Nhật 12B TNLời bài hát
Chạm vào Chúa (Mc. 5)Chúa Nhật 13B TNLời bài hát
Niềm tin vững vàng (Mc. 6)Chúa Nhật 14B TNLời bài hát
Đàn chiên bơ vơ (Mc. 6)Chúa Nhật 16B TNLời bài hát
Bánh ban bởi trời (Ga. 6)Chúa Nhật 18B TNLời bài hát
Bánh từ trời xuống (Ga. 6)Chúa Nhật 19B TNLời bài hát
Chớ sống giả hình (Mc. 7)Chúa Nhật 22B TNLời bài hát
Hãy mở cho con (Mc. 7)Chúa Nhật 23B TNLời bài hát
Muốn làm lớn phải rốt hết (Mc. 9)Chúa Nhật 25B TNLời bài hát
Chúa kết hợp không được phân ly (Mc. 10)Chúa Nhật 27B TNLời bài hát
Người mù thành Giêricô (Mc. 10)Chúa Nhật 30B TNLời bài hát
+++
Chúa Chịu Phép RửaChúa Nhật 1C TNLời bài hát
Tiệc cưới CanaChúa Nhật 2C TNLời bài hát
Sống Tin Mừng (Lc. 1)Chúa Nhật 3C TNLời bài hát
Chúa Sống Giữa Đời (Lc. 4)Chúa Nhật 4C TNLời bài hát
Vâng Lời Chúa (Lc. 5)Chúa Nhật 5C TNLời bài hát
Phúc Thay Cho Người (Lc. 6)Chúa Nhật 6C TNLời bài hát
Ai Vả Má Này… (Mt. 5)Chúa Nhật 7C TNLời bài hát
Cái Rác Và Cái Xà (Lc. 6)Chúa Nhật 8C TNLời bài hát
Lòng Tin Mạnh Mẽ (Lc. 7)Chúa Nhật 9C TNLời bài hát
Chúa Xót Thương (Lc. 7)Chúa Nhật 10C TNLời bài hát
Yêu Mến Nhiều… (Lc. 7)Chúa Nhật 11C TNLời bài hát
Đường Đau Thương Chúa Chịu (Lc. 9) Chúa Nhật 12C TNLời bài hát
Yêu Chúa vẹn tìnhChúa Nhật 13C TNLời bài hát
Tiếng Chúa Kêu MờiChúa Nhật 14C TNLời bài hát
Ai Là Anh Em Tôi (Lc. 10)Chúa Nhật 15C TNLời bài hát
Ngồi Bên Chân Chúa (Lc. 10)Chúa Nhật 16C TNLời bài hát
Kiên Trì Trong Cầu Nguyện (Lc. 11)Chúa Nhật 17C TNLời bài hát
Sao Chúa Làm Ngơ Chúa Nhật 17C TNLời bài hát
Người Phú Hộ Dại Khờ (Lc. 12)Chúa Nhật 18C TNLời bài hát
Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Lc. 12)Chúa Nhật 19C TNLời bài hát
Vì Yêu Chúa (Lc. 12)Chúa Nhật 20C TNLời bài hát
Qua cửa hẹp vào Nước Trời (Lc. 13)Chúa Nhật 21C TNLời bài hát
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Lc. 14)Chúa Nhật 22C TNLời bài hát
Từ bỏ mình đi theo Chúa (Lc. 14)Chúa Nhật 23C TNLời bài hát
Tình ChaChúa Nhật 24C TNLời bài hát
Lòng trung tín (Lc. 15)Chúa Nhật 25C TNLời bài hát
Nhà Phúc Hộ Và La Da Rô (Lc. 16)Chúa Nhật 26C TNLời bài hát
Cho con thêm lòng tin (Lc. 17)Chúa Nhật 27C TNLời bài hát
Xin Thương Xót Con (Lc. 17)Chúa Nhật 28C TNLời bài hát
Kiên Trì Cầu Nguyện (Lc. 18)Chúa Nhật 29C TNLời bài hát
Hai Cách Cầu Nguyện (Lc. 18)Chúa Nhật 30C TNLời bài hát
Da Kêu Gặp Chúa… (Lc. 19)Chúa Nhật 31C TNLời bài hát
Nước Trời mai sau (Lc. 20)Chúa Nhật 32C TNLời bài hát
Chúa là Chúa muôn loàiChúa Nhật 34C TNLời bài hát
+++
Mầu Nhiệm Một Chúa Ba NgôiLễ Chúa Ba Ngôi – Năm CLời bài hát
+++
Ai làm lớn phải phục vụ (Mt. 20)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Bên Chúa lắng nghe lời Ngài (Lc. 10)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Cho con trái tim yêu thương (Lc. 10)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Cho con vượt qua cơn cám dỗ (Mt. 4)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Chúa vẫn trông chờ (Lc. 13)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Dụ ngôn Con Chiên Bị Mất (Lc. 15)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Dụ ngôn Hạt Cải (Mt. 13)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Gặp Chúa nơi anh em (Mt. 25)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Hãy làm giàu trước mặt Chúa (Lc. 12)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Hãy yêu kẻ thù (Mt. 5)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Hiệp lời cầu nguyện (Mt. 18) Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Lạc đà chui qua lỗ kim (Mt. 12)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Làm gì để được sự sống đời đời (Mt. 19)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Làm hòa anh em rồi dâng của lễ (Mt. 5)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Muốn theo Thầy hãy vác Thánh Giá (Lc. 14) Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Nếu không ăn năn sẽ bị hủy diệt (Lc. 13)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Tâm tình cầu xin tha thứ (Lc. 18)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
Vững tin cầu xin Chúa (Lc. 11)Cảm hứng Tin MừngLời bài hát
THEO THÁNH LỄ.
Lên đền thánh ChúaNhập LễLời bài hát
Vào đền thánh Chúa TrờiNhập LễLời bài hát
Về bên ChúaNhập LễLời bài hát
+++
Có gì mà dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Con dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng cuộc đời conDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa trọn niềm thương yêuDâng LễLời bài hát
Dâng về Chúa TrờiDâng LễLời bài hát
Đời con dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tâm thànhDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tình yêuDâng LễLời bài hát
Lễ vật hiến dângDâng LễLời bài hát
Lời nguyện dângDâng LễLời bài hát
Tình con dâng hiếnDâng LễLời bài hát
+++
