– Album: Kính mừng Thánh Vinh Sơn Phaolô – Nhóm Sáng tác Sao Mai.

Thánh Vinh Sơn Phaolô – Phạm Liên Hùng + Tường Lý (Tải về)

Mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô 2 – Ân Duy + Việt Thắng (Tải về) Tiếp tục đọc