Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa đã chúc phúc cho dân của Người vui sống an bình.

1. Hãy dâng Chúa, hỡi chư thánh chư thần. Hãy dâng lên Ngài quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng Danh Người. Và hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Chịu Phép Rửa – Năm C (Tv. 103) *- Kim Long.

Chúa Nhật 1C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Hồn tôi hỡi chúc tụng Chúa đi, lạy Thiên Chúa Đấng con thờ kính, Ngài cao cả muôn trùng. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang.

Đáp. Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa Trời.

2. Kỳ công Chúa, quá nhiều Chúa ơi, thật phong phú với muôn màu sắc đầy ắp dương gian này. Với vạn vật Ngài khôn ngoan tác thành, linh hồn tôi hỡi, ca tụng Chúa Trời đi.
Tiếp tục đọc

Chúa chịu Phép Rửa (Tv. 28) *- Từ Duyên.

Chúa Nhật 1 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa đã tuôn đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân Ngài.

1. Chư thần chư thánh hãy tung hô ngợi khen Chúa, phủ phục bái thờ Đức Chúa hiển linh. Tiếng Chúa rền vang làm sóng vỗ biển gào. Tiếng Ngài thật oai phong hùng mạnh.
Tiếp tục đọc

Chúa Chịu Phép Rửa *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Ngày ấy Chúa chịu phép rửa tầng trời đã mở ra. Thánh Thần như chim bồ câu hiện đến. Và Chúa Cha tuyên phán: Này là Con Ta dấu yêu, hãy nghe lời Ngài.

1. Trên sông Gio-đan, Gio-an làm phép rửa. Nào người ơi khắc ghi Chúa rửa ta sạch tội lỗi.
Tiếp tục đọc

Trong bình an (Tv. 28) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1A.B.C. Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Chúa đã chúc phúc cho dân Ngài trong bình an.

1. Hỡi những người con, người con của Chúa. Hãy kính dâng Ngài vinh quang ca tụng. Cho xứng hợp với uy danh của Ngài. Mang theo thánh lễ phục cung kính thờ lạy.
Tiếp tục đọc

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 103) *- Hồng Ngự.

Chúa Nhật 1C Thường Niên.
*
Đáp. Chúc tụng Chúa đi, Chúa muôn trùng cao cả. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

1. Lạy Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Chúa mặc áo: oai phong lẫm liệt, Ngài khoác cẩm bào muôn vạn ánh hào quang.

2. Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả của Ngài làm gió bốn phương, nô bộc Chúa là muôn ngọn lửa hồng.
Tiếp tục đọc