Ai hiểu được tình NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bên GiêsuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bến bờ yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết chi đáp đềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết khi nào Chúa đếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bước chân sải cánh mỏi mònCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang tình thương ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ hồng ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tình yêu Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tri ân ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cánh diều đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cây bút chì trong tay ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cậy trông Chúa thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có Chúa trong cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có Ngài đưa lốiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con cần có Chúa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con chỉ làCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con luôn cần ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con muốn làCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con vươn tới ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin được ở bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cung điệu tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chân lý yêu thương Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có Ngài mà thôi 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có Ngài mà thôi 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ một mà thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ vì yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chính Chúa chở che đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con cậy trông yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con niềm tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tìm đến ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tìm đến với NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tin yêu cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa buồn con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa giữ gìn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa hằng xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa luôn ở bên conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa mãi thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa mãi xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ở bên conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa thương giữ gìnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dạt dào tình Chúa yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đại dương Lòng Chúa Xót ThươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đáp dền tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giây phút thần tiênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc trong conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy nếm thử mà xemCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy về với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kiên trì trong cầu nguyệnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khúc ca tạ ơnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao con biếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao con dám quênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao con hiểu hếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao đáp đềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lòng xót thương của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa trong cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mãi mãi con vẫn yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mến Chúa yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mong về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nào ai suy thấuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếm thử mà xemCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nến cháy trong conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu không có NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu thiếu NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngồi bên chân ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngợi ca tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ôi tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ôi tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ở trong Nhà ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tạ tình Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếng Chúa kêu mờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm đến ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tin tưởng vào ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình con trong tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình của Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa quá bao laCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa quá cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa tình conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa tình tuyệt vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa tuyệt vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài cao quýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài thật vô biênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Thiên Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu Chúa bao laCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu nào bằngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thánh giá cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thập giá đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thiên Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trong tình Chúa vô biênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trông mong tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Về với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì Ngài là Chúa Tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin theo Ngài suốt đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Cùng với Chúa lên đườngKết LễLời bài hát
Chúng con vềKết LễLời bài hát
Dâng lời tạ ơnKết LễLời bài hát
Hãy thương nhauKết LễLời bài hát
Lễ đã hết ta ra về Kết LễLời bài hát
Lễ xong ta đi vào đờiKết LễLời bài hát
Ra về bình anKết LễLời bài hát
Sánh vai với ChúaKết LễLời bài hát
Ta hân hoan ra vềKết LễLời bài hát
Tạ ơn Chúa con ra vềKết LễLời bài hát
Tạ ơn Thiên ChúaKết LễLời bài hát
Vào đờiKết LễLời bài hát
Vui lên mừng ChúaKết LễLời bài hát
THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Biết khi nào Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Chờ mong Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Dọn đường Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Mong chờ ChúaMùa VọngLời bài hát
Xin Ngài đến thămMùa VọngLời bài hát
+++
Ân lộc Đêm ThánhMùa Giáng SinhLời bài hát
Bêlem Chúa Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Bên máng cỏ nhớ năm xưaMùa Giáng SinhLời bài hát
Chuyện một đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng gì cho Chúa đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng gì cho Chúa đêm nayMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm nay Chúa ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Đón mừng Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Hoan ca Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Một đêm Chúa sinh raMùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa hồng ân đã vềMùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng Chúa ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng Noel bình an đã về Mùa Giáng SinhLời bài hát
Noel đêm trời huyền diệuMùa Giáng SinhLời bài hát
Thương Chúa Hài ĐồngMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Ánh mắt yêu thươngMùa ChayLời bài hát
Bước con quay vềMùa ChayLời bài hát
Bước con trở vềMùa ChayLời bài hát
Con đường tình ChúaMùa ChayLời bài hát
Chúa vẫn đợi chờ Mùa ChayLời bài hát
Đường Thập giáMùa ChayLời bài hát
Đường Thập giá, Đường tình yêuMùa ChayLời bài hát
Giọt lệ ăn nănMùa ChayLời bài hát
Giọt lệ thống hốiMùa ChayLời bài hát
Hãy xé lòng về với ChúaMùa ChayLời bài hát
Lỡ bước hoang đàngMùa ChayLời bài hát
Nhìn lên cây Thánh giáMùa ChayLời bài hát
Nhìn lên Thánh GiáMùa ChayLời bài hát = Mp3
Sám hối trở vềMùa ChayLời bài hát
+++
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngMùa Phục SinhLời bài hát
Chỉ vì yêu thươngMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa chiến thắng khải hoànMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa về trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Dâng lễ Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Dâng niềm vui Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát + Mp3
Mừng Chúa lên trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui khải hoànMùa Phục SinhLời bài hát
Tình yêu Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
THEO CHỦ ĐỀ.
Bạn tình ơi hãy đếnHôn PhốiLời bài hát
Bên Mẹ yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Bên nhau nguyện cầuHôn PhốiLời bài hát
Bên nhau nguyện thềHôn PhốiLời bài hát
Bên nhau thề ướcHôn PhốiLời bài hát
Bên nhau ước nguyệnHôn PhốiLời bài hát
Bởi vì yêuHôn PhốiLời bài hát
Cảm tạ Chúa ban tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Cảm tạ tình yêu Hôn PhốiLời bài hát
Con dâng Mẹ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Của lễ mến thươngHôn PhốiLời bài hát
Cùng nhau dâng MẹHôn PhốiLời bài hát
Cùng nhau đoan hứaHôn PhốiLời bài hát
Chiều nay hòa nhịp yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Chúa ban cho có đôiHôn PhốiLời bài hát
