– Album: Suối nguồn yêu thương – Nhạc sĩ Văn Minh.

Con xin tận hiến – Anh Phương (Tải về)

Đường tình con đi – Minh Hoàng (Tải về) Tiếp tục đọc