Muôn lạy Chúa (Tv. 39) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 20C Thường Niên.
*
ĐK. Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

1. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin cấp tốc phù trợ con. Lạy Chúa, mau mau đến phù trợ con.

1. Con trông cậy Chúa con, Chúa đã nghiêng mình bên con. Con luôn cậy nhờ vào Chúa, và này Ngài nghe tiếng con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin phù trợ con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 20C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con.

1. Tôi đã cậy trông, tôi hằng trông cậy ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về phía bên tôi. Và Ngài đã nghe, nghe tiếng của tôi kêu cầu. Ôi lạy Chúa xin cấp tốc trợ phù con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) – Huy Hoàng.

(Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, Xin Ngài mau phù giúp con.

1. Lòng vững tin tôi cậy Chúa chẳng ngơi, Chúa đã nghiêng mình trên tôi và Ngài nghe tiếng khấn van của tôi Ngài đã nghe, nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Xin phù trợ con (Tv. 39) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 20C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối đã dủ thương.

ĐK. Lạy Chúa! Xin mau đến, mau đến phù trợ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên**(Tv, 39) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa xin cấp tốc phù trợ con.

1. Tôi đã cậy trông, tôi cậy trông ở Chúa. Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên* (Tv. 39) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa xin cấp tốc phù trợ con.

1. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa. Người đã nghiêng mình về bên con và nghe tiếng con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin mau đến phù trợ con, xin mau đến phù trợ con.

1 Tôi đã cậy trông tôi đã cậy trông nơi Chúa. Người đã nghiêng mình nghiêng mình về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con.

1. Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông Chúa, Người đã nghiêng mình về bên tôi và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên. (Tv. 39) *- Hồng Ngự.

Đáp. Muôn lạy Chúa! Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ con.

1 Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, tôi đã hết lòng trông đợi Ngài. Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi, Người nghiêng mình xuống nghe tiếng tôi cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.

ĐK. Lạy Chúa! Xin thương đoái nhìn đến con, chăm nom ân cần tháng ngày, tình yêu Chúa tuyệt vời thay.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Kéo tôi thoát khỏi hố diệt vong, qua những vũng lầy, kiên cường đi nhịp chân trên đá.

Đáp. Lạy Chúa xin mau mau đến cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Xin thương mau đến (Tv. 39) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 20C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Con đã hết lòng hằng mong đợi nơi Chúa. Ngài nghiêng mình xuống và nghe tiếng con cầu, kéo xa mồ sâu vũng lầy lênh láng, cho bước đi trên tảng đá vững vàng.

ĐK. Lạy Chúa nguyện xin mau đến mà phù trợ tôi tớ. Chúa ơi xin thương mau đến đê trợ giúp chúng con.
Tiếp tục đọc

Trợ phù con (Tv. 39) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 20C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con.

1. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài. Ngài đã nghe lời, nghe lời tôi khấn xin.
Tiếp tục đọc