Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi.

1. Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thái Hòa.
*
1. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ đời tôi. Tôi sợ chi ai, Chúa phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai.

ĐK: Chúa là Sự Sáng và là Đấng Cứu Độ muôn loài, tôi sợ chi ai? Chúa phù trợ tôi bây giờ mãi mãi, tôi sợ gì ai? Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng (Tv. 26) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào.

1 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Chúa là thành lũy bảo vệ tôi, tôi khiếp gì ai nữa.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng (1) (Tv. 26) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

 

Thể hiện: Thanh Tâm & Thanh Hải
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa chính là thành lũy, là Đấng bảo vệ giúp con, con khiếp sợ chi ai?

1. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài, nào con lo sợ chi ai. Là thành lũy thương con Chúa luôn phù trì, nào con còn hãi lo gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai.

1. Vì Chúa, luôn canh giữ, luôn hộ phù, con vững tâm còn sợ gì ai. Vì Chúa, nguồn cứu độ nhân trần, chính sự sáng thế gian.
Tiếp tục đọc

Đấng cứu độ tôi (Tv. 26) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu thoát tôi, tôi đâu nào sợ chi? Tôi nào sợ ai? Chúa là Đấng phù trợ cuộc đời của tôi, tôi đâu nào sợ chi? Tôi chẳng lo gì?
Tiếp tục đọc

Con sợ chi ai (Tv. 26) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ con sợ chi ai.

1. Chúa là sự sáng, Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ, con còn sợ hãi ai. Chúa phù trợ con, Chúa độ trì con, con còn sợ hãi chi, con còn sợ hãi ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai?

1. Chúa là sự sáng, Ngài cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Chúa Trời, Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Tôi sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa là Sự Sáng đời đời *Tv. 26) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con. Đấng phù trợ con đời con còn sợ chi ai?

ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai?

1, Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời con, con sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) – Ngọc Diệp.

Ðáp:
Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi.

1. Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ của tôi, tôi còn sợ chi ai? Chúa là chốn nương thân đời tôi, tôi còn kinh khiếp chi ai? Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Hồng Ngự.

Đáp. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ chi ai?

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Chúa là ánh sáng, là Đấng Cứu Độ tôi, tôi còn sợ ai. Ngài là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn phải sợ gì?

Đáp. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *– Xuân Thảo.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai, tôi còn khiếp chi ai.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì khiếp gì ai nữa.
Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 26 (B) *- Thanh Lâm.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai?

1. Vì Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai? Vì Chúa luôn cứu giúp, luôn hỗ trợ cho tôi, tôi còn lắng lo gì?
Tiếp tục đọc

Chúa là sự sáng (Tv. 26) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ con. Chúa là ánh sáng là Đấng giải thoát con.

1. Ngài là ánh sáng là Đấng Cứu Độ con, là Đấng giải thoát con, con sợ gì ai? Ngài là Núi Đá là chiến lũy chở che đời con. Tựa nương nơi Ngài thì con đâu phải lo sợ gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ gì ai.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ hãi chi. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi còn khiếp gì ai? Tiếp tục đọc