Nơi danh Chúa (Tv. 120) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 29C Thường Niên.
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ đến từ nơi nao, ơn phù hộ đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ơn phù trợ (Tv. 120) – Bùi Ninh.

Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)
Imprimatur – Bùi Chu: 04.11.2009
Thánh Vịnh – Đáp Ca (Lễ Giao Thừa, Chúa Nhật 29C Thường Niên)
*
1. Ngước mắt nhìn trời tôi nhìn rặng núi đồi. Ơn thiêng phù trợ không hay từ đâu tới. Ơn thiêng phù trợ đến nơi từ Thiên Chúa. Là Đấng tạo thành trời đất với muôn vật.

ĐK. Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Thiên Chúa. Người đã tạo thành trời đất và muôn vật. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nào? Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa, Đấng tạo thành đất trời.

ĐK. Ơn phù trợ tôi, ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời. Đời tôi ở trong tay Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Ơn phù hộ tôi, ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên đất trời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa, Đấng dựng nên cả đất trời.

Đáp. Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa, Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) *- Xuân Thảo.

ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ (là từ) Đức Chúa (từ Đức Chúa) là Đấng dựng nên (dựng nên) cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ơn phù trợ của chúng con ở nơi Danh Ngài, ở nơi Danh Ngài, là Đấng tạo thành đất trời.

1. Ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ biết đâu tìm kiếm? Ơn phù trợ ở nơi Danh Ngài. Đấng tạo thành trời đất muôn loài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) *- Hồng Ngự.

Đáp. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ cho tôi đến tự nơi nào? Ơn phù trợ cho tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ chúng tôi (Tv. 120) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)

ĐK. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tác thành đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) *– Thiên Lý.

ĐK. Ơn phù trợ chún tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.

1. Tôi ngước mắt lên, nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất. Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ (Tv. 120) *– Viễn Xứ.

Chúa Nhật 29C Thường Niên.
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao. Ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất. Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ chúng tôi (Tv. 120) *– Mi Giáng.

Đáp ca Chúa Nhật 29C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)

ĐK. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

1. Tôi ngước mắt trông và nhìn lên đỉnh núi, nguồn hồng ân sẽ đến từ nơi phương nào. Ơn cứu sinh từ ở nơi thánh danh, Đấng tác thành tạo dựng muôn giống sinh linh. Tiếp tục đọc