Huấn Lệnh Của Chúa (Tv. 118) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Ôi lạy Thiên Chúa nay con xin nói lên lời: Trong đời xin giữ theo như thiên luật Ngài ban. Những lời phán dạy con đây coi trọng Ngài thấy. Vàng bạc sánh sao với bao luật pháp của Ngài.

ĐK. Luật pháp của Chúa con luôn yêu mến dường bao. Huấn lệnh của Ngài con luôn yêu mến dường nào.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Nguyện Chúa nghe, con đây vẫn thân thưa rằng: Cơ ngơi con chính là lời Chúa. Nguyện giúp con coi trọng luật Ngài ban bố, thật quý hơn vàng biển bạc rừng.

ĐK. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao.

1. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà an ủi con theo lời đã hứa cùng tôi tớ Ngài. Xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài, làm con sướng vui thỏa thuê. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa! Con yêu chuộng luật Chúa bao nhiêu, với Lời Ngài con mến yêu nhiều.

1. Con vẫn thân thưa rằng gia nghiệp con thực là chính Chúa. Nguyện Ngài thương đỡ nâng giúp con giữ trọn lời Ngài đã truyền ban. Luật pháp Chúa ôi thật quý hơn muôn châu báu bạc vàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Con yêu chuộng luật pháp của Chúa. Con yêu chuộng luật Ngài nghiêm minh.

1. Vì lời Chúa đáng được nghiệm suy, là thần lương trong trọn cuộc sống. Đối với con, luật pháp Ngài ban, quý hơn vàng, châu báu muôn ngàn.
Tiếp tục đọc