– Album: Điều đẹp ý Ngài – Nhạc sĩ Từ Tâm.

Lời nguyện xin – Hạnh Nguyên (Tải về)

Điều đẹp ý Ngài – Diệu Hiền (Tải về) Tiếp tục đọc