*Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 28.10.2015) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 06.09.2002) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 23.07.2019) (Imprimatur – Tgp. Nha Trang: 01.03.2021)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.05.2019) (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 19.3.2021)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim Tốt (Lm.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ M. Tigon – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Tiếp tục đọc