Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) – Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Người nghèo khó hãy vui lên, kẻ tìm Chúa hãy phấn khởi vui mừng.

1. Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa, lạy Chúa đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại vì ơn cả nghĩa đầy, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu rỗi. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lời con, xin mở lượng hải hà đoái nhìn đến con.
Tiếp tục đọc

Các bạn khiêm cung (Tv. 68) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 15C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hồi sinh.

1. Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây là giờ phút tri ân. Xin thương đáp lại vì nghĩa cả ơn đầy, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung, hãy tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.

1. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn đến tấm thân con.
Tiếp tục đọc

Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 15C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.

1. Lạy Thiên Chúa! Phần con dâng Chúa lời nguyện, lạy Chúa Trời này giờ phút thi ân. Nguyện xin đáp lại vì ơn cả nghĩa đầy, bởi Ngài trung tín luôn ban xuống ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Con nguyện cầu (Tv. 68) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 15C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Con nguyện cầu cùng Chúa đúng mùa ban phát hồng ân. Xin nhìn con kêu khấn thi ân theo Chúa định phần. Do lòng nhân hậu Chúa, xin thương đáp lại lời con. Do tình thương rộng lượng Chúa, nay xin đoái nhìn phận con.

ĐK. Ai sống đời nghèo khó, hãy lo tìm cậy trông ở Chúa. Dẫu có còn thiệt thua, nhưng dư đầy niềm vui của Ngài.
Tiếp tục đọc

Lời sự sống (Tv. 18) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 15C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện bổ sức tâm hồn. Thánh Ý Chúa thật là vững chắc cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Hỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68) – Viết Chung.

Chúa Nhật 15C Thường Niên.
*
ĐK. Hỡi những ai nghèo khổ. Cứ tìm Chúa là tâm hồn phấn khởi vui tươi.

1. Đây giờ phút thi ân. Vì ân cả nghĩa đầy. Xin Đấng cứu độ rộng rãi ra tay.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Các bạn khiêm cung hãy tìm kiếm Chúa. Lòng các bạn hãy vui mừng hồi sinh.

1. Lạy Chúa con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa xin nhậm lời con, theo lòng khoan dung trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin hãy nhìn đến tấm thân con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1 Này con dâng lời nguyện xin: tình yêu thương Ngài hãy biểu lộ, thương con theo đức nhân hậu. Nhậm lời con Ngài ơi chiếu theo đức cả từ bi. Vì lòng tín trung Ngài nguyện xót thương thân phận con.

ĐK. Các bạn khiêm cung hãy mừng vui, lo tìm kiếm Chúa lòng các bạn hãy hồi sinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Lời kêu khấn Chúa ơi, vì ân nghĩa cao dày, vì Ngài luôn trung tín, thẩm nhận, đoái thi ân. Vì trắc ẩn từ bi, Ngài thương trông đến nhậm lời.

Đáp. Người nghèo hèn hãy vui lên, kẻ tìm Chúa hãy phấn khởi reo mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) *- Thanh Lâm (Song Mộc)

ĐK. Người nghèo khó hãy mãi luôn tìm Chúa. Để được luôn sống trong niềm hỉ hoan.

1. Xin dâng Ngài lời con khẩn cầu. Vì lạy Chúa đây giờ phút thi ân. Ngài từ bi luôn giàu lòng thương xót. Xin đáp lời lạy Thiên Chúa con thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 18) *- Hồng Ngự.

ĐK. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.

1. Hoàn thiện thay luật pháp của Chúa, bổ sức tâm hồn con. Thánh ý Chúa thật vững bền, cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Bạn hãy luôn luôn giữ lòng khiêm cung. Hãy tìm kiếm Chúa, lòng bạn hãy hồi sinh.

1. Lời tha thiết thốt lên xin Ngài chở che, phù giúp. Nhậm lời con Chúa ơi! Xót thương theo lượng từ bi. Vì Ngài luôn tín trung, muôn đời tình thương chan chứa. Khấn xin rủ lòng nhân từ đoái nhìn thương đến thân con.
Tiếp tục đọc