Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Nguồn: Thanh Lâm Thánh Nhạc

NĂM A.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Đáp Ca-Alleluia, Bộ I (Pdf.)

IMPRIMATUR, Nha Trang ngày 15.11.2007, do GM Phaolo Nguyễn Văn Hòa

Tiếp tục đọc