Chúa ban tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Chúa cho có đôiHôn PhốiLời bài hát
Chúa thương con người cho có đôiHôn PhốiLời bài hát
Dâng cuộc đời hôn nhânHôn PhốiLời bài hát
Dâng Chúa đời hôn nhânHôn PhốiLời bài hát
Dâng hôn lễ cuộc đờiHôn PhốiLời bài hát
Dâng Mẹ tình hồngHôn PhốiLời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu conHôn PhốiLời bài hát
Dâng tình yêu chúng conHôn PhốiLời bài hát
Đến bên Mẹ yêuHôn PhốiLời bài hát
Đôi tim hồng dâng ChúaHôn PhốiLời bài hát
Đưa nhau vào nhà ChúaHôn PhốiLời bài hát
Giờ phút trao thề hứaHôn PhốiLời bài hát
Giữ trọn tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Hẹn thề thương yêuHôn PhốiLời bài hát
Hứa yêu mãi mãi Hôn PhốiLời bài hát
Kết nối tơ duyênHôn PhốiLời bài hát
Khi Mẹ dự tiệc cưới CannaHôn PhốiLời bài hát
Lời hứa kết duyênHôn PhốiLời bài hát
Lời thề chung đôiHôn PhốiLời bài hát
Mẹ thương cuộc tình conHôn PhốiLời bài hát
Mẹ thương hai conHôn PhốiLời bài hát
Mừng hôn phối năm mươi nămHôn PhốiLời bài hát
Năm mươi năm hồng ân hôn phốiHôn PhốiLời bài hát
Nâng ly rượu mừngHôn PhốiLời bài hát
Nguyện cầu tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Nguyện Chúa chúc lànhHôn PhốiLời bài hát
Nguyện Chúa chúc phúcHôn PhốiLời bài hát
Nghĩa yêuHôn PhốiLời bài hát
Nghĩa yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Phúc cho bạnHôn PhốiLời bài hát
Phúc thay cho bạnHôn PhốiLời bài hát
Tạ ơn hôn lễ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Tình con dâng MẹHôn PhốiLời bài hát
Tình Chúa ban tặngHôn PhốiLời bài hát
Tình thắm duyên nồngHôn PhốiLời bài hát
Tình trời se duyênHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu bắt đầu từ hôm nayHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu Chúa banHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu mãi mãiHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu muôn đờiHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu trao dângHôn PhốiLời bài hát
Từ đây có nhau bên nhauHôn PhốiLời bài hát
Thật phúc thayHôn PhốiLời bài hát
Thương nhauHôn PhốiLời bài hát
Thương nhau suốt đờiHôn PhốiLời bài hát
Trao nhau lời thềHôn PhốiLời bài hát
Trọn kiếp yêu nhauHôn PhốiLời bài hát
Vinh phúc cho bạnHôn PhốiLời bài hát
Vinh phúc người tôn sợ ChúaHôn PhốiLời bài hát
Xin cho tình yêu mớiHôn PhốiLời bài hát
Xin Chúa nối kết chúng conHôn PhốiLời bài hát
Xin được mãi bên nhauHôn PhốiLời bài hát
Yêu nhau mãi mãiHôn PhốiLời bài hát
Yêu thương bên nhauHôn PhốiLời bài hát
+++
Ánh mắt yêu thươngMùa Chay
Ân lộc Đêm ThánhMùa Giáng Sinh
++
B.B.
Bạn tình ơi hãy đếnHôn Phối
Bánh ban bởi trờiThánh Ca Tin Mừng
Bánh từ trời xuốngThánh Ca Tin Mừng
Bao ngày mong đợiCầu Hồn
Bêlem Chúa Giáng SinhMùa Giáng Sinh
Bên Chúa lắng nghe Lời NgàiThánh Ca Tin Mừng
Bên GiêsuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Bên máng cỏ nhớ năm xưaMùa Giáng Sinh
Bên Mẹ yêu thươngHôn Phối
Bên nhau nguyện cầuHôn Phối
Bên nhau nguyện thềHôn Phối
Bên nhau thề ướcHôn Phối
Bên nhau ước nguyệnHôn Phối
Bến bờ yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Biển sóng lặng yênThánh Ca Tin Mừng
Biết chi đáp đềnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Biết khi nào Chúa đếnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Biết khi nào Chúa đếnMùa Vọng
Bởi vì yêuHôn Phối
Bước con quay vềMùa Chay
Bước con trở vềMùa Chay
Bước chân sải cánh mỏi mònCa Nguyện – Hiệp Lễ
++
C.C.
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngMùa Phục Sinh
Ca vang tình thương ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Cảm tạ Chúa ban tình yêuHôn Phối
Cảm tạ hồng ânCa nguyện – Hiệp lễ
Cảm tạ tình yêu Hôn phối
Cảm tạ tình yêu ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Cảm tạ tình yêu Chúa TrờiCa nguyện – Hiệp lễ
Cảm tạ tri ân ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cảm tạ tri ân Chúa Thánh ca Tin Mừng
Cánh diều đời conCa nguyện – Hiệp lễ
Cây bút chì trong tay ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Cậy trông Chúa thôiCa nguyện – Hiệp lễ
Cỏ lùng và hạt giống tốtThánh ca Tin Mừng
Có Chúa trong cuộc đờiCa nguyện – Hiệp lễ
Có gì mà dâng ChúaDâng lễ
Có Ngài đưa lốiCa nguyện – Hiệp lễ
Con cần có Chúa Ca nguyện – Hiệp lễ
Con chỉ làCa nguyện – Hiệp lễ
Con chờ đến bao giờCầu hồn
Con dâng Mẹ tình yêuHôn Phối
Con đường tình ChúaMùa Chay
Con kêu cầu ChúaCầu Hồn
Con luôn cần ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Con muốn làCa nguyện – Hiệp lễ
Con về quê hươngCầu Hồn
Con vươn tới ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Con xin được ở bên ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Con yêu ChúaThánh ca Tin Mừng
Con yêu mến MẹĐức Mẹ
Của ăn Lương ThầnThánh Thể – Thánh Tâm
Của lễ mến thươngHôn phối
Cung điệu tình yêuCa nguyện – Hiệp lễ
Cùng nhau đoan hứaHôn phối
Cùng nhau hoàn thiệnThánh ca Tin Mừng
Cùng với Chúa lên đườngKết Lễ
++
Ch.Ch.
