Đường lối của Chúa (Tv. 24) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1B Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Xin chỉ cho con biết được đường đi của Chúa. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Vì Ngài là Chúa cứu độ con, ngày ngày thân con trông cậy Ngài.

ĐK. Đường lối của Chúa chính là tín thành nhân ái, dành cho những ai giữ luật và giao ước Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) *- Từ Duyên.

ĐK. Đường lối Chúa tất cả là yêu thương thành tín. Đối với những ai ngày đêm giữ Giao Ước Ngài.

1. Xin dạy con biết đường lối Chúa, nẻo Ngài đi xin chỉ dạy con. Lấy lời chân thật dạy dỗ bảo ban vì Ngài là Thiên Chúa Cứu Độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Mọi đường lối của Chúa đều là từ bi và trung tín cho những ai giữ lời giao ước giới răn Ngài.

1. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy trông vào Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Đường nẻo Chúa là Tình Yêu và Trung Thành dành cho những ai tuân giữ luật Ngài ban.

1. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa. Và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài.

Đáp. Tất cả đường lối Chúa đều là từ bi, trung tín dành cho ai giữ Giao ước của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Mọi nẻo đường của Thiên Chúa đều là hồng ân và lòng từ bi dành cho những ai luôn tuân giữ giới luật Ngài.

1. Xin chỉ cho con lối đường Chúa đã đi qua. Xin dạy bảo con hiểu biết đường lối của Ngài. Xin Ngài dìu đưa đi theo con đường chân lý. Xin chỉ dạy con vì Chúa là Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Tất cả đường lối Chúa, là yêu thương và thành tín với những ai giữ lời giao ước và lề luật Chúa.

1. Lạy Chúa, đường lối Ngài xin chỉ bảo con, đường Ngài đi xin dạy con bước, dẫn con đi theo đường chân lý Ngài, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Tiếp tục đọc