27. Sách Khải Huyền – Kinh Thánh Tân Ước.

Sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 22 chương, tác giả là Thánh Gio-an Tông Đồ. Sách được viết vào khoảng năm 68-100 SCN.

Tiếp tục đọc

Advertisement

05. Sách Công Vụ Tông Đồ – Kinh Thánh Tân Ước.

Sách Công Vụ Tông Đồ là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 28 chương, tác giả là Thánh Lu-ca, một môn đệ của Thánh Phao-lô. Sách được viết vào khoảng thập niên 60 hoặc 80 thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

04. Tin Mừng theo Thánh Gio-an – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Gio-an hay Phúc Âm Gioan là cuốn thứ tư của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 21 chương, tác giả là Thánh Gio-an, một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Sách được viết vào khoảng năm 90 SCN.

Tiếp tục đọc

03. Tin Mừng theo Thánh Lu-ca – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca hay Phúc Âm Luca là cuốn thứ ba của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 24 chương, tác giả là Thánh Lu-ca, một môn đệ của Thánh Phao-lô. Sách được viết trong thập niên 60 hoặc 80 thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

02. Tin Mừng theo Thánh Mác-cô – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hay Phúc Âm Máccô là cuốn thứ hai của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 16 chương, tác giả là Thánh Mác-cô, một môn đệ của Thánh Phê-rô. Sách được viết vào khoảng năm 50-67 SCN.

Tiếp tục đọc

01. Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hay Phúc Âm Mátthêu là cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 28 chương, tác giả là Thánh Mát-thêu, một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Sách được viết vào khoảng cuối thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc