Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Trương Thế Bạch.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa ơi, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

1. Lời của Chúa rất chân thật và luôn chân chính, bao việc Chúa làm rất diệu kỳ và đáng cậy tin. Chúa rất yêu chuộng điều chính trực điều công minh, khắp trên địa cầu dư đầy hồng ân Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Vì Lời Chúa đó là Lời luôn chân chính. Bao việc Ngài đã làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích những công việc làm minh chính. Khắp trên địa cầu dư tràn đầy những hồng ân. 

ĐK: Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi! Như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa. Tiếp tục đọc

Xin tỏ tình thương (2). (Tv. 32) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay & Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Thật ngay chính hết những lời Chúa phán. Việc Chúa làm đều rất đáng cậy tin. Người yêu thích những điều vốn chính trực. Nơi địa cầu Chúa trao ban tình thương.

ĐK. Lạy Thiên Chúa xin tỏ tình thương Chúa cho chúng con. Để được như chúng con hằng trông cậy ở nơi Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin đổ tình thương Chúa xuống trên chúng con như chúng con hằng tin cậy ở Ngài.

1. Lời Thiên Chúa luôn chân thực ngay chính mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa ngập tràn khắp địa cầu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo muôn tiếng đàn, ngợi khen Ngài gảy đàn sắt, đàn tơ.

Đáp. Lạy Chúa, xin tỏ lượng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con hằng cậy trông nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin đổ tình thương (Tv. 32) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1 Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi trên chúng con, như chúng con hằng tin cậy nơi Ngài.

1. Vì lời Chúa thật cao siêu, chân chính, và bao việc Ngài làm rất đáng bội phục. Chúa hằng luôn yêu mến những công việc lành, Ngài chuộng ưa đường lối chính trực, công minh. Cả trái đất dư đầy ân sủng Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa.

1. Lời Chúa ban là lời luôn chân chính, bao việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực, mặt địa cầu tràn đầy ân sủng Chúa.
Tiếp tục đọc

Hằng hy vọng (Tv. 32) – Viết Chung.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Xin đổ trên chúng tôi nguồn ân huệ. Như chúng tôi hằng hy vọng, hằng hy vọng ở nơi Ngài.

1. Vì lời Chúa quả là chân thật. Những việc Chúa làm thật đáng cậy tin. Chúa hằng mến chuộng chính trực công minh rất rộng tình thương.
Tiếp tục đọc

Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32) – Viết Chung.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Xin tỏ lòng từ bi của Chúa cho chúng tôi. Như chúng tôi tin cậy vào Ngài.

1. Lời Chúa là lời chân chính. Bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thương việc chính trực công minh. Địa cầu tràn đầy ân sủng của Chúa.
Tiếp tục đọc

Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
1. Vì lời Chúa tôi đang lắng nghe thật là lời chân chính. Việc của Chúa rất đỗi tín trung tin cậy và yêu mến. Va Ngài yêu, yêu biết bao những điều ngay chính trực. Kìa khắp nơi khắp chốn địa cầu nguồn hồng ân Chúa đang tràn lan.

ĐK. Lạy Chúa! Xin đổ lòng từ bi Chúa trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Xuân Minh.

ĐK. Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con theo như chúng con đã cậy trông nơi Ngài.

1. Vì lời Ngài là lời chân chính. Việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực. Địa cầu đầy ân sủng Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa (Tv. 32) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con như chúng con trông cậy nơi Chúa.

1. Lời của Chúa ôi quá thẳng ngay, việc Chúa làm đều đáng tin cậy. Chúa yêu thích công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 32) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Ngài, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở Ngài.

1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Như chúng con cậy trông (Tv. 32) – Tường Ân.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Lạy Chúa xin đổ lòng từ bi của Chúa trên chúng con, như chúng con cậy trông nơi Ngài, như chúng con tín thác nơi Ngài.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Người yêu thích đường lối công bình, địa cầu luôn chan chứa ân tình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

1. Vì Lời Chúa là Lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Xin đổ xuống chúng con nguồn ơn phúc, muôn lạy Chúa! Như chúng con hy vọng, con hy vọng ở nơi Ngài.

1 Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào hãy cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm. Kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi xuống trên chúng con. Như chúng con đã tin cậy, tin cậy ở nơi Chúa.

1. Vì Lời Chúa mới thực là Lời chân chính. Việc của Chúa mọi việc làm đều đáng cậy tin. Người yêu mến công minh chính trực, toàn dân Chúa khắp địa cầu chất ngất ân sủng Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Ngài.

1. Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (TV. 32) – Hồng Ngự.

ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1. Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, mặt đất này chan hòa tình thương của Ngài.
Tiếp tục đọc