Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con tán dương chúc tụng Thánh Danh Ngài. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ngợi ca Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lạy Thiên Chúa (Tv. 144) – Bạch Vân.

Chúa Nhật 14A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng thánh danh Người đến muôn đời.

1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương. Người nhân ái đối với mọi người rất nhân từ với hết muôn loài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.

1 Lạy Chúa con lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lạy Chúa con thờ, là Vua của con. Con ca tụng Danh Chúa muôn đời. Tán dương Ngài tới hết mọi ngày, chúc tụng tôn vinh Thánh Danh Ngài vạn kiếp ngàn thu.

ĐK. Lạy Chúa con thờ, là vua của con, con chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con. Con chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Cúi lạy Chúa là Vua con thờ, con tán tụng Ngài vạn đời vạn thuở. Lòng con sẽ kính chúc Danh Ngài, và ca ngợi Thánh Danh Ngài đến mãi ngàn thu. Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Chúa. 1 (Tv. 144) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 14A Thường Niên – Chúa Nhật 31C Thường Niên.
*
1. Chúa luôn là Vua con thờ phục lạy bái Ngài. Ngàn đời con mãi ngợi khen tình Chúa chẳng phai. Bao ngày nối ngày tán tụng tôn vinh Danh Thánh. Ca ngợi tình Chúa từ giờ luôn mãi ngàn thu.

ĐK. Lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng Danh Ngài. Từ giờ đây cho mãi tới muôn ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa! Con xin chúc tụng danh Chúa tự giờ đây cho đến mãi muôn đời.

1. Chúng con chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ và ngàn muôn kiếp, sẽ ngợi ca Chúa hết mọi ngày, thờ lạy Chúa, tán tụng tôn vinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) *- Xuân Thảo.

Đáp. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh, muôn thuở muôn đời.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn đời muôn thuở. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Chúa con thơ, con ngợi ca Chúa ngày đêm. Nguyện tán dương Ngài suốt đời không phút nào quên. Ca khen chúc tụng Danh Chúa Trời, tôn vinh muôn đời Danh Thánh Ngài.
Tiếp tục đọc