27. Sách Khải Huyền – Kinh Thánh Tân Ước.

Sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 22 chương, tác giả là Thánh Gio-an Tông Đồ. Sách được viết vào khoảng năm 68-100 SCN.

Tiếp tục đọc

Advertisement

05. Sách Công Vụ Tông Đồ – Kinh Thánh Tân Ước.

Sách Công Vụ Tông Đồ là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 28 chương, tác giả là Thánh Lu-ca, một môn đệ của Thánh Phao-lô. Sách được viết vào khoảng thập niên 60 hoặc 80 thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

04. Tin Mừng theo Thánh Gio-an – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Gio-an hay Phúc Âm Gioan là cuốn thứ tư của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 21 chương, tác giả là Thánh Gio-an, một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Sách được viết vào khoảng năm 90 SCN.

Tiếp tục đọc

03. Tin Mừng theo Thánh Lu-ca – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca hay Phúc Âm Luca là cuốn thứ ba của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 24 chương, tác giả là Thánh Lu-ca, một môn đệ của Thánh Phao-lô. Sách được viết trong thập niên 60 hoặc 80 thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

02. Tin Mừng theo Thánh Mác-cô – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hay Phúc Âm Máccô là cuốn thứ hai của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 16 chương, tác giả là Thánh Mác-cô, một môn đệ của Thánh Phê-rô. Sách được viết vào khoảng năm 50-67 SCN.

Tiếp tục đọc

01. Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hay Phúc Âm Mátthêu là cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 28 chương, tác giả là Thánh Mát-thêu, một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Sách được viết vào khoảng cuối thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

02. Sách Xuất Hành – Kinh Thánh Cựu Ước.

Sách Xuất Hành là cuốn sách thứ hai trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 40 chương, được viết vào khoảng năm 1450-517 TCN, không rõ tác giả là ai, truyền thống cho là ông Mô-sê.

Tiếp tục đọc

23. Sách Thánh Vịnh – Kinh Thánh Cựu Ước.

Tiếp tục đọc

01. Sách Sáng Thế – Kinh Thánh Cựu Ước.

Sách Sáng Thế hay Sáng Thế Ký, Sách Khởi Nguyên là cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 50 chương, được viết vào khoảng năm 1450-517 TCN, không rõ tác giả là ai, truyền thống cho là ông Mô-sê.

Tiếp tục đọc