Xin Hãy Nhớ Lại (Tv. 24) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 26A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Xin chỉ cho con biết được đường đi của Chúa. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Vì Ngài là Chúa cứu độ con, ngày ngày thân con trông cậy Ngài.

ĐK. Xin Chúa từ nhân nhớ lại tình thương của Chúa. Chúa ơi nhớ lại ân sâu tín nghĩa của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa! Xin nhớ lại lòng từ bi của Ngài.

1. Lạy Chúa! Đường lối Ngài xin chỉ bảo con, đường Ngài đi xin dạy con bước. Dẫn con đi theo đường chân lý Ngài, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là Ánh Sáng, là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ hãi chi. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi còn khiếp gì ai. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nhớ lại, nhớ lại lòng từ bi Chúa.
Tiếp tục đọc

Tình yêu trong hành động (Mt. 7) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 9A Thường Niên – Chúa Nhật 26A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Tình yêu không trên môi miệng, nhưng trong hành động dấn thân. Tình yêu không bâng quơ mơ hồ, nhưng thực hiện thánh ý Cha trên trời.

1. Những lời bóng bẩy không thay thế được bao việc làm, chỉ bằng hành động dấn thân, là vâng nghe thi hành ý Chúa. Tin mà không sống thật chỉ là giả dối đầu môi, niềm tin xa xôi hững hờ như bóng mờ tăm tối mà thôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài hãy nhớ, lòng thương xót, từ bi của Ngài.

1. Xin chỉ cho con lối đường Chúa đã đi qua. Xin dạy bảo con hiểu biết đường lối của Ngài. Xin Ngài dìu đưa đi theo con đường chân lý. Xin chỉ dạy con vì Chúa là Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa. Và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòn thương xót Ngài.

Đáp. Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng từ bi của Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) *- Từ Duyên.

ĐK. Bao tình sâu nghĩa nặng Ngài vẫn có từ ngàn xưa. Giờ đây xin Ngài nhớ lại mà dủ lòng xót thương.

1. Xin dạy con biết theo đường Ngài nẻo Ngài đi xin dạy bảo con. Ôi Thiên Chúa Đấng Cứu Độ con, này hồn con mong đợi ngày đêm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài.

1. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy trông vào Ngài.
Tiếp tục đọc