Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) – Hồng Ngự.

ĐK. Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

1. Chúa là Thiên Chúa, nay Người đã lên tiếng, từ khắp đông tây, Chúa triệu hết địa cầu. Thiên Chúa ngự đến: kìa lửa hồng thiêu đốt, quân tả hữu Ngài: đây bạo vũ cuồng phong.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ai Đường Ngay Thẳng (Tv. 49) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 10A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ai đi đường ngay thẳng Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

1. Đức Chúa chí tôn nay Người lên tiếng, từ khắp cõi đông tây Người triệu tập hoàn cầu. Hàng tiền đạo kìa lửa hồng bừng bừng thiêu đốt, hai hàng quân tả hữu đây vũ bão cuồng phong.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ai đi đường ngay chính, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

1. Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn nay Người lên tiếng, từ khắp cõi Đông Tây, Người triệu tập vũ hoàn. Này Ta chẳng trách ngươi về hy lễ, vì lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt Ta.
Tiếp tục đọc

Thiên Chúa Cứu Độ (Tv. 49) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 10A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Ai đi đường ngay thẳng Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

1. Thượng Đế chí tôn nay Người đã lên tiếng, từ khắp đông tây Người đã triệu tập hoàn cầu. Và Ta chẳng trách hy lễ ngươi dâng cho Ta, vì lễ toàn thiêu ngươi đặt trước mắt của Ta.
Tiếp tục đọc

Ai Sống Đời Công Chính (Tv. 49) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Lời ân thiêng Thiên Chúa lên tiếng gọi vang. Ngài triệu tập trái đất khắp cõi Đông Tây. Ta nào kêu trách, hy lễ ngươi từng tiến dâng. Ngay trước nhan này, là hy lễ thiêu hằng ngày.

ĐK. Ai sống đời công chính Ta sẽ cho hưởng ơn thái bình. Người trọn tình giữa đời sẽ hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa chính là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu: Này Ta đây chẳng trách phiền hy lễ của ngươi. Lễ toàn thiêu Ta chẳng nhìn, nếu lòng ngươi không chính trực.

ĐK. Ai đi đường ngay chính Ta chỉ cho thấy ơn cứu độ của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Đức Chúa Thượng đế chí tôn nay Ngài lên tiếng. Từ khắp cõi đông tây Ngài triệu tập cả vũ hoàn. Này Ta đây chẳng trách phiền gì hy lễ của ngươi, lễ thiêu hằng thấy ở ngay trước mặt.

ĐK. Ai theo đường ngay chính, Ta cho hưởng ơn Chúa cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Ai đi con đường chính trực, thì Ta sẽ chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

1. Chúa là Thiên Chúa Người lên tiếng kêu gọi địa cầu. Từ chỗ mặt trời mọc lên tới nơi lặng xuống: Ta không khiển trách người, về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi, đặt ngay trước mặt Ta luôn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Ai đi đường ngay thẳng. Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

1. Chúa là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ai theo đường ngay chính, ta chỉ cho thấy ơn Chúa cứu độ.

1. Chúa lên tiếng cho nhân loại hoàn vũ khắp nơi. Này Ta chẳng hề phiền gì mọi lễ vật ngươi đã hợp tiến. Vì chưng lễ vật toàn thiện luôn luôn ở trước mặt Ta đây.
Tiếp tục đọc