Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Nguồn: Thanh Lâm Thánh Nhạc

NĂM A.

MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật Phục Sinh A.B.C (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Chúa Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (TUẦN 10 –> TUẦN 34)
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
CÁC Ý LỄ VỀ THIÊN CHÚA
Lễ Chúa Ba Ngôi (Đn. 3) – Năm ALời bài hát + Mp3
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32) – Năm B
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8) – Năm CLời bài hát
Lễ Kính Chúa Giêsu Biến hình (Tv. 96) – 06.08
Lễ Kính Chúa Thánh Thần-1 (Tv. 22)Lời bài hát
Lễ Kính Chúa Thánh Thần-2 (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Kính Chúa Thánh Thần-3 (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Kính Chúa Thánh Thần-4 (Tv. 116)Lời bài hát
Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu (Is. 12)Lời bài hát
Lễ Mầu Nhiệm Thánh Giá (Tv. 21)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 147) – Năm ALời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 115) – Năm BLời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 109) – Năm CLời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 22) – Năm ALời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 33) – Năm BLời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 77) – Năm CLời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 109)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) – 14.09Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (1 Chron. 29)Lời bài hát
Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu (Tv. 112) – 03.01Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 102) – Năm ALời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Tâm Chúa (Is. 12) – Năm BLời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 22) – Năm CLời bài hát
CÁC Ý LỄ VỀ ĐỨC MẸ
Lễ Chung Về Đức Mẹ – Hồn con vui sướng (1 Sam 2)Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ – Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ (Tv. 112)Lời bài hát
Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh (Tv. 23) – 02.02Lời bài hát
Lễ Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave (Is. 12) – 31.05Lời bài hát
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) – 01.01Lời bài hát
Lễ Đức Maria Nữ Vương (Tv. 112) – 22.08Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (Tv. 44) – 21.11Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Tv. 131) – Lễ vọngLời bài hát
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Tv. 44) – 15.08Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức-1 – 11.02Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức-2 – 11.02Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân Côi-1 (07.10) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân Côi-2 (07.10)Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tv. 97) – 08.12Lời bài hát
Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ Kính bảy sự thương khó Đức Mẹ (Tv. 30) – 15.09Lời bài hát
Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (Tv. 12) – 08.09Lời bài hát
Lễ Thánh Danh Đức Maria (Tv. 112) – 12.09Lời bài hát
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ (1 Sam 2)Lời bài hát
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ – Hồn con vui sướngLời bài hát
Lễ Truyền Tin (Tv. 39) – 25.03Lời bài hát
CÁC Ý LỄ VỀ CÁC THÁNH
Lễ các Thánh Anh Hài (Tv. 123) – 28.12Lời bài hát
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dục (Tv. 1)Lời bài hát
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dục (Tv. 14)Lời bài hát
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dục (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ các Thánh Nam Nữ (Tv. 23) – 01. 11Lời bài hát
Lễ các Thánh Thiên Thần (Tv. 90)Lời bài hát
Lễ các Thánh Tông Đồ (Tv. 18)Lời bài hát
Lễ các Thánh Tu Dòng (Tv. 14)Lời bài hát
Lễ các Thánh Tu Dòng (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ các Thánh Tu Dòng (Tv. 1)Lời bài hát
Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh (Tv. 90) – 02.10Lời bài hát
Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần (Tv. 137) – 29.09Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (Tv. 22)Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (Tv. 95)Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (Tv. 109)Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (Tv. 116)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (Tv. 1)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (Tv. 14)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (Tv. 15)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (Tv. 130)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nữ Đồng Trinh (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nữ Đồng Trinh (Tv. 148)Lời bài hát
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (Tv. 18)Lời bài hát
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (Tv. 36)Lời bài hát
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (Tv. 118)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (Tv. 30)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (Tv. 123)Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (Tv. 125)Lời bài hát
Lễ Thánh Anrê Tông đồ (Tv. 18)Lời bài hát
Lễ Thánh Anrê Trần An Lạc (Tv. 125) – 24.11Lời bài hát
Lễ Thánh Barnaba Tồng đồ (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ Thánh Bartôlômêô (Tông đồ) (24.08)Lời bài hát
Lễ Thánh Giacôbê – Tông đồ (Tv. 125) – 25.07Lời bài hát
Lễ Thánh Gioakim & Thánh Anna (Tv. 131) – 26.07Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan – Tông đồ Thánh sử (Tv. 96)Lời bài hát
Lễ kính khổ nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả (Tv. 70)Lời bài hát
Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Tv. 70) – Lễ vọngLời bài hát
Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Tv. 138) – 29.08Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse (Tv. 88) – 19.03Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse Lao Động (Tv. 89) – 01.05Lời bài hát
Lễ Thánh Laurensô (Phó tế, Tử đạo) (Tv. 111) – 10.08Lời bài hát
Lễ Thánh Luca – Thánh sử (Tv. 114)Lời bài hát
Lễ Thánh Marcô – Thánh sử (Tv. 88) – 25.04Lời bài hát
Lễ Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62) – 22.07Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (Tv. 1) – 29.07Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (Tv. 14) – 29.07Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (Tv. 15) – 29.07Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (Tv. 33) – 29.07Lời bát hát
Lễ Thánh Nữ Martha (Tv. 127) – 29.07Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (Tv. 130) – 29.07Lời bài hát
Lễ Thánh Matthêo – Tông đồ (Tv. 18) – 21.09Lời bài hát
Lễ Thánh Matthia – Tông đồ (Tv. 112) – 14.05Lời bát hát
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê – Linh mục (Tv. 95) – 03.12Lời bát hát
Lễ Thánh Phaolô – Tông đồ (Tv. 33)Lời bát hát
Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (Tv. 116) – 25.01Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô Tông đồ (Tv. 33)Lời bát hát
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 18) – Lễ vọngLời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) – 29.06Lời bát hát
Lễ Thánh Philipphê & T. Giacôbê (Tv. 18) – 03.05Lời bài hát
Lễ Thánh Simon & Thánh Giuda (Tv. 18) – 28.10Lời bài hát
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 130) – 01.10 Lời bài hát
Lễ Thánh Timôthêu & Thánh Titô (Tv. 95) – 26.01Lời bát hát
Lễ Thánh Tôma Tông đồ (Tv. 116) – 03.07Lời bài hát
CÁC Ý LỄ THEO NHU CẦU ĐẶC BIỆT
Lễ ban phép thêm sức (Tv. 22)Lời bài hát
Lễ ban phép thêm sức (Tv. 95)Lời bài hát
Lễ ban phép thêm sức (Tv. 116)Lời bát hát
Lễ các linh hồn (Tv. 22)Lời bát hát
Lễ cầu cho bất cứ nhu cầu nào (Tv. 84)Lời bát hát
Lễ cầu cho bệnh nhân (Is. 38)Chúa cứu conLời bát hát
Lễ cầu cho các Kitô Hữu bị bách hại (Tv. 122)Lời bát hát
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Tv. 22) – Lễ nhấtLời bát hát
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Tv. 24) – Lễ nhìLời bát hát
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Tv. 26) – Lễ baLời bát hát
Lễ cầu cho hòa bình & công lý (Tv. 84)Lời bát hát
Lễ cầu cho người di cư & lưu đày (Tv. 120)Lời bát hát
Lễ cầu cho ơn thiên triệu (Tv. 15)Lời bát hát
Lễ cầu cho người khó nghèo (Tv. 106)Lời bát hát
Lễ cầu cho việc cày cấy (Tv. 103)Lời bát hát
Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng (Tv. 116)Lời bát hát
Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng (Tv. 18)Lời bát hát
Lễ cầu hồn (Tv. 22)Lời bát hát
Lễ cầu hồn (Tv. 24)Lời bát hát
Lễ cầu hồn (Tv. 26)Lời bát hát
Lễ cầu hồn (Tv. 62)Lời bát hát
Lễ cầu hồn (Tv. 121)Lời bát hát + Mp4
Lễ cầu hồn (Tv. 129)Lời bát hát
Lễ cầu xin ơn hiệp nhất (Tv. 22)Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà CảHồn con hỉ hoan (1 Sam 2)Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà CảHồn con vui sướngLời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (Tv. 44) – 05.08Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (Tv. 112) – 05.08Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Gioan La-tê-ra-nôHồn con vui sướngLời bát hát
Lễ chung cung hiến nhà thờ (1 Chron 29)Lời bát hát
Lễ chung cung hiến nhà thờ (Tv. 83)Lời bát hát
Lễ chung cung hiến nhà thờ (Tv. 94)Lời bát hát
Lễ chung cung hiến nhà thờ (Tv. 121)Lời bát hát
Lễ dịp tĩnh tâm / hội thảo mục vụ (Tv. 18)Lời bát hát
Lễ hôn phối (Tv. 33)Lời bát hát
Lễ hôn phối (Tv. 127)Lời bát hát
Lễ khấn dòng (Tv. 23)Lời bát hát
Lễ khấn dòng (Tv. 33)Lời bát hát
Lễ khấn dòng (Tv. 39)Lời bát hát
Lễ khấn dòng (Tv. 62)Lời bát hát
Lễ kính tòa Thánh Phêrô (Tông đồ) (Tv. 22) – 22.02Lời bát hát
Lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ T. Phêrô-Phaolô (Tv. 97)Lời bát hát
Lễ ngày 24 tháng 12, Ban sáng (Tv. 88)Lời bát hát
Lễ rửa tội (Tv. 8)Lời bát hát
Lễ rửa tội (Tv. 22)Lời bát hát
Lễ rửa tội (Tv. 26)Lời bát hát
Lễ rửa tội (Tv. 62)Lời bát hát
Lễ rửa tội (125)Lời bát hát
Lễ sau mùa gặt (Tv. 66)Lời bát hát
Lễ tạ ơn – Thanksgiving (Tv. 137)Lời bát hát
Lễ thời kỳ chiến tranh hỗn loạn (Tv. 84)Lời bát hát
Lễ truyền chức (Tv. 22)Lời bát hát
Lễ xin ơn chết lành (Tv. 30)Lời bát hát
Lễ xin ơn tha tội (Tv. 50)Lời bát hát
Lễ xin ơn tha tội (Tv. 129)Lời bát hát
Lễ xin ơn thánh hóa sức cần lao (Tv. 89)Lời bát hát
Rước Lá – Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 23)Lời bát hát
CÁC Ý LỄ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
Lễ Tất Niên – Chúc tụng Thánh DanhLời bài hát
Lễ Tất Niên (Tv. 64)Lời bài hát
Lễ Giao Thừa (Tv. 112)Lời bài hát
Lễ Đầu Năm (Tv. 8)Lời bài hát
Lễ mồng hai Tết Nguyên Đán (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ mồng ba Tết Nguyên Đán (Tv. 89)Lời bài hát
Lễ Tết Trung Thu (Tv. 22)Lời bài hát
NĂM B.
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH A.B.C
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh – Lễ Nửa Đêm (Tv. 95)Lời bài hát + Mp4
Lễ Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông (Tv. 96)Lời bài hát + Mp4
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Lời bài hát + Mp4
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Lời bài hát + Mp4
Lễ Các Thánh Anh Hài (Tv. 123)Lời bài hát + Mp4
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2 Giáng Sinh (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát + Mp4
MÙA THƯỜNG NIÊN (TUẦN 1 –> TUẦN 9)
Chúa Nhật 1B Thường Niên (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Lời bài hát
MÙA CHAY.
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
TUẦN THÁNH A.B.C
Lễ Lá (Tv. 21)Lời bài hát
Thứ Hai Tuần Thánh (Tv. 26)Lời bài hát
Thứ Ba Tuần Thánh (Tv. 70)Lời bài hát
Thứ Tư Tuần Thánh (Tv. 68)Lời bài hát
Làm Phép Dầu (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 1 (Tv. 32)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 2 (Tv. 15)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 3 (Xh. 15)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 4 (Tv. 29)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 5 (Is. 12)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 6 (Tv. 18)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 7 (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca T.T (Tv. 117)Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH.
Chúa Nhật Phục Sinh A.B.C (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (TUẦN 10 –> TUẦN 34)
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92)Lời bài hát
 
NĂM C.
 
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (TUẦN 1 –> TUẦN 9)
Chúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)Lời bài hát
MÙA CHAY.
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH.
Chúa Nhật Phục Sinh A.B.C (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN (TUẦN 10 –. TUẦN 34)
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)Lời bài hát
NĂM A.
 
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Lời bài hát + Mp4
MÙA THƯỜNG NIÊN (TUẦN 1 –> TUẦN 9)
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Lời bài hát
MÙA CHAY.
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Lời bài hát

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s