*Nhạc sĩ Công Danh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai được ở đền tạm Chúa (Tv. 14) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Bài ca chiến thắng (Xh. 15) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Con là Thượng tế (Tv. 109) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con sẽ loan truyền (Tv. 70) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*

Tiếp tục đọc