29/10. Bình thản trước cái chết – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

29/10/15 THỨ NĂM TUẦN 30 TN
Lc 13,31-35
BÌNH THẢN TRƯỚC CÁI CHẾT

Có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa với Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.” (Lc 13,31-35)
Tiếp tục đọc

Advertisement

28/10. Cầu nguyện và hoạt động – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

28/10/15 THỨ TƯ TUẦN 30 TN
Th. Si-mon và Giu-đa, tông đồ Lc 6,12-19
CẦU NGUYỆN VÀ HOẠT ĐỘNG

“Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” (Lc 6,12)
Tiếp tục đọc

27/10. Dùng dụ ngôn, ví Nước Trời – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

27/10/15 THỨ BA TUẦN 30 TN
Lc 13,18-21
DÙNG DỤ NGÔN, VÍ NƯỚC TRỜI

Chúa Giê-su nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?” (Lc 13,18)
Tiếp tục đọc

26/10. Đứng thẳng lên – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

26/10/15 THỨ HAI TUẦN 30 TN
Lc 13,10-17
ĐỨNG THẲNG LÊN!

Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ ám làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.” (Lc 13,11-12)
Tiếp tục đọc

25/10. Lời Chúa là lời cứu độ – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

25/10/15 CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – B
Mc 10,46-52
LỜI CHÚA LÀ LỜI CỨU ĐỘ

Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường… Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.”(Mc 10,46-47)
Tiếp tục đọc

24/10. Xét mình, đừng xét người – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

24/10/15 THỨ BẢY TUẦN 29 TN
Th. An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục Lc 13,1-9
XÉT MÌNH, ĐỪNG XÉT NGƯỜI

“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13,4)
Tiếp tục đọc

22/10. Ném lửa xuống trần – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

22/10/15 THỨ NĂM TUẦN 29 TN
Th. Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng
Lc 12,49-53

NÉM LỬA XUỐNG TRẦN

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)

Tiếp tục đọc

21/10. Tỉnh thức và sẵn sàng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

21/10/15 THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Lc 12,39-48

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.” (Lc 12,47)

Tiếp tục đọc

20/10. Hạnh phúc người tôi trung – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

20/10/15 THỨ BA TUẦN 29 TN
Lc 12,35-38

HẠNH PHÚC NGƯỜI TÔI TRUNG

“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)

Tiếp tục đọc

19/10. Sinh lợi cho Nước Trời – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

19/10/15 THỨ HAI TUẦN 29 TN
Th. Phao-lô Thánh giá, linh mục
Lc 12,13-21

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI

“Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21)

Tiếp tục đọc

18/10. Làm người phục vụ – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

18/10/15 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – B
Khánh Nhật Truyền Giáo
Mc 10,35-45

LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10,43-44)

Tiếp tục đọc

17/10. Sức mạnh của truyền thông – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

17/10/15 THỨ BẢY TUẦN 28 TN
Th. I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo
Lc 12,8-12

SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)

Tiếp tục đọc

16/10. Bảo hiểm Giêsu – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

16/10/15 THỨ SÁU TUẦN 28 TN
Th. Hét-vích, nữ tu
Lc 12,1-7

BẢO HIỂM GIÊ-SU

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa… Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném anh em vào hỏa ngục.”(Lc 12,4-5)

Tiếp tục đọc

15/10. Khốn thay! – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

15/10/15 THỨ NĂM TUẦN 28 TN
Th. Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
Lc 11,47-54

KHỐN THAY!

“Các ngươi đã giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)

Tiếp tục đọc

14/10. Khoe việc nhỏ, bỏ việc lớn – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

14/10/15 THỨ TƯ TUẦN 28 TN
Th. Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử đạo                  Lc 11,42-46KHOE VIỆC NHỎ, BỎ VIỆC LỚN

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11,42)

Tiếp tục đọc

13/10. Thanh tẩy trong tâm hồn – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

13/10/15 THỨ BA TUẦN 28 TN
Lc 11,37-41

THANH TẨY TRONG TÂM HỒN

Chúa Giê-su nói với người Pha-ri-sêu mời Người dùng bữa rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)

Tiếp tục đọc

12/10. Đặc ân và trách nhiệm – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày)

12/10/15 THỨ HAI TUẦN 28 TN
Lc 11,29-32

ĐẶC ÂN VÀ TRÁCH NHIỆM

“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Gio-na giảng; mà đây thì còn hơn ông Gio-na nữa.” (Lc 11,32)

Tiếp tục đọc