Chạm vào ChúaThánh Ca Tin Mừng
Chân lý yêu thương Ca nguyện – Hiệp lễ
Chỉ có Ngài mà thôi 1Ca nguyện – Hiệp lễ
Chỉ có Ngài mà thôi 2Ca nguyện – Hiệp lễ
Chỉ một Chúa thôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chỉ một mà thôiCa nguyện – Hiệp lễ
Chỉ vì yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chiều nay hòa nhịp yêu thươngHôn phối
Chính Chúa chở che đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con cậy trông yêu ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Cho con được sống bên ChúaThánh ca Tin Mừng
Cho con niềm tin yêuCa nguyện – Hiệp lễ
Cho con tìm đến ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Cho con tìm đến với NgàiCa nguyện – Hiệp lễ
Cho con tin yêu cuộc đờiCa nguyện – Hiệp lễ
Cho con thêm lòng tinThánh ca Tin Mừng
Cho con trái tim yêu thươngThánh Ca Tin Mừng
Cho con vượt qua cơn cám dỗThánh Ca Tin Mừng
Chốn luyện hình chờ mongCầu Hồn
Chờ mong Chúa đếnMùa Vọng
Chớ sống giả hìnhThánh Ca Tin Mừng
Chúa ban cho có đôiHôn Phối
Chúa ban tình yêuHôn Phối
Chúa buồn con Ca nguyện – Hiệp lễ
Chúa chiến thắng khải hoànMùa Phục Sinh
Chúa cho có đôiHôn Phối
Chúa đã chọn conTận hiến
Chúa giữ gìn conCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa hằng xót thươngCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa kết hợp không được phân lyThánh Ca Tin Mừng
Chúa là Chúa muôn loàiThánh ca Tin Mừng
Chúa là gia nghiệp đời conCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa luôn ở bên conCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa luôn xót thươngLòng Thương Xót Chúa
Chúa mãi thương conCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa mãi thương thaCầu Hồn
Chúa mãi xót thươngCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa ở bên conCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa ở với conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa sẽ lau khô nước mắtCầu Hồn
Chúa thương con người cho có đôiHôn Phối
Chúa thương giữ gìnCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa trong đời conThánh Ca Phụng Vụ khác
Chúa vẫn đợi chờ Mùa Chay
Chúa vẫn thương conCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa vẫn trông chờThánh Ca Tin Mừng
Chúa vẫn xót thươngCa nguyện – Hiệp lễ
Chúa về trờiMùa Phục Sinh
Chúng con vềKết Lễ
Chuyện một đêm đôngMùa Giáng Sinh
++
D.D.
Da Kêu gặp Chúa biến đổi cuộc đờiThánh Ca Tin Mừng
Dạt dào tình Chúa yêu thươngCa nguyện – Hiệp lễ
Dâng cuộc đời conDâng lễ
Dâng cuộc đời hôn nhânHôn phối
Dâng Chúa đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng Sinh
Dâng Chúa trọn niềm yêu thươngDâng Lễ
Dâng gì cho Chúa đêm đôngMùa Giáng Sinh
Dâng gì cho Chúa đêm nayMùa Giáng Sinh
Dâng gì cho Chúa Hài ĐồngMùa Giáng Sinh
Dâng hôn lễ cuộc đờiHôn Phối
Dâng lễ Phục SinhMùa Phục Sinh
Dâng lời tạ ơnKết Lễ
Dâng Mẹ chuỗi ngọc Mân CôiĐức Mẹ
Dâng Mẹ đời conĐức Mẹ
Dâng Mẹ hoa Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi)
Dâng Mẹ tình hồngHôn phối
Dâng Mẹ tình yêu conHôn Phối
Dâng người thân conCầu Hồn
Dâng tình yêu chúng conHôn Phối
Dọn đường Chúa đếnMùa Vọng
Dụ ngôn con chiên bị mấtThánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn hạt cảiThánh Ca Tin Mừng
++
Đ.Đ.
