*Nhạc sĩ Giuse BCD (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh sáng và bóng tối – Giuse BCD
Ân lộc Chúa ban (Tv. 32) – Giuse BCD
Ấn tính đời Linh mục – Giuse BCD
*
Ba người bạn đường Giêsu – Giuse BCD
Bài ca Giuse/1 – Giuse BCD
Bài ca Giuse/2 – Giuse BCD
Bài ca I-nha-xi-ô – Giuse BCD
Bài ca Stanislaw Kostka – Giuse BCD
Bài ca về người Giêsu hữu – Giuse BCD
* Tiếp tục đọc

Advertisements