Ơn cứu sống (Tv. 79) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng & Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
Đáp. Lạy Chúa! Là Thiên Chúa chúng con. Xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ Thiên Nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

1. Xin nghe lời Đấng chăn nuôi của nhà Is-ra-el. Chúa đã ngự trên các thánh binh thiên thần. Tỏ hiện ra trong rạng ngời quyền uy Chúa hãy thức tỉnh, Ngài ngự tới cứu độ đàn con đây.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) *- Từ Duyên.

ĐK. Lạy Chúa! Xin phục hồi chúng con đây và tỏa ánh thiên nhan Ngài để chúng con hưởng ơn Cứu Độ.

1. Chúa ngự trên các vệ binh thần. Này quyền năng ôi quyền năng Chúa bao la. Lạy Chúa xin trở lại viếng thăm vườn nho và bảo vệ nhánh cây tay Chúa đã trồng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

1. Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các tầng hạ giá, xin khơi dậy uy dũng Ngài, đến cùng chúng con và xin thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Xin đến tái thiết (Tv. 79) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng & Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Kính xin Ngài Chúa hỡi nguyện nghe lời. Tỏ vinh quang Chúa các thần hộ giá. Kính xin Ngài giơ uy dũng quyền oai. Và mau tới cứu độ đời chúng con.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến tái thiết trần gian, xin chiếu tôn nhan cứu độ giải thoát nhân gian. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) *– Xuân Thảo.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, xin hồi phục chúng con. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

1. Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, xin hãy lắng tai nghe! Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin giải sáng hiển linh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài, xin đến cùng chúng con và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Hãy tỉnh thức (Mc 13, 33-37) *– La Thập Tự.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Hãy tỉnh thức nguyện cầu, vì nào biết Chúa đến ngày nào. Sánh ví với một người, mai đi khuất tiếng nói ngọt ngào. Hãy tỉnh thức thật nhiều, vì anh em không biết giờ nào! Vào nửa đêm. Vào trời sáng. Chủ về thấy ngươi đang ngủ!

ĐK: Điều Ta nói với con, chính là điều Ta nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức nguyện cầu, đợi chờ Chúa sẽ đến cứu độ. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

ĐK: Lạy Chúa! Là Thiên Chúa chúng con, cho chúng con phục hồi. Xin Ngài tỏ ánh thiên nhan đến cứu độ chúng con thương ban mùa hồng ân.

1. Đấng cao vời chăn dắt Is-rael, hãy lắng nghe. Lạy Chúa thiên binh Ngài cực linh quyền bính. Xin tỏ hiện ánh sáng thần nhan, đến ban nguồn ơn cứu độ con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)

Thể hiện: Thanh Tuyền (Tải về)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, xin tỏ thánh nhan khoan hậu, nhân từ. Xin rủ thương đoái nhìn ban xuống ơn cứu độ.

1. Lạy Thiên Chúa mục tử nhân lành, lắng nghe con cầu xin. Lạy Thiên Chúa của các linh thần, hãy tỏ mình rực sáng. Rầy xin Chúa hiện ra uy nghi, quyền uy, hùng dũng. Hãy rủ thương ban ơn cứu độ, đoàn con trông ngóng. Tiếp tục đọc