Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con tụng ca.

1. Tình thương Ngài, đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ con rao lòng thành tín Chúa: “Tình thương của Ngài được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Người được thiết lập trên trời cao”.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời, qua muôn thế hệ, miệng con sẽ loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng tín trung.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng. Vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín của Ngài. Vì Chúa phán: Tình thương đó xây dựng đến thiên thu. Đức tín thành của Chúa thiết lập trên cung trời.

ĐK. Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua muôn thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Người đã phán tình thương của Ta đứng vững muôn đời. Trên cõi trời cao Người thiết lập lòng trung tín.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
|ĐK: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

1. Con sẽ ca tụng cho đến muôn đời tình thương Chúa Trời. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con đã nói: “Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ”. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Thái Nguyên.

(Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tình thương Chúa Trời ngàn đời con sẽ hát ca. Qua muôn thế hệ miệng con loan truyền đức trung tín Người. Vì Người đã phán: Tình thương Ta vững bền muôn đời. Trên cõi mây trời Ta thiết lập lòng trung tín.

ĐK. Lạy Chúa con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tình thương Chúa Trời, ngàn đời con sẽ hát ca. Qua muôn thế hệ, miệng con loan truyền đức trung tín Ngài. Vì Ngài đã phán: Tình thương Ta vững bền muôn đời. Trên cõi mây trời, Ta thiết lập lòng trung tín.

ĐK: Lạy Chúa con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời.

2. Vinh phúc dân tộc mà được hân hoan bước đi. Đi trong ánh quang ngời sáng huy hoàng trước tôn nhan Ngài. Họ luôn vui sướng, lòng hoan ca chính vì Danh Ngài, luôn những tự hào vì Chúa thật là công minh.
Tiếp tục đọc

Ca ngợi tình Chúa (2) (Tv. 88) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 13A Thường Niên.(Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)


Thể hiện: Thanh Hoài.
*
1. Con sẽ luôn ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời. Qua muôn ngàn thế hệ cao rao lòng thành tín Chúa. Vì như Ngài phán dạy: “Tình Ta bền vững thiên thu”. Trên cõi trời cao xanh thiết lập lòng Chúa trung thành.

ĐK. Lạy Chúa con sẽ đàn ca, ca ngợi tình Chúa muôn nơi. Chúa ơi con sẽ ca ngợi, ca ngợi tình Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời.

1. Con hằng chúc tụng tình thương sông lớn, biển khơi. Qua nhiều thế hệ, lòng Chúa vẫn không đổi dời. Vì Ngài đã phán: “Tình thương ấy bền vững muôn đời sau.” Một đức tín thành Ngài đã thiết lập từ chốn cao xanh.
Tiếp tục đọc