Bài ca Đức Ái (1. Cr. 12) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Dù tôi nói các thứ tiếng, nhưng nếu không có bác ái thì cũng như tiếng đồng kêu, thì cũng như não bạt kêu. Dù tôi được nói tiên tri, thông biết mầu nhiệm khôn ngoan, nhưng nếu không có bác ái, thì tất cả chỉ là không, thhì tất cả chỉ là không.

ĐK. Bác ái bác ái là tha thứ, bác ái bác ái là nhẫn nhục, là tin tưởng cậy trông tất cả, là thông cảm tình luôn thiết tha. Bác ái bác ái là tha thứ, bác ái bác ái là nhẫn nhục, là tin tưởng cậy trông tất cả, là thông cảm và luôn thiết tha.
Tiếp tục đọc