Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ôi phúc thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài.

1. Người hiền đức hãy hân hoan trong Chúa, việc ca ngợi là của những kẻ lòng thành. Ôi thật phúc cho những quốc gia địa cầu được hồng ân: Thiên Chúa thống trị, làm Vua. Thật phúc đức dân nào Chúa đã chọn.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hạnh phúc thay (Tv. 32) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 19C Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

1 Hạnh phúc được làm dân riêng, được Chúa chọn làm gia nghiệp. Hãy lên tiếng ngợi khen Chúa, người công chính reo hò mừng vui.
Tiếp tục đọc

Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 19C Thường Niên.
*
ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

1. Người hiền đức hãy hân hoan mừng vui trong Chúa, việc ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Thật phúc đức với quốc gia Chúa là Chúa Tể, và dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) – Huy Hoàng.

(Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Phúc thay quốc gia được Chúa chọn làm gia nghiệp.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa và kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen. Thật vinh phúc một quốc gia Chúa chọn và dân nước chọn Ngài để tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa là cơ nghiệp (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 19C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hạnh phúc thay dân nào chọn Chúa làm gia nghiệp. Hạnh phúc thay dân nào chọn Chúa làm gia nghiệp.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Hạnh phúc thay quốc gia nào Ngài làm Chúa Tể. Hạnh phúc thay dân nào Ngài chọn làm cơ nghiệp.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên* (Tv. 32) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp của riêng mình.

1. Người hiền đức hãy mừng vui trong Ngài. Hãy hát mừng hỡi những kẻ lòng ngay. Phúc thay dân tộc mà Chúa là Chúa tể. Được Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

2. Ngài để mắt xem kẻ kính sợ Ngài, xem những người luôn tin tưởng cậy trông. Chúa cứu gỡ họ khỏi ác mưu tử thần, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Tiếp tục đọc

Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Tường Ân.

Chúa Nhật 19C Thường Niên.
*
ĐK. Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp cơ nghiệp của Chúa.

1. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa, và được Chúa chọn làm cơ nghiệp của riêng mình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

1 Người hiền đức nào hãy hân hoan trong Chúa. Ca ngợi Người, là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp.
Tiếp tục đọc

Phúc thay dân tộc 1 (Tv. 32) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 19C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa đặt làm cơ nghiệp riêng mình.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn lấy làm gia nghiệp.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm gia nghiệp riêng mình.

1. Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa Tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên. (Tv. 32) *- Hồng Ngự.

Đáp. Hạnh phúc thay! Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

1. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, và kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Hạnh phúc thay một dân tộc Chúa chọn, là Chúa Tể họ, làm gia nghiệp của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Người hiền đức hãy vui mừng lên trong Chúa. Ca ngợi Người là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng Người trong ngàn vạn tiếng cầm ca.

ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm dân riêng. Phúc thay dân nước được Chúa chọn làm cơ nghiệp.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen, thật vinh phúc dân tin kính Ngài, và nước là sản nghiệp Chúa chọn riêng.

Đáp. Phúc thay quốc gia Chúa chọn làm sản nghiệp.
Tiếp tục đọc

Thật hạnh phúc. 1 (Tv. 32) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 19C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa. Kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Thật hạnh phúc nước được Chúa cai trị. Dân tộc nào Chúa yêu thương chọn riêng.

ĐK. Thật hạnh phúc dân tộc được Thiên Chúa ban thánh ân. Để toàn dân Chúa cho là gia nghiệp của riêng Ngài.
Tiếp tục đọc