Kinh Lạy Nữ Vương *- Vũ Đình Ân.

Đức Mẹ.
*
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà.

Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn Bà thương, hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giê-su con lòng Bà gồm phước lạ.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Đừng sợ vì có Chúa *- Vũ Đình Ân.

Lòng Thương Xót Chúa.

Thể hiện: Lam Chi & Bích Phương.
*
1. Chẳng biết nơi đâu là an toàn, chẳng biết chốn nào là bình an, chẳng biết tìm nương náu nơi đâu? Lên trời hay xuống tận biển sâu.

ĐK. Hãy tín thác vào Chúa. Hãy nép mình vào Chúa, đừng sợ vì có Chúa bên Ta, tình Ngài thật cao quý bao la. Tiếp tục đọc