Con ngước mắt nhìn lên (Tv. 122) *– Xuân Đường.

Mắt chúng con ngước nhìn lên Chúa, cho tới khi Người xót thương chút phận. Mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa, cho tới khi Người xót thương phận con.

1. Con ngước mắt nhìn lên, ngước nhìn lên Chúa ở trên trời cao. Như mắt gia nhân nhìn tay chủ để lắng nghe lời bảo ban dạy khuyên. Tiếp tục đọc

Advertisement