Đại dương Lòng Chúa Xót ThươngCa nguyện – Hiệp lễ
Đại dương tình MẹĐức Mẹ
Đàn chiên bơ vơ Thánh Ca Tin Mừng
Đáp Ca Bài 5 – Vọng Phục SinhThánh Vịnh – Đáp Ca
Đáp Ca Thánh Thư – Vọng Phục SinhThánh Vịnh – Đáp Ca
Đáp đền tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đêm nay Chúa ra đờiMùa Giáng Sinh
Đến bên Mẹ yêuHôn phối
Đến dự tiệc cướiThánh ca Tin Mừng
Điều răn trọng nhấtThánh ca Tin Mừng
Đón Chúa Giáng SinhMùa Giáng Sinh
Đón mừng Giáng SinhMùa Giáng Sinh
Đón nhận nước trời bằng tâm hồn trẻ thơThánh Ca Tin Mừng
Đôi tim hồng dâng ChúaHôn Phối
Đồng cỏ tươi Chúa chăn nuôi (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đời con dâng ChúaDâng lễ
Đưa nhau vào nhà ChúaHôn Phối
Đường Thập giáMùa Chay
Đường Thập giá, Đường tình yêuMùa Chay
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Is. 123C Mùa Vọng Lời bài hát
Đáp Ca Bài 5 – Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Đức Mẹ viếng Bà Thánh Isave Lời bài hát
Lc. 13B Mùa Vọng Lời bài hát
Xh. 15Đáp Ca 3 – Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Tv. 16C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 43B Phục Sinh Lời bài hát
Tv. 815B Thường Niên  Lời bài hát
Tv. 1422B Thường Niên Lời bài hát
16C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 15Đáp Ca 2 – Vọng Phục Sinh Lời bài hát
33B Thường Niên Lời bài hát
13C Thường Niên Lời bài hát
Phanxicô Xavie Linh mục Lời bài hát
Tv. 1632C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 1731B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 183B Mùa Chay Lời bài hát
Đáp Ca 6 – Vọng Phục Sinh Lời bài hát
26B Thường Niên Lời bài hát
3C Thường Niên Lời bài hát
Thánh Mathêô Tông đồ Lời bài hát
Tv. 21Chúa Nhật Lễ Lá Lời bài hát
5B Phục Sinh Lời bài hát
Tv. 224A Mùa Chay Lời bài hát
4A Phục Sinh Lời bài hát
16B Thường Niên Lời bài hát
Cầu hồn Lời bài hát
Cầu hồn Lễ 1 Lời bài hát
Tv. 234A Mùa Vọng Lời bài hát
4A Thường Niên Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ Lời bài hát
Dâng Chúa vào Đền Thánh Lời bài hát
Tv. 241B Mùa Chay Lời bài hát
Cầu hồn Lễ 2 Lời bài hát
Tv. 263B Thường Niên Lời bài hát
Cầu hồn Lễ 3 Lời bài hát
Tv. 28Chúa chịu Phép Rửa Lời bài hát
Tv. 2913B Thường Niên Lời bài hát
Đáp Ca 4 – Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Tv. 30Đáp Ca Thứ Sáu Tuần Thánh Lời bài hát
Tv. 3111B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 322A Mùa Chay Lời bài hát
Đáp Ca 1 – Vọng Phục Sinh Lời bài hát
5A Phục Sinh Lời bài hát
29B Thường Niên Lời bài hát
19C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 3319B Thường Niên Lời bài hát
20B Thường Niên Lời bài hát
21B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 392B Thường Niên Lời bài hát
20C Thường Niên Lời bài hát
Lễ Truyền Tin Lời bài hát
Tv. 407B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 44Lễ Đức Mẹ lên trời Lời bài hát
Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lời bài hát
Tv. 46Lễ Thăng Thiên Lời bài hát
Tv. 501A Mùa Chay Lời bài hát
5B Mùa Chay Lời bài hát
Đáp Ca 7 – Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Đáp Ca 7 – Vọng Phục Sinh: có rửa tội Lời bài hát
24C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 5825B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 6415A Thường Niên Lời bài hát
Tv. 656A Phục Sinh Lời bài hát
14C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 6722C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 6812A Thường Niên Lời bài hát
15C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 712A Mùa Vọng Lời bài hát
Tv. 7718B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 791B Mùa Vọng Lời bài hát
Tv. 809B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 816B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 8234B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 83Thánh Phêrô Phaolô Tông đồ Lời bài hát
