Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 25C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Hãy ngợi khen ngợi khen Chúa vì Người nâng cao nâng cao người túng thiếu.

1. Hãy ngợi khen Chúa hỡi tôi tớ Chúa. Chúc tụng Danh Người bây giờ và đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Hãy tới hòa lời (1) (Tv. 112) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Đình Hoạt (Tải về)
*
1. Hỡi ai là phận người tôi tớ, hãy ca tụng danh thánh Chúa ta. Từ giờ đây cho tới ngàn đời, hãy ca ngợi danh thánh Chúa Trời.

ĐK. Hãy tới hòa lời ngợi ca, vui mừng kính Chúa ta. Vì Người nâng cao thân phận, những ai sống cơ bần. Tiếp tục đọc

Nào ca ngợi Chúa (Tv. 112) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 25C Thường Niên.
*
ĐK. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất nhắc những ai nghèo túng.

1. Hỡi tôi tớ Chúa hãy dâng lời ca ngợi, chúc tụng danh thánh Chúa, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – Quốc Vinh.

Chúa Nhật 25C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao những kẻ túng thiếu.

1. Hỡi tôi tớ Chúa hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi. Chúc tụng danh thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Nào ta ca ngợi (Tv. 112) – Viết Chung.

Chúa Nhật 25C Thường Niên.
*
ĐK. Nào ta ca ngợi Chúa. Nào ta ca ngợi Chúa. Vì Ngài đỡ nâng. Cất nhắc bao kẻ nghèo hèn.

1 Hỡi hồn tôi tớ Chúa. Hãy dâng lời ca tụng Danh Thánh. Từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên. (Tv. 112) – Xuân Minh.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, vì Người đã nâng cao những kẻ khó nghèo.

1. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi tớ của Chúa. Hãy ngợi khen hỡi chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Thánh của Ngài được ca khen chúc tụng. Từ bây giờ và cho đến mãi muôn ngàn sau. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen Thiên Chúa. Nguyện Danh Chúa được chúc tụng bây giờ và cho đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) – Thanh Lâm (Song Mộc)

ĐK. Nào ngợi ca Danh Thánh Chúa hiển vinh. Những ai cơ hàn Người cất nhắc và yêu thương.

1. Hãy tụng ca Chúa hỡi những người tôi tớ của Ngài. Hãy tụng ca Chúa hỡi ai người hằng luôn tín trung. Và cùng tung hô uy Danh Chúa muôn đời thánh thiện. Tung hô Danh Ngài từ nay đến muôn ngàn sau.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên. (Tv. 112) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ khó nghèo.

1. Hãy tấu cung đàn cất tiếng ngợi ca, ca tụng Ngài là Chúa Trời Hằng Sống. Hãy cất tiếng ca ngợi chúc danh Ngài bây giờ và ngàn đời mãi mãi. Hãy cùng ngợi ca danh Ngài siêu việt, bây giờ và mãi muôn đời muôn năm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hãy ngợi khen Chúa Đấng nâng cao người túng thiếu, Đấng thương yêu kẻ cơ bần.

1. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ cho đến mãi muôn đời, đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv 112) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Người. Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) – Hồng Ngự.

Đáp. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất cao những ai túng nghèo.

1. Tôi tớ Chúa hãy dâng lời ca ngợi, nào hãy ca ngợi danh thánh Chúa đi! Hãy chúc tụng chúc tụng thánh danh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca thánh danh Ngài. Hãy ca tụng danh thánh Chúa từ giờ đây và tới muôn muôn đời.

Đáp. Hãy dâng lời ngợi khen Chúa, Ngài cất nhắc kẻ nghèo túng lên.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25 C Thường Niên (Tv. 112) *– Thiên Lý.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa. Hãy hát khen Danh Ngài. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Cất tiếng khen ngợi hỡi những người tôi tớ của Chúa. Hãy ngợi khen Chúa chư vị hãy cất tiếng ngợi khen. Nguyện cho Danh Chúa mãi luôn được ngợi khen và chúc tụng cho mãi tới thiên thu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ngợi khen Thiên Chúa, nào ngợi khen Thiên Chúa! Đấng luôn đỡ nâng, cất nhắc ai nghèo hèn. Ngợi khen Thiên Chúa, nào ngợi khen Thiên Chúa! Đấng luôn thương tình nâng cao người cơ bần.

1. Này đoàn tôi tớ, hãy mừng hát khen Ngài! Tụng ca Thiên Chúa, danh Ngài thật Chí Thánh. Ước nguyện danh Chúa luôn được ca khen mãi, từ bây giờ và cho đến muôn ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) *– Trần Minh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Hãy ca ngợi Chúa Đấng cất nhắc người nghèo khó.

1. Hỡi các tôi tớ Chúa, hãy ca ngợi, hãy ca ngợi danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. Tiếp tục đọc

Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 25C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng kẻ túng thiếu. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi trung của Chúa. Muôn thần thánh ca khen danh Người khắp chốn cửu trùng. Kỳ công Chúa đã tác sinh nào ai suy thấu. Mãi đến muôn đời ca tụng một Chúa uy linh. Tiếp tục đọc

Đấng nâng kẻ bần cùng (Tv. 112) *– Viễn Xứ.

Chúa Nhật 25C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ bần cùng.

1. Hãy ngợi khen Chúa nào ai tôi tớ của Ngài. Hãy ngợi khen nào chư dân hãy ngợi khen. Ước nguyện mỗi ngày để Danh Chúa được tụng ca. Từ ngày nay cho tới luôn mãi cho ngàn đời sau. Tiếp tục đọc

Hãy ca ngợi Chúa (Tv. 112) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 25C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy ca tụng Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hỡi tôi tớ Chúa hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi Danh Thánh Chúa đi. Chúc tụng Danh Thánh Chúa nào chúc tụng Danh Thánh Chúa, tự giờ đây cho đến ngàn kiếp muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) *– Thái Nguyên.

1. Hãy ngợi khen Chúa hỡi những người tôi tớ mọi nơi. Nguyện cho Danh Chúa được ngợi khen đến muôn muôn đời.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa Đấng đã nâng cao lên phận thấp hèn. Hãy ngợi khen Chúa tự giờ đây đến muôn muôn đời. Tiếp tục đọc