Chiều sông Thương – An Thuyên & Hữu Thỉnh

Đi suốt cả chiều quê vẫn chưa về lối cũ
Dùng dằng câu Quan họ nở tím bờ sông Thương
Nước vẫn chảy đôi đường chiều uốn cong lưỡi hái
Những gì sóng muốn nói cánh buồn giờ hát lên
Tiếp tục đọc