* Thơ Lục bát

*
Ai là – Nguyên Thoại
Ầu ơ con thuyền – Nguyên Thoại
*
Buồn – Nguyên Thoại
*
Cám ơn con – Nguyên Thoại
Cây Muối – Nguyên Thoại
Cỏ vườn bên ấy – Nguyên Thoại
Còn chi – Nguyên Thoại
Còn nghe – Viên Mãn
*
Chia nhau – Nguyên Thoại
Chúa giữ giùm con – Nguyên Thoại
*
Đánh rơi Ba rồi – Nguyên Thoại
Để cho Mẹ – Nguyên Thoại
Đền – Nguyên Thoại
*
Lai rai chiều về – Nguyên Thoại
Lênh đênh – Nguyên Thoại
Líu lo – Nguyên Thoại
Lòng vòng – Nguyên Thoại
Lữ hành – Nguyên Thoại
*
Nào hay – Nguyên Thoại
Nắng về – Nguyên Thoại
Níu – Nguyên Thoại
*
Ngại – Phuongnhiaodai
Ngày xưa, bây giờ – Viên Mãn
Ngậm ngùi con xin – Nguyên Thoại
Ngọt đắng – Nguyên Thoại
Ngọt không nước mía – Nguyên Thoại
*
Ơi là nắng mưa –  Cây Muối
Ơi là nhớ – Nguyên Thoại
*
Riêng mang – Nguyên Thoại
*
Tạ ơn hai tám – Nguyên Thoại
Tặng phẩm – Nguyên Thoại
Tôi về – Nguyên Thoại
Tự trói – Nguyên Thoại
*
Thay áo cho Ba – Nguyên Thoại
Thay mùa -Nguyên Thoại
Thì thôi – Nguyên Thoại
*
Treo – Nguyên Thoại
Trời ơi là người – Nguyên Thoại
Trú – Phuongnhiaodai
________________________________
*