Được hồi sinh (Tv. 68) *- Tường Ân.

ĐK. Hỡi những người khiêm cung hãy đi tìm kiếm Chúa, lòng các ngươi, lòng các ngươi sẽ được hồi sinh.

1. Con dâng lời nguyện cầu lên tới Chúa, đây giờ phút xin biểu lộ tình thương. Xin vì lòng nhân ái và lòng trung tín, hãy nhậm lời và nhìn đến con cùng.
Tiếp tục đọc

Giới răn Chúa (Tv. 18) – Tường Ân.

ĐK. Giới răn của Chúa chính trực, chính trực và công minh, làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp của Người quả là toàn thiện. Luật pháp của Người nguồn ơn sức thiêng. Luật pháp Chúa cố định là chân lý sáng soi. Kẻ ngu dốt sẽ được khôn ngoan. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) *– Xuân Minh.

ĐK. Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con theo như chúng con đã cậy trông nơi Ngài.

1. Vì lời Ngài là lời chân chính. Việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực. Địa cầu đầy ân sủng Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin nhớ lòng thương xót Chúa (Tv. 24) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin Ngài hãy nhớ, xin Ngài hãy nhớ lòng xót thương của Ngài!

1. Xin dạy con đường đi của Chúa, xin chỉ cho con lối bước của Ngài. Xin dắt con đi đến nguồn chân lý, lạy Đấng cứu độ con lòng con luôn tin thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa! Chúa là phần gia nghiệp, gia nghiệp đời con.

1. Xin bảo toàn con ôi lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Chúa chính là gia nghiệp đời con, Chúa chính là phần chén của con. Vận mạng của con ở trong tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Ký thác đường đời (Tv. 36) *- Tường Ân.

Lễ Minh Niên.
*
ĐK. Hãy ký thác, ký thác đường đời cho Chúa. Cậy trông vào Chúa vì Chúa sẽ ra tay.

1. Hãy tin tưởng cậy trông nơi Chúa, hãy đi làm điều ngay chính. Thì đất nước người sống đời an vinh. Hãy mang Chúa làm niềm vui, cuộc sống mai không còn ngậm ngùi.
Tiếp tục đọc

Tình thương Chúa dư tràn (Tv. 32) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 29B Thường Niên.
*
ĐK. Tình thương Chúa dư tràn trên toàn thế giới. Tình thương Chúa ngập tràn, ngập tràn trên mặt đất.

1. Vì Lời Chúa phán ra thật thẳng ngay, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực, tình thương của Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Lớn lao việc Chúa làm (Tv. 125) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 30B Thường Niên.
*
ĐK. Chúa đã làm cho chúng tôi biết bao điều lớn lao, và lòng tôi ngập tràn hạnh phúc chứa chan niềm vui.

1. Khi Chúa đem tù nhân Si-on trở về, tâm hồn bỡ ngỡ chúng tôi dường người trong giấc mơ. Lòng mừng chất ngất và miệng tôi vang vọng tiếng cười, lưỡi tôi ca lời khen ngợi rộn ràng nơi nơi.
Tiếp tục đọc

Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang ngủ mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi tươi nụ cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Tiếp tục đọc

Con vươn linh hồn lên (Tv. 24) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.

1. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý và bảo ban dạy dỗ, bởi chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa làm Vua (Tv. 92) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

1. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Xin bảo toàn con (Tv. 15) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì có Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng.
Tiếp tục đọc

Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 32B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Chúa.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban xuống cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội, và Chúa đỡ nâng những kẻ mồ côi.
Tiếp tục đọc

Chúa là sức mạnh con (Tv. 17) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ, con yêu mến Ngài, con chúc tụng Ngài là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành trì con ẩn thân, Chúa là Đấng cứu độ, là Đấng giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 30B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang ngủ mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Tiếp tục đọc

Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin đổ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều rất đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Tiếp tục đọc

Muốn làm lớn (Mc. 10) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu giữa mọi anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

1. Con đi theo Chúa không cần một chỗ thật cao, nhưng cần một chỗ thật gần. Gần bên với Chúa và gần với hết anh em, luôn sống khiêm nhu phục vụ. Đời con theo Chúa không kiếm quyền hành lợi danh, nhưng muốn hy sinh chân thành. Con muốn trọn lành uống cạn đau thương chén đắng chia sớt thân phận của Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Vạn lạy Chúa Ngài là Vua mặc lấy bao oai hùng. Con hát ca mừng chính Ngài đầy quyền năng. Con hát ca danh Ngài trường tồn qua muôn thế hệ.

ĐK. Chúa là Vua chúng con tôn thờ. Chúa là Vua đã mặc lấy thiên oai. Tiếp tục đọc

Chúa mặc thiên oai (Tv 92) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai.

1. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Tiếp tục đọc