Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca. (Pdf.)

THÁNH VỊNH ĐÁP CA – NĂM A
MÙA PHỤC SINH – NĂM A.
Chúa Nhật Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh vịnh 15Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Phục SinhThánh vịnh 22Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh vịnh 32Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Phục SinhThánh vịnh 65Lời bài hát + Mp4
Lễ Chúa Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát + Mp4
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM ATUẦN 10 -> TUẦN 34
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh vịnh 99Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 13A Thường NiênThánh vịnh 88Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 19A Thường NiênThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát 
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 29A Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát 
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát + Mp4
Lễ Kitô Vua – Năm AThánh vịnh 22Lời bài hát + Mp4
Lễ Chúa Ba Ngôi ATôn Vinh ChúaLời bài hát + Mp3
Lễ Mình Máu Chúa AThánh vịnh 147Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Tâm Chúa AThánh vịnh 102Lời bài hát + Mp3
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
Lễ Mẹ Thiên ChúaThánh vịnh 66Lời bài hát
Cung điện Ngài khả áiThánh vịnh 83Lời bài hát
Dâng Chúa Vào Đền Thánh 02.02Thánh vịnh 23Lời bài hát + Mp4
Lễ Truyền Tin 25.03 (Tv. 39)Thánh vịnh 39Lời bài hát + Mp4
Lễ Đức Mẹ Lên TrờiThánh vịnh 44Lời bài hát
Đức Mẹ Mân CôiMagnificatLời bài hát
Lễ Thánh Phêrô PhaolôThánh vịnh 33Lời bài hát + Mp3
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02.11)Thánh vịnh 22Lời bài hát + Mp4
Các Thánh Tử Đạo Việt NamThánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Tạ ƠnThánh vịnh 144Lời bài hát
Mùng Một TếtThánh vịnh 8Lời bài hát
Mùng Hai TếtThánh vịnh 127Lời bài hát
Mùng Ba TếtThánh vịnh 89Lời bài hát
THÁNH VỊNH ĐÁP CA – NĂM B
MÙA VỌNG – NĂM B.
Chúa Nhật 1B Mùa VọngThánh vịnh 79Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 2B Mùa VọngThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngTin Mừng Lc. 1Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThánh vịnh 88Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH – NĂM B
Lễ Đêm Giáng SinhThánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng SinhThánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Thánh GiaThánh vịnh 104Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThánh vịnh 71Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM BTUẦN 1 -> TUẦN 9
Chúa Chịu Phép Rửa BIsaia 12
Chúa Nhật 2B Thường NiênThánh vịnh 39
Chúa Nhật 3B Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênThánh vịnh 94
Chúa Nhật 5B Thường NiênThánh vịnh 146
Chúa Nhật 6B Thường NiênThánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênThánh vịnh 40
Chúa Nhật 8B Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênThánh vịnh 80
MÙA CHAY – NĂM B
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa ChayThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayThánh vịnh 115
Chúa Nhật 3B Mùa ChayThánh vịnh 18B
Chúa Nhật 4B Mùa ChayThánh vịnh 136
Chúa Nhật 5B Mùa ChayThánh vịnh 50
Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 21Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhThánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh vịnh 30Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH – NĂM B
Chúa Nhật Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục SinhThánh vịnh 117
Chúa Nhật 3B Phục SinhThánh vịnh 4
Chúa Nhật 4B Phục SinhThánh vịnh 117
Chúa Nhật 5B Phục SinhThánh vịnh 21Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhThánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Chúa Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM BTUẦN 10 -> TUẦN 34
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh vịnh 129Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 11B Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênThánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênThánh vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênThánh vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênThánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênThánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênThánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênThánh vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênThánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênThánh vịnh 15Lời bài hát
Lễ Kitô Vua BThánh vịnh 92Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi BThánh vịnh 32Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa BThánh vịnh 115Lời bài hát + Mp3
Lễ Thánh Tâm BIsaia 12Lời bài hát
THÁNH VỊNH ĐÁP CA – NĂM C
MÙA VỌNG – NĂM C
Chúa Nhật 1C Mùa VọngThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngIsaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThánh vịnh 79Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH – NĂM C
Lễ Đêm Giáng SinhThánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng SinhThánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Thánh Gia – CThánh vịnh 83Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThánh vịnh 71Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM CTUẦN 1 -> TUẦN 9
Chúa Chịu Phép Rửa CThánh vịnh 103Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThánh vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
MÙA CHAY – NĂM C
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThánh vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayThánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 21Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhThánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh vịnh 30Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH – NĂM C
Chúa Nhật Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhThánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Chúa Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM CTUẦN 10 – > TUẦN 34
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThánh vịnh 65Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 15C Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Kitô Vua – Năm CThánh vịnh 121Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi CThánh vịnh 8Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa CThánh vịnh 109Lời bài hát
THÁNH VỊNH ĐÁP CA – NĂM A
MÙA VỌNG – NĂM A
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh vịnh 23Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH – NĂM A
Lễ Đêm Giáng SinhThánh vịnh 95Lời bài hát 
Lễ Ngày Giáng SinhThánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Thánh Gia – AThánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThánh vịnh 71Lời bài hát
MÙA CHAY – NĂM A
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 21Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhThánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh vịnh 30Lời bài hát
THÁNH VỊNH – SỐ THỨ TỰ
Thánh vịnh 1Như cây bên suốiLời bài hát
Thánh vịnh 4Con kêu cầu Chúa
Khi con khẩn cầu
Thánh vịnh 5Nương mình trong Chúa
Nhờ ơn Chúa bao la
Thánh vịnh 8Vạn lạy Thương Đế
Thánh vịnh 12Cho tới bao giờ?
Thánh vịnh 14Ai được cư ngụ
Ai sẽ được lên
Ai vào nhà Chúa
Thánh vịnh 15Chúa là gia nghiệp
Xin giữ gìn con
Thánh vịnh 16Xin Chúa giữ con
Xin thương giữ gìn
Thánh vịnh 21Sao Chúa bỏ con
Thánh vịnh 22Con sợ gì
Chúa chăn dắt conLời bài hát
Chúa chiên lành
Chúa là Mục tử
Hạnh phúc tuyệt vờiLời bài hát
Thánh vịnh 23Cửa kia ngước đầu
Cửa ơi
Chúa chăn nuôi tôi
Hãy ngước đầu lên
Thánh vịnh 24Con nâng hồn lên
Xin chỉ cho con
