Đàn Ca Kính Chúa (Tv. 137) – Tường Ân.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Trước mặt các thiên thần con đàn ca kính Ngài.

1. Con sẽ ca khen Ngài bằng hết tấm lòng của con, vì Chúa đã lắng nghe những lời miệng con cầu. Thì trước mặt các thiên thần con đàn ca kính Ngài, quỳ sấp mình sát bên thiên nhan Ngài con kính thờ.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh vịnh 137 – Xuân Hy Vọng.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã thương đáp lời con, Chúa đã thương đáp lời con.

1. Con tán tụng danh Chúa, vì Ngài nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con sẽ đàn ca, hướng về đền thánh, con sấp mình thờ lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Tường Ân.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa khi con kêu cầu, Ngài đã lắng nghe lời con. Lạy Chúa con nài van tới Chúa, và Chúa đã thương nhậm lời con.

1 Trọn tâm hồn con nguyện ca tụng Chúa, vì chính Ngài đã lắng nghe con kêu cầu. Cùng với thiên thần con đàn ca mừng Chúa, trước thánh nhan Chúa con phục bái tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa thương đáp lại (Tv. 137) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lại.

1. Con hết lòng cảm tạ Ngài đã nghe lời miệng con xin, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) ** – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) * – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa hết lòng, vì Ngài nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa nhậm lời con (Tv. 137) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Khi con kêu cầu Chúa nhậm lời con.

1. Ôi lạy Chúa! Con ca tụng Chúa hết lòng, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu tha thiết. Cung đàn mừng hát vang lên cùng các Thiên Thần, sấp mình thờ kính ở bên cung thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa! Khi con kêu cầu lên Chúa, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng vì Chúa đã nghe lời miệng con kêu xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên đền thánh điện Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa (Ôi lạy Chúa) khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.

1. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca và sấp mình thờ lạy trong cung điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) – Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhận lời con.

1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh con sấp mình kính thờ.
Tiếp tục đọc

Khi con kêu cầu (Tv, 137) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa! Con xin hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã nghe những tiếng con cầu xin. Giữa chư vị Thiên Thần con đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Khi con kêu cầu, khi con kêu cầu Chúa đã nhậm lời con.

1. Con hết lòng cảm tạ lạy Chúa, Ngài đã nghe lời con xin. Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa hướng về thánh nhan con tôn thờ. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Chúa giữa chư vị Thiên Thần, hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.

ĐK. Lạy Chúa! Khi con kêu cầu Chúa thương nhậm lời, Ngài ban cho tâm hồn kiên vững cho con được mạnh sức.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại con.

1, Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Ngài giữa muôn thần thánh Ngài. Hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.

Đáp. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa thương đáp lại (Tv. 137) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Lạy Chúa con xin hết lòng cảm tạ. Vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa. Xin hướng về thánh đài, bái phục kính thờ Ngài.

ĐK. Chúa ơi lúc con dâng lời, Chúa dủ thương xem tới. Ngày con khấn xin với Ngài, Chúa dủ thương đáp lại.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, lúc con thiết tha cầu Chúa đã nghe lời con.

1. Nguyện dâng Chúa Trời nhạc khúc chân thành tri ân. Vì Chúa đoái nhận và lắng nghe con cầu khấn. Hòa lời tụng ca trước mặt thiên thần, nhịp đàn hòa vang ca mừng Chúa Trời, quỳ lạy bên Thánh Cung Ngài luôn.
Tiếp tục đọc