Truyền chức Thánh Lời bài hát
Tv. 842B Mùa Vọng Lời bài hát
Tv. 8516A Thường Niên Lời bài hát
Tv. 884B Mùa Vọng Lời bài hát
Đáp Ca Lễ Làm Phép Dầu Lời bài hát
13A Thường Niên Lời bài hát
28B Thường Niên Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse Lời bài hát
Tv. 8923C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 943A Mùa Chay Lời bài hát
18C Thường Niên Lời bài hát
27C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 976B Phục Sinh Lời bài hát
28C Thường Niên Lời bài hát
33C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 1028B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 103Lễ Hiện Xuống Lời bài hát
Tv. 10612B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 1115A Thường Niên Lời bát hát
Tv. 11225C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 11424B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 1152B Mùa Chay Lời bài hát
Đáp Ca Lễ Tiệc Ly Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa  Lời bài hát
Tv. 11621C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 117Đáp Ca Thánh Thư – Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Lời bài hát
2B Phục Sinh Lời bài hát
Tv. 1186A Thường Niên Lời bài hát
Tv. 12029C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 12134C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 12214B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 12530B Thường Niên Lời bài hát
Thánh Tử Đạo Việt Nam Lời bát hát
Tv. 12727B Thường Niên Lời bài hát
Nguyện Chúa chúc phúc Lời bài hát
Thật phúc thay (Hôn Phối) Lời bài hát
Tv. 1295A Mùa Chay Lời bài hát
10B Thường Niên Lời bài hát
Tv. 1364B Mùa Chay Lời bài hát
Tv. 13717C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 14417B Thường Niên Lời bài hát
31C Thường Niên Lời bài hát
Tv. 1453A Mùa Vọng Lời bài hát
4B Thường Niên
23B Thường Niên
32B Thường Niên
Tv. 1465B Thường Niên
THÁNH CA TIN MỪNG.
Ai làm lớn phải phục vụ
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài
Giếng nước Trường Sinh (Ga. 4)3A Mùa Chay Lời bài hát
Xin mở cho con (Ga. 9) 4A Mùa Chay
Con yêu Chúa (Mt. 10)13A Thường Niên
Cỏ lùng và hạt giống tốt (Mt. 13)16A Thường Niên Lời bài hát
Nước Trời giống kho tàng ngọc quý (Mt. 13)17A Thường Niên
Phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt. 14)18A Thường Niên Lời bài hát
Cho con thêm lòng tin (Mt. 14)19A Thường Niên
Vững tin vào Ngài (Mt. 15) 20A Thường Niên
Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa (Mt. 16)21A Thường Niên
Từ bỏ mình vác Thập giá (Mt. 16)22A Thường Niên
Cùng nhau hoàn thiện (Mt. 18)23A Thường Niên
Tha bảy mươi lần bảy (Mt. 18)24A Thường Niên
Vườn nho Chúa (Mt. 1) 25A Thường Niên
Vườn nho Chúa Viên đá góc (Mt. 21) 27A Thường Niên
Đến dự tiệc cưới (Mt. 22)28A Thường Niên
Điều răn trọng nhất (Mt. 22)30A Thường Niên
*
Năm B.
*
Bình an cho các con (Lc. 24)3B Phục Sinh Lời bài hát
Cho con được sống bên Chúa (Ga. 15) 5B Phục Sinh Lời bài hát
Thiên Chúa uy quyền (Mc. 1)4B Thường Niên Lời bài hát
Về bên Chúa (Mc. 1)5B Thường Niên Lời bài hát
Nước của Chúa (Mc. 4)11B Thường Niên Lời bài hát
Biển sóng lặng yên12B Thường Niên Lời bài hát
Chạm vào Chúa (Mc. 5)13B Thường Niên Lời bài hát
Niềm tin vững vàng (Mc. 6)14B Thường Niên Lời bài hát
Đàn chiên bơ vơ (Mc. 6)16B Thường Niên Lời bài hát
Bánh ban bởi trời (Ga. 6) 18B Thường Niên Lời bài hát
Bánh từ trời xuống (Ga. 6)19B Thường Niên Lời bài hát
Chớ sống giả hình (MC. 7)22B Thường Niên Lời bài hát
Hãy mở cho con (Mc. 7)23B Thường Niên Lời bài hát
Muốn làm lớn phải rốt hết (Mc. 9)25B Thường Niên Lời bài hát
Chúa kết hợp không được phân ly (Mc. 10)27B Thường Niên Lời bài hát
Người mù thành Giê-ri-cô (Mc. 10) 30B Thường Niên Lời bài hát
Cho con thêm lòng tin (Mt. 14)CN 19A TN
Cho con trái tim yêu thương (Lc. 10)
Cho con vượt qua cơn cám dỗ (Mt. 4)
*
Năm C.