Thánh vịnh 26Chúa là ánh sáng 1
Chúa là ánh sáng 2
Chúa là ánh sáng 3
Chúa là nơi tựa nương
Chúa là sức mạnh
Chúa trọn niềm thương
Tôi chỉ ước mong
Tôi chỉ muốn
Tôi không sợ
Thánh vịnh 30Ẩn náu bên Chúa
Con đến nương nhờ
Tình yêu thương của Chúa
Thánh vịnh 32Được cất gánh tội
Thánh vịnh 33Người hiền đứcLời bài hát
Thánh vịnh 41Linh hồn con khao khát
Như con nai 1
Như con nai 2
Thánh vịnh 43Xin Chúa thức giấc
Thánh vịnh 44Tôi đã tìm thấy
Thánh vịnh 45Dù đất chuyển rung
Thánh vịnh 46Vỗ tay đi
Thánh vịnh 50Xin thương con 1Lời bài hát
Xin thương con 2
Xin thương xót con
Thánh vịnh 51Cảm tạ hồng ân
Thánh vịnh 53Lạy Chúa Trời
Thánh vịnh 54Ai sẽ cho con
Đôi cánh chim bằng
Thánh vịnh 55Tin cậy nơi Chúa
Thánh vịnh 56Mau trỗi dậyLời bài hát
Thánh vịnh 58Con muốn xưng tụng
Thánh vịnh 60Con được sống vui
Thánh vịnh 62Con tìm Chúa
Từ hừng sáng
Thánh vịnh 65Xin đến mà nghe
Xin hãy đến nghe
Thánh vịnh 66Con xin cảm tạ
Muôn dân nàoLời bài hát
Nguyện chư dân tán tụngLời bài hát
Thánh vịnh 67Xin Chúa đứng dậy
Thánh vịnh 68Nhiệt thành Nhà ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 69Ai trông tìm Chúa
Thánh vịnh 70Cho con ẩn trú
Lục huyền cầm tấu vang
Thánh vịnh 73Xin miễn phạt con
Thánh vịnh 79Thánh vịnh 79
Thánh vịnh 82Đừng làm thinh hoài
Thánh vịnh 83Con khao khát mỏi mòn
Cung điện Ngài khả ái
Thánh vịnh 87Muôn tâu Thượng Đế
Tiếng con nghẹn ngào
Thánh vịnh 88Con muốn ca tụng
Tán dương tình yêu Chúa
Thánh vịnh 89Đời nọ tới đời kia
Từ sớm mai
Thánh vịnh 90Ai ẩn mình nơi Chúa
Thánh vịnh 91Thực vui biết bao
Thánh vịnh 92Chúa ngự trị cõi trời
Thánh vịnh 93Trời hân hoanLời bài hát
Thánh vịnh 94Hãy đến cung chúc
Hãy đến reo mừng
Hãy đến ta reo mừng
Thánh vịnh 96Đây Chúa thống trị
Thánh vịnh 97Bài ca mới
Hát lên ca tụng
Hát lên mừng Chúa
Thánh vịnh 99Toàn cầu tán dương
Tung hô Chúa Trời
Thánh vịnh 100Con muốn ca ngợi 1
Con muốn ca ngợi 2
Thánh vịnh 101Tiếng con van nài
Thánh vịnh 102Chúa là tình yêu Lời bài hát
Hãy tán dương Chúa
Như người cha
Thánh vịnh 107Lòng con sẵn sàng
Thánh vịnh 109Con là Tư tế
Thánh vịnh 110Giữa nhóm chính nhân
Thánh vịnh 112Bầy tôi Chúa hãy tán dương
Từ bình minh
Thánh vịnh 113Không phải vì chúng con
Thánh vịnh 114Cúa cứu con
Thánh vịnh 144Lời bài hát
Thánh vịnh 115Biết lấy gì
Tôi sẽ lấy gì
Thánh vịnh 116Muôn dân ơi
Thánh vịnh 117Cửa công chính
Hãy cảm tạ Chúa 1
Hãy cảm tạ Chúa 2
Thánh vịnh 119Gặp thời gian nan
Giữa cơn khốn cùng
Khi gặp bước cơ cùng
Thánh vịnh 120Ngước mắt tôi nhìnLời bài hát
Tôi ngước mắt cao
Trông về phía núi
Thánh vịnh 121Ôi! Tôi vui sướng
Tôi mừng vui
Thánh vịnh 122Nhìn về Chúa
Ôi vui sướng
Thánh vịnh 123Nếu Chúa không bang trợLời bài hát
Nếu Chúa không hiện diện 1Lời bài hát
Nếu Chúa không hiện diện 2Lời bài hát
Thánh vịnh 124Như núi Sion
Thánh vịnh 125Khi Chúa dẫn tù nhân
Khi Chúa dẫn về
Ngày về 2Lời bài hát
Ngày về 3
Người tựa vào ChúaLời bài hát
Tù Sion được dẫn về
Tựa trong giấc mơ
Thánh vịnh 126Nếu Chúa không xây nhà
Ví như Chúa chẳng xây nhà
Thánh vịnh 127Hạnh phúc cho người
Thánh vịnh 128Từ hồi niên thiếu
Thánh vịnh 129Nếu Chúa chấp tội
Thánh vịnh 130Lòng con không kiêu căng
Như trẻ thơ
Thánh vịnh 132Anh em sống chung một nhà
Vui sống một nhà
Thánh vịnh 136Bên bờ sông Babylon 1
Bên bờ sông Babylon 2
Bên bờ sông Babylon 3
Ngồi tựa dòng sôngLời bài hát
Trên sông BabylonLời bài hát
Thánh vịnh 138Chúa đã dò xét conLời bài hát
Chúa xét dò conLời bài hát
Thánh vịnh 140Nguyện cho lời conLời bài hát
Như hương thơmLời bài hát
Xin cho lời conLời bài hát
Thánh vịnh 141Cho con lắng ngheLời bài hát
Thánh vịnh 146Lời tụng caLời bài hát
Thánh vịnh 147Gia-liêm hỡi! Hãy ca tụng ChúaLời bài hát
Thánh vịnh 148Ca tụng Chúa điLời bài hát
Ngàn dân ơiLời bài hát
Thánh vịnh 150Hãy ca khen ChúaLời bài hát

Ca khúc Lm. Kim Long.

Thánh Vịnh Đáp Ca – Theo Nhạc sĩ.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s