Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
Đáp: Lạy Chúa, Ngài đã tha tội, tha tội con đã phạm.

1. Hạnh phúc thay người được thứ tha lỗi lầm, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin tha thứ (Tv. 31) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 11C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa xin tha thứ tội vạ cho con.

1, Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm được tha thứ, người có tội được khoan dung. Hạnh phúc thay Chúa không hạch tội, lòng trí chẳng chút gian tà.

2. Chẳng giấu Ngài những lỗi lầm mà con đã khi trót phạm tội đã xưng. Lòng quyết tâm đi thú tội mình nguyện Chúa thương hãy khoan hồng. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi của con.

1. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Tiếp tục đọc

Chúa đã tha thứ (Tv. 31) **- Mi Giáng.

Chúa Nhật 11C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.

1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hạnh phúc thay cho kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. Có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay cho người Chúa không hạch tội, lòng trí chẳng vương gian tà.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa đà thứ tha bao tội tình con lỗi phạm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin tha thứ, xin tha thứ tội vạ cho con.

1. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, được Chúa khoan hồng. Hạnh phúc thay, người mà Chúa không hạch tội lỗi, và lòng trí họ chẳng vướng vào chút gian tà.
Tiếp tục đọc

Chúa tha thứ (Tv. 31) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 11C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Hạnh phúc cho người mắc lỗi tội mà được tha thứ, được Chúa nhân từ che lỗi riêng tư. Phúc cho những ai được Thiên Chúa nhân ái thương tha, và lòng trí họ chẳng vương gian tà.

ĐK. Chính Chúa từng tha thứ muôn tội lỗi con. Chính Ngài từng thứ tha tội lỗi con rồi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, những tội đời được Chúa rộng tha. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ, trong lòng người chẳng có tà gian.

ĐK: Chúa là sự sống Thần Linh. Chúa là chỗ con nương mình, giữ gìn che chở đời con. Trong Ngài con còn sợ chi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, Ngài đã thương tình tha thứ bao tội con đã lỗi phạm.

1. Phúc thay người được tha bao tội tình đã lỡ phạm cùng Chúa. Phúc cho người được Chúa khoan hồng, lượng thứ vì lòng ngay, chính trực.
Tiếp tục đọc