– Album: Lời Ngài con hát 2 – Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.)

* Tiếp tục đọc

– Album: Sám hối & Canh tân/1 – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Năm 2000 nguyện cầu (Oanh Sông Lam) – Đồng ca (Tải về)

Kiếp người (Thy Yên) – Sĩ Hoàn (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Chung đôi chung đường – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chủ đê: Hôn Phối

Khi hoa nở miền Cana – Phanxicô (Tải về)

Chung đôi chung đường – Quang Trịnh (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Thánh Tâm Giêsu/03 – Lòng Thương Xót Chúa.

ThanhTamGiesu3-LTXC-Front

Thể hiện: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chủ đề: Lòng thương xót Chúa

– Chuỗi kinh thương xót – Nhật Tân + Ca đoàn (Tải về)

– Trái tim nhân hậu – Thanh Thiên Giang (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Bài ca Noel/09 – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

BaiCaNoel9-Front.jpg

Trông đợi – Mai Thiên Vân  (Download)

Rộn ràng Noel – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Bài ca Noel/01 – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

BaiCaNoel1-Front.jpg

Niềm vui cho nhân loại  (Download)

Lời chúc mừng Noel  (Download) Tiếp tục đọc