_ Lời nhạc có note – Theo ABC

***


Lời nhạc có note vần A

Lời nhạc có note vần B

Lời nhạc có note vần C

Lời nhạc có note vần D

Lời nhạc có note vần E

Lời nhạc có note vần G

Lời nhạc có note vần H

Lời nhạc có note vần I

Lời nhạc có note vần K

Lời nhạc có note vần L

Lời nhạc có note vần M

Lời nhạc có note vần N

Lời nhạc có note vần O 

Lời nhạc có note vần P

Lời nhạc có note vần Q

Lời nhạc có note vần R

Lời nhạc có note vần S

Lời nhạc có note vần T

Lời nhạc có note vần U

Lời nhạc có note vần V

Lời nhạc có note vần X

Lời nhạc có note vần Y

***