*
Ai là anh em tôi (Lc. 10)15C Thường NiênLời bài hát
Kiên trì trong cầu nguyện (Lc. 11)17C Thường NiênLời bài hát
Người phú hộ dại khờ (Lc. 12)18C Thường NiênLời bài hát
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Lc. 14) 22C Thường Niên Lời bài hát
Từ bỏ mình đi theo Chúa (Lc. 14) 23C Thường NiênLời bài hát
Tình Cha 24C Thường Niên Lời bài hát
Cho con thêm lòng tin (Lc. 17) 27C Thường Niên Lời bài hát
Xin thương xót con (Lc. 17) 28C Thường Niên Lời bài hát
Chúa vẫn trông chờ (Lc. 13)Lời bài hát
Da Kêu gặp Chúa biến đổi cuộc đời (Lc. 19)31C Thường Niên Lời bài hát
Dụ ngôn con chiên bị mất (Lc. 15)Lời bài hát
Dụ ngôn hạt cải (Mt. 13)Lời bài hát
CN 28A TN
CN 30A TN
Đón nhận nước trời bằng tâm hồn trẻ thơ
Gặp Chúa nơi anh em (Mt. 25)
CN 3A MCLời bài hát
Hai cách cầu nguyệnCN 30C TN
Hai đứa con làm vườn nhoCN 26A TN
Hạt giống tốt và cỏ lùngCN 16A TN
Hãy đến với TaCN 14A TN
Hãy làm giàu trước mặt Chúa
Hãy sinh lợi raCN 33A TN
Hãy sống đời bé thơ
Hãy tỉnh thức và sẵn sàngCN 19C TN
Hãy yêu kẻ thù
Hiệp lời cầu nguyện
Hóa bánh ra nhiềuCN 18A TN
Kiên trì cầu nguyệnCN 29C TN
Lạc đà chui qua lỗ kim
Làm gì để được sống đời đời
Làm hòa anh em rồi dâng của lễ
Làm lớn là phục vụCN 31A TN
Lạy Ngài xin cứu conCN 20A TN
Lòng trung tínCN 25C TN
Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi
Muốn theo Chúa hãy vác Thánh Giá
Nếu không ăn năn sẽ bị hủy diệt
Nước Trời giống kho tàng ngọc quýCN 17A TN
Ngồi bên chân ChúaCN 16C TN
Người gieo giốngCN 15A TN
Người phú hộ dại khờCN 18C TN
Nhà phú hộ và LadaroCN 26C TN
Phép lạ hóa bánh ra nhiềuCN 18A TN
Phúc thật tám mối
Qua cửa hẹp vào Nước TrờiCN 21C TN
Sám hối ăn năn theo ChúaCN 3B TN
Sự sáng thế gianCN 5A TN
Tâm tình cầu xin tha thứ
Tiếng Chúa kêu mờiCN 14C TN
Tình Chúa chữa lànhCN 6B TN
Tuyên xưng danh ThầyCN 12A TNLời bài hát
Từ bỏ mình đi theo ChúaCN 22A TN
Từ bỏ mình đi theo ChúaCN 23C TN
Từ bỏ mình vác Thập giáCN 22A TN
Tha bảy mươi lần bảyCN 24A TN
Thầy là Đức Kitô
Thầy là Đức Kitô Con Thiên ChúaCN 21A TN
Thiên Chúa uy quyềnCN 4B TN
Về bên ChúaCN 5B TN
Vững tin cầu xin Chúa
Vững tin vào NgàiCN 20A TN
Vườn nho ChúaCN 25A TN
Xin thương xót conCN 28C TN

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s