Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *- Thiên Lý.

1. Xin chỉ cho con biết đường đi của Ngài Chúa ơi! Xin Ngài dạy bảo con về lối bước của Ngài. Lạy Ngài xin hướng dẫn con bước theo đường chính ngay, chân lý Chúa dạy dỗ con vì chính Chúa Đấng cứu thoát con.

Đáp. Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Công Vinh.
*
ĐK: Lạy Chúa! Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên, lên tới Ngài. 

1. Xin chỉ cho con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài. 

2. Xin chỉ đường cho những kẻ lỡ bước vì Chúa đây luôn nhân ái chính trực. Dù người lòng khiêm -cung lối đường công minh. Dạy con luôn vững tâm tìm theo lối Ngài. Tiếp tục đọc

Hồn con nâng lên tới Chúa (Tv. 24) *- Tường Ân.

Thể hiện: Thánh Ca Muôn Đời.
*
ĐK. Lạy Chúa con nâng hồn lên tới Chúa, con hướng hồn lên nhan Ngài.

1. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy cho con lối bước Ngài đi, xin dìu đưa tới nguồn chân lý. Ôi Thiên Chúa Đấng con luôn tôn thờ, ôi Thiên Chúa Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) – Ngọc Diệp.

Đáp: Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Ngài.

1. Xin cho con biết đường đi của Chúa và dạy cho con đường lối của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý Ngài và dạy bảo con, vì Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con, và con chờ đợi Chúa suốt đêm ngày. Tiếp tục đọc

Nâng tâm hồn lên (Tv. 24) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
Đáp. Lạy Chúa con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

1. Lối đi của Ngài xin chỉ bảo con theo đường chân lý của Ngài chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *– Văn Duy Tùng.

Đáp. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

1. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Con nâng hồn lên (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên tới Chúa.

1. Lạy Chúa xin chỉ đường đi lối bước và dìu dắt con theo chân lý của Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin chỉ dạy (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Con vươn hồn lên tới Chúa. Con vươn hồn lên tới Ngài.

1. Xin chỉ dạy con đường đi và chân lý Chúa. Vì Chúa là Thiên Chúa chúng con mến yêu kính thờ.
Tiếp tục đọc

Đường nẻo Chúa -2 (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài, lòng con hướng về Ngài.

1. Đường nẻo Chúa xin dạy cho con, hướng đi theo chân lý vĩnh hằng. Vì chính Ngài là Thiên Chúa Đấng cứu độ của con, Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Đường nẻo Chúa (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lòng con hướng lên Ngài ôi lạy Chúa. Lòng con hướng lên Ngài ôi lạy Chúa.

1. Đường nẻo Ngài xin Chúa dạy cho con. Đưa con đi trong chân lý của Ngài. Vì lạy Chúa Ngài là Đấng cứu độ. Đấng cứu độ của con.
Tiếp tục đọc

Con nâng tâm hồn -1 (Tv. 24) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Diễm Sương.
*
1. Xin chỉ cho con biết được đường đi của Chúa. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Vì Ngài là Chúa cứu độ con, ngày ngày thân con trông cậy Ngài.

ĐK. Lạy Chúa con nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Chúa ơi con nâng tâm hồn con lên tới Ngài. Tiếp tục đọc

Con vươn linh hồn (Tv. 24) *- Huỳnh Minh Kỳ.

ĐK. Lạy Chúa! Con vươn linh hồn lên tới Chúa.

1. Lạy Thiên Chúa xin chỉ cho con đường đi của Chúa, dạy bảo con những điều công minh theo đường lối Ngài. Lạy Thiên Chúa xin dẫn con đi trong chân lý Chúa, vì Thiên Chúa chính Ngài là Đấng Cứu Độ của con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng -2 (Tv. 24) *– Hoàng Viết Hùng.

*
ĐK. Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa.

1. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng -1 (Tv. 24) *– Hoàng Viết Hùng.

*
ĐK. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên, con vươn linh hồn con lên tới Chúa.

1. Xin Chúa thương chỉ đường của Chúa cho con, và dạy con đi đường của Ngài. Xin hướng dẫn con nẻo đường ngay, vì Chúa là Đấng Cứu Độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa, con hướng lòng con lên cùng Ngài.

1. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Hướng lòng lên (Tv. 24) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
Đáp. Lạy Chúa! Con hướng lòng lên, con hướng lòng lên với Ngài.

1. Lạy Chúa! Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước đi. Trong chân lý hướng dẫn con cùng, và dạy con bởi vì Chúa chính là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *- Từ Duyên.

ĐK. Này đây hồn con vươn lên tới Chúa, con đây xin nâng tâm hồn lên tới Ngài.

1. Xin chỉ lối đường để con ngày đêm tiến tới. Và dạy bảo con về lối bước của Ngài. Nguyện hướng dẫn con trên con đường Chân Lý. Vì chỉ có Chúa là Thiên Chúa Cứu Độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *– Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Ngài.

1. Lạy Chúa! Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, hướng dẫn con trong chân lý của Ngài, dạy bảo con về lối bước của Ngài, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa. Và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài.

Đáp. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *– Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, con nâng hồn lên, con nâng hồn lên tới Ngài.

1. Xin chỉ cho con đường lối của Ngài. Xin dạy bảo con nẻo bước Ngài đi. Xin hướng dẫn con trong chân lý Ngài. Con cậy trông Ngài là Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc