Địa cầu đầy ân sủng (Tv. 32) – Cao Huy Hoàng.

Thể hiện: Thanh Minh
Chủ đề: Thánh vịnh – Đáp ca.
*
ĐK.
Khua trống lên, khua trống lên ta hát vang mừng Chúa. Địa cầu ơi vang khúc ca tán dương Ngài ngàn đời. Khua trống lên, khua trống lên vỗ tay lên chúc tụng Chúa thương ban. Khắp thế gian thắm ơn trời tuyệt vời.

Vì Lời Chúa đã tác thành vạn vật, Lời chân chính. Vì Lời Chúa đã thực hiện công trình thế gian xinh. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực địa cầu ơi. Địa cầu đẹp lắm đẹp thắm ân sủng Ngài, địa cầu ơi. Tiếp tục đọc