Đêm bình an – Lm. Ngô Duy Linh.

Thể hiện: Tứ ca Thùy Dương  (Download)

Đk.
Vinh danh Chúa Ba Ngôi trên các tầng trời. Bình an cho người lòng ngay dưới thế. Đêm nay Chúa Ngôi Hai giáng sinh cứu loài người. Người đem bình an xuống cho muôn người. Người đến xóa mọi bất công, xóa mọi bất công, xóa bất công chỉ đường ngay nẻo chính. Người đến cứu kẻ cơ hàn, cứu kẻ cơ hàn, cứu kể cơ hàn cho hưởng phúc bình an.
1.
Trần gian ơi, đây niềm ước mong đã tới. Trần gian ơi, đây giờ Ngôi Hai ra đời. Giờ Ngôi Hai ra đời. Hỡi Mùa Đông u mê đắm đuối. Hãy lui đi cho thần nhạc lên ngôi. Tiếp tục đọc